Archive for Şubat 2015

Kadastroca yapılan tespitten sonra şerhsiz oluşan tapu kaydına usulsüz düşürülen Vakıf Şerhi’nin Tapu Sicilinden silinmesi ya da kadastro tespit tutanağında bulunmayan Vakıf Şerhi’nin sonradan Tapu Siciline yazılmasına ilişkin istemleri içeren davalarda 3402 sayılı Kadastro Kanununun 12/3. maddesinde öngörülen “on yıllık hak düşürücü sürenin” uygulama yeri olup olmadığına ilişkindir.

İçtihatları Birleştirme BGK 2003/1 E., 2004/1 K. İçtihatları Birleştirme BGK 2003/1 E., 2004/1 K. TEMYİZ EDİLEBİLEN KARARLAR “İçtihat Metni” I- İçtihatları Birleştirmenin Konusu: Kadastroca yapılan tespitten sonra şerhsiz oluşan tapu kaydına usulsüz düşürülen Vakıf Şerhi’nin Tapu Sicilinden silinmesi ya da…Continue Reading →

Kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak açılan ve kazanma için öngörülen 20 yıllık sürenin dolmaması nedeniyle reddedilen ve kesinleşen tescil davasının, eksik süre tamamlandıktan sonra açılan ikinci tescil davası bakımından çekişme sayılıp sayılamayacağı, bir başka anlatımla birinci davanın kesinleşmesi tarihinden itibaren yeniden dava açmak için 20 yıllık kazanma süresinin dolması gerekip gerekmediği içtihatları birleştirmenin konusunu oluşturmaktadır.

İçtihatları Birleştirme BGK 2005/1 E., 2007/1 K. İçtihatları Birleştirme BGK 2005/1 E., 2007/1 K. OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI SÜRELERİN HESABI İŞLEMDEN KALDIRMA VE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI TEMYİZ EDİLEBİLEN KARARLAR 4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 713 ] 4721 S. TÜRK MEDENİ…Continue Reading →

Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği

Resmi Gazete Tarihi: 14.02.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26080 Kurum Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı                  Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği Tebliğ No Sıra No: 1 Resmî Gazete Tarihi 14/02/2006 Resmî Gazete Sayısı 26080 BİLGİ VE BELGEYE ERİŞİM ÜCRETİ GENEL TEBLİĞİ…Continue Reading →

Bankalar Ve Benzeri Finansal Kuruluşların Finansal Tablolarında Yapılacak Açıklamalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 30) Hakkında Tebliğ

Resmi Gazete Tarihi: 25.03.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26119 Kurum Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Tebliğin Adı                  Bankalar Ve Benzeri Finansal Kuruluşların Finansal Tablolarında Yapılacak Açıklamalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 30) Hakkında Tebliğ Tebliğ No Sıra No: 29 Resmî Gazete Tarihi…Continue Reading →

BAĞIMSIZ DENETİM YETKİLENDİRME TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 BAĞIMSIZ DENETİM YETKİLENDİRME TEBLİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bağımsız denetim kuruluşları ile bağımsız denetçilerin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları…Continue Reading →