ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29252
YÖNETMELİK
Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetimine, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için oluşturulan birimleri,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Eğitim programı: Merkez bünyesinde yürütülen her türlü eğitim, kurs, sertifika programı, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler ile diğer etkinlikleri,

ç) Merkez (ATASEM): Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 (1) Merkezin amaçları; Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının dışındaÜniversite öğrencisine, personeline, Üniversite dâhilinde olmasa bile ulusal ve uluslararası alanda gerçek ve tüzel kişilere, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim programları düzenlemek ve gerçekleştirmek, yaşam boyu eğitim ve öğretimi desteklemek, Üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin, ulusal ve uluslararası alanda bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliğinin arttırılmasına, fikri mülkiyet havuzunun genişletilmesine, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün geliştirilmesine katkıda bulunmak.

b) Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının dışında Üniversite öğrencisine, personeline,Üniversite dâhilinde olmasa bile ulusal ve uluslararası alanda gerçek ve tüzel kişilere, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ihtiyaç duyulan alanlarda her türlü eğitim ve sosyal etkinlik programları düzenlemek ve gerçekleştirmek.

c) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre iş yeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı, ilk yardım, yangın, mesleki yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği konularında bireylere, kamu, özel kurum ve kuruluşlara eğitimler vermek.

ç) Toplumun eğitim, bilgi ve beceri düzeyinin artırılmasına katkı sağlamak.

d) Kamu, özel sektör, sivil toplum, uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini geliştirerek ihtiyaç duyulan her alanda ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, çalıştay, konferans, fuar ve benzeri organizasyonları planlamak, düzenlemek veya düzenletmek.

e) Ulusal ve uluslararası özel, kamu kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmetleri sunmak veya almak veya danışmanlık hizmeti sunulmasına aracılık etmek.

f) Faaliyet alanları ile ilgili taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, ilgili mevzuata göre ihalelere katılmak, sözleşmeler yapmak.

g) Ulusal ve uluslararası her türlü sınav organizasyonunu gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık yapmak.

ğ) Eğitim ve diğer etkinlik programları sonunda katılımcılara katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgeler vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine, Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki kişi, Müdürünönerisi ve Rektörün onayı ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda, Müdürün yazılı talimatı ile görevlendireceği yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Müdüre vekâlet eder. Kesintisiz altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunamaması durumunda Müdürün görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.

ç) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.

d) Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

f) Yönetim Kurulu ile birlikte merkezin yıllık bütçesini hazırlayarak Rektörün onayına sunmak.

g) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, ilgili mevzuata göre ihalelere katılmak ya da Merkezin ihalelere katılımını sağlamak, sözleşmeler yapmak.

ğ) Eğitim programları, kongre, sempozyum, konferans, çalıştay, fuar ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesinde görev alacak taraflarla, eğitici ve diğer personelle sözleşme yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 (1) Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte Müdürün önerdiği Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları Yönetim Kurulunun tabii üyesidir. Müdür ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilen öğretim üyeleri, Yönetim Kurulu üyesi olarak da görevlendirilmiş sayılır.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler, yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, gerektiğinde Müdürün, Müdür olmadığı takdirde vekâlet eden müdür yardımcısının veya Yönetim Kurulu üyesinin daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(4) Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılamayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak.

b) Merkezin çalışması ile ilgili usul ve esasları belirlemek.

c) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkezin faaliyetleri konusunda kararlar almak.

d) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik yeni birimlerin kurulmasına karar vermek.

e) Faaliyet dönemi sonunda hazırlanan faaliyet raporunu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

f) Merkezin çalışma plan ve programları ile ilgili faaliyetlerin koordinasyonu ve değerlendirilmesini yapmak, ilgili konularda karar almak.

g) Müdür ile birlikte Merkez bütçesini hazırlamak.

ğ) Eğitim programları, kongre, sempozyum, konferans, çalıştay, fuar ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesinde görev alacak eğitici ve diğer personelle sözleşme yapılmasına karar vermek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin ilgili fakülte dekanları, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ile uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezi müdürlerinden veya görevlendirdikleri birer üyeden oluşur. İhtiyaç duyulması halinde danışma kuruluna Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayı ile Üniversite dışından üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine, üyelerin ait olduğu birimden olmak ve kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeniden görevlendirme yapılabilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve Merkezin faaliyetleri hakkında yönetim kurulunaönerilerde bulunur.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel strateji, politika, çalışma, faaliyet, plan ve programlarını değerlendirmek ve öneriler geliştirmek.

b) Merkezce yürütülen eğitim, uygulama ve araştırma gibi faaliyet alanları ile ilgili olarak danışmanlık komisyonları oluşturmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 (1) 28/12/2010 tarihli ve 27799 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir