Archive for Temmuz 2013

2002 YILINDAN BERİ SÜREN DAVA, MAKUL SÜRE , BİREYSEL BAŞVURU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ Başvuru Numarası: 2012/13 Karar Tarihi: 2/7/2013 Başvurucular, 2002 yılında açılan hukuk davasının henüz ilk derece mahkemesinde karara bağlanmamış olması nedeniyle adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini ileri sürerek, ihlalin tespitiyle uğradıkları maddi ve manevi zararın tazminine karar verilmesini talep etmişlerdir… Devamı… ... Devamı

KARŞILIKSIZ ÇEK , BANKANIN SORUMLULUĞU, TEMYİZ SÜRESİ

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu  ESAS NO: 2012/19-779  KARAR NO: 2013/355 (…Davacı vekili, müvekkilinin hamili olduğu çeklerin karşılığının çıkmaması üzerine müvekkilinin davalı bankanın İzmir Kemeraltı Şubesine bankanın sorumlu olduğu miktarın tahsili amacıyla müracaat ettiğini, olumsuz cevap üzerine davalı banka aleyhine başlatılan icra takibinin yetkiye ve borca itiraz sonucu durduğunu ileri... Devamı

SÖZLEŞMENİN YERİNE GETİRİLMEMESİ, CEZAİ ŞARTIN TAZMİNİ…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO: 2012/19-670 KARAR NO: 2013/171 Dava, bayilik sözleşmesiyle belirlenen eksik ürün alımı hali için öngörülen cezai şartın tahsili istemine ilişkindir. Davalı vekili, sözleşme ile belirlenen tonaj taahhütlerinin hiçbir zaman yerine getirilmediğini, ödemelerin ihtirazı kayıt konulmadan kabul edildiğini, sözleşme süresince cezai şartın uygulanmadan ticari ilişkinin devam... Devamı

ÖN İNCELEME SAFHASI TAMAMLANMADAN TAHKİKATA GEÇİLEMEYECEĞİ…

YARGITAY Hukuk Genel KuruluESAS NO: 2012/14-802KARAR NO: 2013/347 …Dava, hakimin hukuki sorumluluğuna dayalı tazminat isteğine ilişkindir. Davacı vekilleri, müvekkilleri aleyhine açılmış bulunan satış vaadine dayalı tapu iptali ve tescil davasının yargılamaları sonucunda mahkeme hakiminin vermiş oluğu kararın hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek Hazine aleyhine 150.000.00 TL tazminat talebinde bulunmuşlardır.... Devamı

BELEDİYE TEMİZLİK ARACININ ÖLÜME NEDEN OLMASI, TAZMİNAT…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO: 2012/4-831 KARAR NO: 2013/393 Dava, kamu görevlisinin kusurlu davranışları sonucu kişilere zarar vermesinden kaynaklanan ve zarar görenin kamu görevlisi aleyhine açtığı tazminat davası niteliğinde olup, yerel mahkemece açılan davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir… Devamı… ... Devamı

SUÇ TARİHİNDEN SONRA İŞLENEN SUÇUN HAKİMİN TAKDİRİNE ETKİSİ…

YARGITAY 11. Ceza Dairesi  Esas No: 2010/12970 Karar No: 2013/292 Yargıtay Ceza Genel Kurulu ile Dairemizin yerleşmiş kararlarında açıklandığı üzere yasalarda yer alan hükümler uygulanırken gösterilen gerekçelerde çelişkiye ve zaafiyete düşülmemesi gerekir. Sanığın kişiliği,sosyal durumu ve amacına göre alt sınırdan ceza tayin edildiği ve adli sicil kaydında yer alan önceki hükümlülüğünün suç... Devamı

EKSİK SORUŞTURMA NEDENİYLE KALDIRILAN TAKİPSİZLİK KARARI…

YARGITAY 11. Ceza Dairesi  Esas No: 2012/18132 Karar No: 2013/1122 Şikâyetçi …’in, şüpheliler G… ve E… haklarında dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik suçlarından şikâyeti üzerine yapılan soruşturma sırasında, şikâyetçi tarafından gösterilenlerden delil değerini haiz olanlar dahil şüphelilere isnat edilen suçlara ilişkin maddi gerçeğin ispatına yarayacak delillerin usulünce... Devamı

SAHTE DİPLOMAYI NOTERE GÖTÜRÜP ASLI GİBİ ONAYLATMA…

YARGITAY 11. Ceza Dairesi  Esas No: 2010/15230 Karar No: 2013/118 Sanık tarafından …26. Noterliğine 02.11.2006 gün ve 8485 yevmiye numarası ile tasdik ettirilen …Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisans Diplomasının 1512 sayılı Noterlik Kanununun 82 ve devamı maddeleri uyarınca düzenleme şeklindeki belgelerden olmaması ve noter onayında da bir sahtecilik bulunmaması nedeniyle “kanun hükmü... Devamı

BOŞANMADA KADINA 20.000TL MADDİ 20.000TL MANEVİ TAZMİNAT…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu  ESAS NO: 2012/2-707  KARAR NO: 2013/303 Davacı (kadın) vekili, davalının akıl zayıflığının etkisi ile dışarıdaki çöpleri evine biriktirdiği, davalının evlilik birliğinin edimlerini yerine getirmediği, annesi ve kız kardeşlerinin etkisinde kalarak davacıya ve kızına kötü davranıp, hakaret ettiği, müvekkili için evlilik hayatının dayanılmaz hal aldığını belirterek,... Devamı

İŞE İADE HALİNDE İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ MİKTARI…

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi  ESAS NO: 2013/1626  KARAR NO: 2013/3102 4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca, mahkemece feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işçinin başvurusu üzerine işveren tarafından bir ay içinde işe başlatılmaz ise, işçiye ödenmek üzere en az 4, an çok 8 aylık ücreti tutarında tazminatın belirlenmesi gerekir. Dairemizin yerleşik uygulaması gereği, iş güvencesi... Devamı