Archive for Kasım 2014

İŞ KAZASINDAN HEMEN SONRA İŞVEREN ALEYHİNE İHTİYATİ HACİZ…

YARGITAY 21. Hukuk DairesiESAS: 2014/21038 KARAR: 2014/21387 Davacı, dava sonuçlanıncaya kadar tazminat alacağının teminat altına alınması için davalıya ait taşınmazlar ile trafik siciline kayıtlı araçların kaydına ihtiyati haciz konulmasına karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir. Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz... Devamı

RÜCUEN TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ…

YARGITAY 4. Hukuk DairesiESAS: 2013/18519 KARAR: 2014/13655 Davacı Milli Savunma Bakanlığı vekili Avukat … tarafından, davalılar A… vd. aleyhine 13/08/2010 gününde verilen dilekçe ile rücuen tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 16/02/2012 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalılardan A… vekili tarafından süresi içinde istenilmekle... Devamı

%97 ORANINDA SÜREKLİ MALULİYET, TAZMİNAT MİKTARINI HESAPLAMA

YARGITAY 4. Hukuk DairesiESAS: 2013/16547 KARAR: 2014/12142 Davacı kendi adına asaleten F… adına velayeten E… vdl vekili Avukat …tarafından, davalı …Kaymakamlığına İzafeten İçişleri Bakanlığı vd aleyhine 29/06/2007 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine yapılan yargılama sonunda; Mahkemece davalı İçişleri Bakanlığı aleyhine açılan davanın görev yönünden... Devamı

POSTACININ TEBLİGAT HATASI, SÜRENİN KAÇMASI, MANEVİ TAZMİNAT

YARGITAY 4. Hukuk DairesiESAS: 2014/5242 KARAR: 2014/6945 Davacı O… vekili Avukat …tarafından, davalı …Posta İşletme Hizmetleri Müdürlügü aleyhine 26/07/2012 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; kısmen kabulüne dair verilen 25/09/2013 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle... Devamı

VASİYE MAHKEMECE ORGAN BAĞIŞLAMA YETKİSİ VERİLEMEZ

T.CYARGITAY18.HUKUK DAİRESİESAS NO : 2013/16178KARAR NO : 2014/3998KARAR TARİHİ:2013/250334 YARGITAY İLAMI Ereğli (Konya) Cumhuriyet Başsavcılığının ihbarı üzerine Şengül Yıldırım’ın organ bağışlayabilmesi amacıyla vasisine izin ve yetki verilmesi davasında Ereğli (Konya) Sulh Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 23/1/2013 günlü ve 2010/453-575 sayılı Kararın... Devamı

SİGARA İÇİLEBİLİR ALAN YAPILMASI, İMAR KİRLİLİĞİ SUÇU

T.CYARGITAY4.CEZA DAİREESİESAS NO: 2012/16237KARAR NO: 2012/28544KARAR TARİHİ:03/12/2012 Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca... Devamı

İŞÇİNİN İŞYERİNDE SİGARA İÇMESİ NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ

YARGITAY 22. Hukuk DairesiESAS: 2011/15985 KARAR: 2012/9523 Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Davacı işçi, iş sözleşmesinin davalı işverence geçerli ve haklı bir neden olmadan feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliği ile işe iadesine karar... Devamı

TÜKETİCİ, SIFIR ARAÇTA ÇIKAN ARIZA, KULLANICI HATASI İDDİASI

T.CYARGITAY 13.HUKUK DAİRES,ESAS NO: 2013/8741 KARAR NO: 2014/6808KARAR TARİHİ: 11.03.2014 Taraflar arasındaki ayıplı mal davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün davalı … A.Ş. avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı … vekili... Devamı

İBRANAMENİN İÇERİĞİ VE KAPSAMI, MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

T.C. YARGITAY4.HUKUK DAİRESİESAS NO: 2004/7143KARAR NO: 2004/8939KARAR TARİHİ: 06.07.2004 HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ – ANNE VE BABANIN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT YÖNÜNDEN ŞİRKETİ İBRA ETMESİ – İBRANAMENİN REŞİT OLMAYAN KARDEŞLERİ ETKİLEMEYECEĞİ ÖZET: Mahkeme kararının hüküm fıkrası açık seçik ve kararın infazında tereddüde yol açmayacak biçimde olmalıdır. Mahkemece... Devamı

TÜKETİCİ, BANKA İPOTEK KURULMASI VEYA FEKKİ AVUKAT ÜCRETİ…

T.CYARGITAY 13.HUKUK DAİRESİ ESAS NO:2014/22343 KARAR NO:2014/22680 KARAR TARİHİ: : 03.07.2014 İpotek tesisi ve fekki işlemleri için sunulan avukat serbest meslek makbuzunun fatura olarak kabul edilemeyeceği, keza bu işlemlerin banka çalışanları tarafından yapılması mümkün iken serbest bir avukata yaptırılmasının makul kabul edilemeyeceği anlaşıldığından bu masraflarında tüketici tarafından istenebileceği... Devamı