Archive for Temmuz 2012

Kıdem tazminatı alacağı

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2011/9-760KARAR NO: 2011/779 …4046 sayılı Özelleşme Uygulamaları Hakkındaki Kanunun 22,davalının kuruluşu ile ilgili 406 sayılı kanunun 5189 sayılı kanunla eklenen Ek:29. maddesine göre :başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen 4857 sayılı İş Kanuna…Continue Reading →

KİRA TESPİTİ DAVASI, DERDEST OLAN TAHLİYE DAVASI

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2011/3-630KARAR NO: 2011/774 …Davacı vekili dilekçesinde, müvekkilleri olan davacıların davalıdan taşınmazı kiraladıklarını, taşınmaz 3 katlı olup, 3.katın davacılar tarafından boşaltılıp davalı kiralayana teslim edildiğini, taşınmazın kalan kısımları için 20.11.2009 tarihinden itibaren aylık kiranın…Continue Reading →

İtibari hizmet süresinin tespiti

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2011/21-869KARAR NO: 2011/754 …Davacı, davalı işyerinde basım ve matbaacılık işinde 7.11.1995-30.11.2006 tarihleri arasındaki çalışmalarının 506 sayılı Yasa’nın Ek 5/2 madde kapsamında olduğunun tespiti ile bu sürenin hizmet süresine eklenmesini, malullük yaşlılık ve ölüm…Continue Reading →

Tapu iptali ve tescil,tazminat

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2011/14-609KARAR NO: 2011/744 …Dava, taşınmaz satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil, ikinci kademedeki istek tazminat istemine ilişkindir. Davalı Süleyman, vekil olan diğer davalının hile ile kendisinden vekaletname aldığını ve azile rağmen…Continue Reading →

Tapu iptal-terkin ve yıkım davası

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2011/1-712 KARAR NO: 2011/734 …Dava, 1604 ada 1 parsel sayılı taşınmazın bir bölümünün kıyı kenar çizgisine göre kıyıda kaldığı, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin özel mülkiyete konu olamayacağı iddiasına dayalı iptal ve…Continue Reading →

HAKİM ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2011/4-837KARAR NO: 2011/719 …“Hâkim ve savcıların bir soruşturma, kovuşturma veya davayla ilgili olarak yaptıkları işlem, yürüttükleri faaliyet veya verdikleri her türlü kararlar nedeniyle: a)Ancak Devlet aleyhine tazminat davası açılabilir. b)Kişisel kusur, haksız fiil…Continue Reading →