Archive for Mart 2013

MENFİ TESPİT KARARI KESİNLEŞMEDEN HACZİN KALDIRILMASI…

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2012/25472 KARAR NO: 2013/1881 …Öte yandan, menfi tespit- istirdat kararının şikayetçi borçlu yönünden de sonuç doğuracağı kabul edilse bile İİK’nun 72/5. maddesi uyarınca menfi tespite ilişkin karar kesinleşmeden dosyadaki hacizlerin kaldırılması da istenemeyecektir… Devamı… ... Devamı

BONO VASFINDA OLMAYAN SENETTE İMZAYA İTİRAZ EDİLMEMESİ…

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2012/24366 KARAR NO: 2013/483 …Takibe konu senedin tanzim tarihinin 28.12.2010, vade tarihinin ise 30.08.2010 tarihi olduğu, bu haliyle vade tarihinin, tanzim tarihinden önce olduğu görülmektedir. Bu durumda tanzim tarihinden evvelki vadeyi taşıyan bu senette tanzim tarihinin TTK.nun 690. madde göndermesi ile bonolarda da uygulanması gereken TTK.nun 615. maddesine aykırı olarak... Devamı

SENETTE TAHRİFAT VARSA TAHRİFAT ÖNCESİ BEDEL ESAS ALINIR…

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2012/23238 KARAR NO: 2013/2101 …Alacaklı hakkında …Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2003/284 Hazırlık sayılı dosyasında sahtecilik suçu kapsamında yapılan soruşturmada, dayanak senet hakkında aldırılan 16.01.2010 tarihli ekspertiz raporuna göre, senet bedelinin tahrifattan önce 6.750.000.000 TL olduğu görülmektedir. Bu durumda borçlular icra dairesine süresinde... Devamı

BOŞANMA DAVASINDA 20.000TL MADDİ TAZMİNATIN ÇOK OLDUĞU…

YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO:2012/26345 KARAR NO: 2013/507 …Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur derecelerine paranın alım gücüne , ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaatlerin kapsamına nazaran davacı yararına hükmolunan maddi tazminat çoktur… Devamı… ... Devamı

KORUNMAYA MUHTAÇ OLAN ÇOCUK HAKKINDA TEDBİR ALMA GÖREVİ

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2012/2-654 Karar:2012/817 Özet:Korunmaya ihtiyacı olan çocuk hakkında bakım ve sağlık tedbirlerini alma görevi Çocuk Mahkemelerine aittir. Çocuk Mahkemeleri bulunmayan yerlerde, bu mahkeme kurulup göreve başlayıncaya kadar Aile Mahkemeleri, Aile Mahkemeleri bulunmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir… Devamı… ... Devamı

NAFAKA,YOKSULLUK NAFAKASININ KALDIRILMASI…

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ Esas No:2012/1703 Karar No:2012/4587 …Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda boşanma davasından sonra davacının emekli olması nedeniyle gelirinin azaldığı, davalının ise ihtiyaçlarını büyük oranda karşılayacak sabit gelire sahip olduğu anlaşılmakla hakkaniyet uyarınca yoksulluk nafakasının uygun bir miktara indirilmesine karar verilmesi gerekirken davanın reddi doğru... Devamı

AÇIK ALANDAN MOTORSİKLET HIRSIZLIĞI, NİTELİKLİ HAL (EMSAL)

YARGITAY Ceza Genel Kurulu 2012/13-1411 E. 2012/1852 K. …Sabit bir noktaya bağlı olmaksızın iki bina arasındaki açık alana kilitsiz olarak parkedilen suç konusu motosikletin çalınması şeklindeki eylemin, kullanım gereği açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık suçunu oluşturduğu anlaşıldığından, sanığın TCK’nun 142/1-e maddesi uyarınca cezalandırılmasına ilişkin yerel mahkeme hükmü ile bu... Devamı

KÖY MUHTARI ARACILIĞIYLA TEBLİGAT YAPILMASI

DANIŞTAY 3. Daire 2009/1025 E.N , 2011/527 K.N. Özet: 6183 SAYILI KANUN’UN 55’İNCİ MADDESİNİN 3’ÜNCÜ FIKRASINDA, KÖY MUHTARI ARACILIĞIYLA TEBLİGAT YAPILMASI ÖNGÖRÜLMÜŞ İSE DE, ANILAN HÜKMÜN, MUHATABIN BİZZAT KENDİSİNE TEBLİĞ MEMURU ARACILIĞIYLA TEBLİGAT YAPILMASINI ENGELLEMEDİĞİ HAKKINDA… Devamı… ... Devamı

TAKSİRLE ORMAN YANGINI,ZARAR VE ZARARIN HESABI

YARGITAY 3. Ceza Dairesi 2010/795 E.N 2011/12647 K.N. Özet: 6831 SAYILI KANUN’UN 110/3. MADDESİNDEKİ DÜZENLEMEYE GÖRE; CEZA İNDİRİMİNDE SANIĞIN YANGININ SÖNDÜRÜLMESİNE YARDIMCI OLMASI VE ZARAR MİKTARININ BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK AYRI AYRI DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİR. ANILAN MADDEDE YAZILI YANGIN SONUCU DOĞAN ZARAR, ORMAN ALANINA AİT GERÇEK ZARARI İFADE ETMEKTEDİR. BU ZARARIN HESABINDA, YANGIN SONUCU TAMAMEN... Devamı