Archive for Şubat 2015

KASTEN ÖLDÜRME HK.

Ceza Genel Kurulu 2011/1-146 E., 2011/169 K. Ceza Genel Kurulu 2011/1-146 E., 2011/169 K.   KASTEN ÖLDÜRME 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU 5237 S. TÜRK CEZA KANUNU 5271 S. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 1136 S. AVUKATLIK KANUNU “İçtihat Metni” Kasten öldürme suçundan sanıklar H…. R….Ö……. ile R… E….... Devamı

TİCARETİ TERK SUÇU GERÇEK KİŞİ TACİRLER TİCARİ ŞİRKET MÜDÜR VE YETKİLİLERİ

Ceza Genel Kurulu         2011/16.HD-505 E.  ,  2012/28 K. TİCARETİ TERK SUÇU GERÇEK KİŞİ TACİRLER TİCARİ ŞİRKET MÜDÜR VE YETKİLİLERİ İCRA VE İFLAS KANUNU (2004) Madde 354 İCRA VE İFLAS KANUNU (2004) Madde 346 İCRA VE İFLAS KANUNU (2004) Madde 345/a İCRA VE İFLAS KANUNU (2004) Madde 345 İCRA VE İFLAS KANUNU (2004) Madde 333/a İCRA VE İFLAS KANUNU (2004) Madde 337/a İCRA VE İFLAS KANUNU (2004) Madde... Devamı

Kadastroca yapılan tespitten sonra şerhsiz oluşan tapu kaydına usulsüz düşürülen Vakıf Şerhi’nin Tapu Sicilinden silinmesi ya da kadastro tespit tutanağında bulunmayan Vakıf Şerhi’nin sonradan Tapu Siciline yazılmasına ilişkin istemleri içeren davalarda 3402 sayılı Kadastro Kanununun 12/3. maddesinde öngörülen “on yıllık hak düşürücü sürenin” uygulama yeri olup olmadığına ilişkindir.

İçtihatları Birleştirme BGK 2003/1 E., 2004/1 K. İçtihatları Birleştirme BGK 2003/1 E., 2004/1 K. TEMYİZ EDİLEBİLEN KARARLAR “İçtihat Metni” I- İçtihatları Birleştirmenin Konusu: Kadastroca yapılan tespitten sonra şerhsiz oluşan tapu kaydına usulsüz düşürülen Vakıf Şerhi’nin Tapu Sicilinden silinmesi ya da kadastro tespit tutanağında bulunmayan Vakıf Şerhi’nin sonradan Tapu Siciline... Devamı

Kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak açılan ve kazanma için öngörülen 20 yıllık sürenin dolmaması nedeniyle reddedilen ve kesinleşen tescil davasının, eksik süre tamamlandıktan sonra açılan ikinci tescil davası bakımından çekişme sayılıp sayılamayacağı, bir başka anlatımla birinci davanın kesinleşmesi tarihinden itibaren yeniden dava açmak için 20 yıllık kazanma süresinin dolması gerekip gerekmediği içtihatları birleştirmenin konusunu oluşturmaktadır.

İçtihatları Birleştirme BGK 2005/1 E., 2007/1 K. İçtihatları Birleştirme BGK 2005/1 E., 2007/1 K. OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI SÜRELERİN HESABI İŞLEMDEN KALDIRMA VE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI TEMYİZ EDİLEBİLEN KARARLAR 4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU 4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU 818 S. BORÇLAR KANUNU 818 S. BORÇLAR KANUNU 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ... Devamı

BİREYSEL FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 27) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 214

Resmi Gazete Tarihi: 28.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28098 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 27) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 214 Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar” (TMS 27) Standardının yürürlüğe konulmasıdır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı Ek/1’de yer alan TMS 27 metninde... Devamı

Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği

Resmi Gazete Tarihi: 14.02.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26080 Kurum Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı                  Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği Tebliğ No Sıra No: 1 Resmî Gazete Tarihi 14/02/2006 Resmî Gazete Sayısı 26080 BİLGİ VE BELGEYE ERİŞİM ÜCRETİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)   Bilindiği üzere, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 10 uncu maddesinde;... Devamı

BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR (BDS 560) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 24

Resmi Gazete Tarihi: 22.01.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28890 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR (BDS 560) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 24 Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Standardının yürürlüğe konulmasıdır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek’te yer alan BDS 560 metninde belirlenmiştir. Dayanak MADDE 3... Devamı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 46)

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29221 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 46) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun(1) mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu; konutlara ait çevre temizlik... Devamı

Bankalar Ve Benzeri Finansal Kuruluşların Finansal Tablolarında Yapılacak Açıklamalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 30) Hakkında Tebliğ

Resmi Gazete Tarihi: 25.03.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26119 Kurum Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Tebliğin Adı                  Bankalar Ve Benzeri Finansal Kuruluşların Finansal Tablolarında Yapılacak Açıklamalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 30) Hakkında Tebliğ Tebliğ No Sıra No: 29 Resmî Gazete Tarihi 25/03/2006 Resmî Gazete Sayısı 26119 BANKALAR VE BENZERİ... Devamı

BAĞIMSIZ DENETİM YETKİLENDİRME TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 BAĞIMSIZ DENETİM YETKİLENDİRME TEBLİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bağımsız denetim kuruluşları ile bağımsız denetçilerin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ,... Devamı