Resmi belgede sahtecilik, iftira

YARGITAY 11. Ceza Dairesi         

2017/5109 E. 

2017/7883 K.

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Resmi belgede sahtecilik, iftira
HÜKÜM : Mahkumiyet

1-Sanık hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik sanığın temyiz itirazlarının incelenmesinde;

5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin uygulanmasında, Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 gün 2014/140 Esas, 2015/85 sayılı iptal kararının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, cezayı artırıcı ve azaltıcı sebeplerin bulunmadığı takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş ve incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,

2-Sanık hakkında “başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması” suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik sanığın temyiz itirazlarının incelenmesinde;

a)Sanığın 28.05.2012 tarihinde hız limitlerine uymaması, 16.07.2012 tarihinde de alkollü araç kullanması nedeniyle trafik polislerince durdurulduğunda, görevlilere … adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesini ibraz ederek, 28.05.2012 ve 16.07.2012 tarihli trafik idari para cezası karar tutanakları ile 16.07.2012 tarihli sürücü belgesi geri alma tutanağını katılan … adına düzenlenmesine sebep olmaktan ibaret eylemlerinin, zincirleme şekilde 5237 sayılı TCK’nın 206. maddesinde düzenlenen “resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek, yazılı şekilde hüküm kurulması, yasaya aykırı

Kabule göre de;

b)5237 sayılı TCK’nın 53. maddesine ilişkin uygulamanın Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 gün 2014/140 Esas, 2015/85 sayılı iptal kararı ile birlikte yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 16.11.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Comments are closed.