Archive for Mayıs 2013

İCRA İFLAS KANUNU VE 6100 S. YENİ HMK ARASINDA ÇELİŞKİ…

YARGITAY 6. Hukuk Dairesi  ESAS NO: 2012/17309 KARAR NO: 2013/345 Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu hakkında kira alacağının tahsili amacıyla tahliye istekli olarak başlatılmış olan icra takibine davalı borçlu tarafından itiraz edilmemesi nedeni ile icra takibi kesinleşmiştir. Bunun üzerine davacı alacaklı süresinde İcra Mahkemesine başvurarak temerrüt nedeni ile kiralananın tahliyesini istemiştir.... Devamı

KİRALANANIN TAHLİYESİNDE YENİ HMK VE İİK UYGULAMASI…

YARGITAY 6. Hukuk Dairesi  ESAS NO: 2012/17237 KARAR NO: 2013/828 Uyuşmazlık, 2004 Sayılı İİK.nun 10.babında kiralanan taşınmazların tahliyesini düzenleyen 269 ve devamı maddelerine dayanılarak açılan bir davada 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı HMK.nun 320/1. maddesi karşısında tarafların duruşmaya davet edilmeksizin dosya üzerinden karar verilip verilmeyeceği... Devamı

BİLİRKİŞİ RAPORUNA ATIF YAPILARAK HÜKÜM KURULAMAZ…

YARGITAY 6. Hukuk Dairesi  ESAS NO: 2012/9214 KARAR NO: 2013/96 Mahkemece 17/06/2011 tarihli bilirkişi raporunda belirlenen değer üzerinden hüküm kurulmuş olmakla birlikte; HMK 297/2 maddesi gereğince istem hakkında karar verilirken verilen hükümle istenilen eşyaların her biri hakkında taraflara yükletilen borç ve tanınan hakların mümkünse sıra numarası altında birer, birer, açık ,şüphe ve infazda tereddüt... Devamı

ÖNALIM HAKKI , TAPUDAKİ İLE GERÇEK BEDEL ARASINDA FAHİŞ FARK

YARGITAY 6. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2012/16386  KARAR NO: 2013/14 Davacı dava dilekçesinde, davalının müvekkilinin de paydaş olduğu 584 parselde pay satın aldığını,tapuda gösterilen bedelin muvazaalı olduğunu, tapuda gösterilen bedel ile piyasa değeri arasında fahiş fark bulunduğunu, dava konusu parselin m² fiyatının 20.00 TL olduğunu, muvazaanın yargılama sırasında kanıtlanacağını belirterek önalım... Devamı

HIRSIZLIK,MALIN DEĞERİNİN AZLIĞI,YEMEK İCİN DOMATES ÇALMA…

YARGITAY 6. Ceza Dairesi  2007/5191 Esas, 2011/4511 Karar DOMATES SERASINDAN BİRKAÇ DOMATES KOPARIP ELİNDEKİ EKMEKLE YEMEK ÜZERE OLAY YERİNE GELEN SANIĞIN, HENÜZ BİR ŞEY ALMADAN YAKINAN TARAFINDAN FARK EDİLEREK YAKALANDIĞI SABİT OLAN OLAYDA; FAİLİN PSİKOLOJİSİ, ONU HAREKETE GEÇİREN ZO-RUNLULUK DERECESİNE VARMAYAN DURUMU VE DEĞERİ GERÇEKTEN AZ OLAN MALIN ÇALINMASINA ÖZGÜLENEN KASTI DİKKATE ALINDIĞINDA, SANIK... Devamı

İCRA HUKUKUNDA TARAF EHLİYETİ SÜRESİZ ŞİKAYETE TABİDİR…

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi  2012/8791 ESAS  2012/26616 KARAR Adi ortaklığın tüzel kişiliği olmadığından aktif ve pasif dava ehliyeti yoktur. Bu nedenledir ki takibin veya davanın bütün ortaklara karşı açılması zorunludur. Borçlar Kanunu’nun 525. ve 533. maddeleri gereği kendisine yönetim hakkı tanınan ortağın ortaklığı ve diğer ortakları temsil yetkisi vardır. Temsil yetkisi zımmen icazet, temsil... Devamı

KAT KARŞILIĞI İNŞAATTA MÜTEAHHİT HİSSESİ HACZEDİLEMEZ…

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi 2012/7691 ESAS 2012/26214 KARAR Alacaklı tarafından başlatılan genel haciz yoluyla ilamsız takipte alacaklı, borçlunun şikayetçi arsa sahibi ile yaptığı kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereği, borçluya gelecekte isabet edecek hisse üzerine haciz koydurmuştur. 3. kişi şikayetçi taşınmazına konulan haczin kaldırılmasını ve satış işlemlerinin dur­durulmasını talep etmiş, istem... Devamı

AVUKAT SÜRESİNDE SAVUNMA VERMEZSE ÜCRETE HAK KAZANAMAZ…

DANIŞTAY 5. DAİRE Esas Numarası: 2012/5281 Karar Numarası: 2012/5575 Dosyanın incelenmesinden; dava dilekçesinin usulüne uygun olarak davalı idareye tebliğ edildiği, ancak savunmanın davalı idare vekili avukat tarafından otuz günlük cevap verme süresinden sonra yapıldığı; Mahkeme kararının “Savunmanın Özeti” kısmında da, savunmanın süresinde verilmediğinin belirtildiği... Devamı

KISA KARARDA TEMYİZ SÜRESİNİN YANLIŞ GÖSTERİLMESİ…

HUKUK GENEL KURULU ESAS NO:2012/19-779 KARAR NO:2013/355 Yukarıda açıklanan yasal mevzuat çerçevesinde sulh hukuk mahkemelerinde verilen hükümler için temyiz süresi direnme kararın tebliğ edildiği 11.05.2010 tarihi itibariyle 8 gün olup, mahkemece bu sürenin “iki hafta” olarak değiştirilmesi mümkün değildir. Bu itibarla, direnme kararını temyiz edildiği 22.05.2012 tarihi itibariyle (8) günlük yasal temyiz süresi... Devamı

CUMHURİYET SAVCISININ GEREĞİ GİBİ SORUŞTURMA YAPMAMASI…

YARGITAY 11. Ceza Dairesi 2009/18144 Esas, 2010/4318 Karar Şüpheliler Ramazan ve Önder’in, müşteki M.Selim’in temsile yetkili müdür olarak görev yaptığı H… Akaryakıt Ticaret ve Nakliye Limited Şirketi ile yaptıkları 05.09.2008 tarihinde akaryakıt ve madeni yağ alımı konusundaki sözleşmeye istinaden aldıkları mal bedelinin 49.808,60 yeni Türk Lirasını ödemedikleri, şüphelilerin alım satım... Devamı