Archive for Ocak 2013

NAFAKA , İŞTİRAK NAFAKASINDAN FERAGAT EDİLEMEYECEĞİ

3. HUKUK DAİRESİ 2010/9685 E. 2010/13957 K. …Boşanma davası sırasında annenin, velayeti altında bulunan küçüğün menfaatine aykırı olarak ve henüz tahakkuk etmemiş (doğmamış bir alacaktan) iştirak nafakasından feragati geçersizdir. Feragate ilişkin beyanı, küçüğün ergin olacağı tarihe kadar sürecek olan nafakayı kapsamaz. İştirak nafakası her an doğup işleyen haklardandır… Devamı… ... Devamı

KİŞİLİK HAKKINA SALDIRI VE MANEVİ TAZMİNATIN YÜKSEK OLUŞU

3. Hukuk Dairesi 2010/13352 E. 2010/15574 K. Dava dilekçesinde 5.000 TL manevi tazminatın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm taraflarca temyiz edilmiştir. Davaya konu olan olayda; olay tarihi, oluş biçimi, özellikleri, ekonomik olgular ve yukarıdaki ilkeler gözetildiğinde mahkemece takdir olunan 1500 TL. manevi tazminat miktarı... Devamı

VELAYET OLMASA DA ÇOCUK İÇİN İŞTİRAK NAFAKASI ALINABİLECEĞİ

3. HUKUK DAİRESİ 2010/14433 E. 2010/16126 K. …Davacı vekili dilekçesinde, müvekkili ile davalının boşandıklarını, boşanma sonucunda müşterek küçük çocuk Nazan’ın velayetinin davalı babaya verildiğini ve ilamın kesinleştiğini, ancak, davalı babanın yurt dışında çalıştığını, müşterek çocuğun müvekkili olan davacı annenin yanında kaldığını, anne tarafından bakıldığını, davalının... Devamı

NAFAKA , TEDBİR NAFAKASI , VEKALET ÜCRETİ

3. HUKUK DAİRESİ 2010/8569 Esas No. 2010/12616 Karar No …O halde; yukarıda açıklanan ilke ve esaslar gözetilerek hakkaniyete uygun bir miktarda nafakaya hükmetmek gerekirken, istemin tümden reddi doğru olmayıp, bozma nedenidir. Kabule göre de; nafaka davalarının kısmen reddi halinde vekalet ücretine hükmedilemez. Ancak, tümden reddi halinde vekalet ücreti verilmelidir (Av.As.Üc.Tr. md. 9). Davanın tümden... Devamı

ZİMMET , DENETİM GÖREVİNİ İHMAL ETMEK

5. Ceza Dairesi 2007/3925 E., 2011/25885 K. …Zimmet ve denetim görevinin ihmali suretiyle zimmete neden olmak suçlarından sanıklar A.. S……, A…… E…. A…… ve L….. Ö…..’in yapılan yargılanmaları sonunda; sanık A.. S……’nın atılı zimmet suçundan mahkümiyetine, diğer sanıkların üzerlerine atılı denetim görevinin ihmali suretiyle zimmete neden... Devamı

“KADRO” KAVRAMININ HUKUKSAL BİR ARAÇ OLDUĞU

DANIŞTAY 5. Daire 2008/6654 E.N , 2011/526 K.N. Özet: 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE KAMU PERSONEL REJİMİMİZE KAZANDIRILAN “KADRO” KAVRAMININ, DEVLET ÖRGÜTÜ YAPISININ OLUŞTURULMASINDA, KAMU HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE BUNU YÜRÜTECEK İŞGÜCÜNÜN PLANLANMASINDA KULLANILAN HUKUKSAL BİR ARAÇ OLDUĞU VE MEMURUN ÇALIŞTIĞI GÖREV YERİNİ, YAPACAĞI İŞİ; BİR BAŞKA İFADEYLE, YAPACAĞI GÖREVİ... Devamı

KAZANÇ MÜSADERESİ , SUÇA YARDIM ETME

5. Ceza Dairesi 2011/6521 E., 2012/183 K. …Sanığın aşamalarındaki ikrarına göre çalıştığı kooperatifin üyeleri tarafından 2000-2005 yıllarında posta çeki hesabına yatırdığı paraları sahte imzalarla çektiği halde hesaplara intikal ettirilmediği, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir B…….. S……..’in soruşturma aşamasında düzenlediği rapor ve ekindeki altı nolu cetvelde bu paranın önemli bir... Devamı

KİRA SÖZLEŞMESİ , KİRA TESPİTİ , GÖREVLİ MAHKEME

3. Hukuk Dairesi 2010/8361 E., 2010/11998 K. Davacı kiracı dava dilekçesinde, davalı idarece belirlenen aylık 4.500,00 TL kira bedelinin fahiş olduğu nedeniyle indirilerek 01.01.2009 gününden başlayarak 1.388 TL olarak tespitini istemiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü ile aylık kira parasının 1.731,03 TL olarak tespiti cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir… Devamı… ... Devamı