Archive for Temmuz 2012

Kıdem tazminatı alacağı

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2011/9-760KARAR NO: 2011/779 …4046 sayılı Özelleşme Uygulamaları Hakkındaki Kanunun 22,davalının kuruluşu ile ilgili 406 sayılı kanunun 5189 sayılı kanunla eklenen Ek:29. maddesine göre :başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen 4857 sayılı İş Kanuna tabi kapsam dışı personele, iş mevzuatına göre herhangi bir tazminat ödenmez.Nakledilen personelin önceden kıdem... Devamı

KİRA TESPİTİ DAVASI, DERDEST OLAN TAHLİYE DAVASI

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2011/3-630KARAR NO: 2011/774 …Davacı vekili dilekçesinde, müvekkilleri olan davacıların davalıdan taşınmazı kiraladıklarını, taşınmaz 3 katlı olup, 3.katın davacılar tarafından boşaltılıp davalı kiralayana teslim edildiğini, taşınmazın kalan kısımları için 20.11.2009 tarihinden itibaren aylık kiranın 1252 TL. olarak tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.... Devamı

Tapu iptali ve tescil,tazminat, azledilen vekilin işlemi

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2011/14-707 KARAR NO: 2011/769 …Dava, taşınmaz satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil, ikinci kademedeki istek tazminat istemine ilişkindir. Davalı Süleyman, vekil olan diğer davalının hile ile kendisinden vekaletname aldığını ve azile rağmen vekalet görevini sürdürdüğünü, satışın sonuç doğurmayacağını, açılan davanın reddini savunmuştur. Diğer... Devamı

İtibari hizmet süresinin tespiti

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2011/21-869KARAR NO: 2011/754 …Davacı, davalı işyerinde basım ve matbaacılık işinde 7.11.1995-30.11.2006 tarihleri arasındaki çalışmalarının 506 sayılı Yasa’nın Ek 5/2 madde kapsamında olduğunun tespiti ile bu sürenin hizmet süresine eklenmesini, malullük yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinin geçmişe dönük olarak 7.11.1995-30.11.2006 tarihleri arasında % 22... Devamı

İTİRAZIN İPTALİ VE %40 TAZMİNAT TALEBİ

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2011/19-617KARAR NO: 2011/749 …Davacı vekili, taraflar arasındaki ticari ilişki nedeni ile müvekkili tarafından davalı firmaya pirinç ve bakır boru satımı yapıldığını ve malların davalı şirkete teslim edildiğini, ancak malın tesliminden (2) gün sonra bu malların davalıya ait işyerinden hırsızlık sureti ile çalındığını, davalının mal bedelini ödememesi üzerine... Devamı

Tapu iptali ve tescil,tazminat

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2011/14-609KARAR NO: 2011/744 …Dava, taşınmaz satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil, ikinci kademedeki istek tazminat istemine ilişkindir. Davalı Süleyman, vekil olan diğer davalının hile ile kendisinden vekaletname aldığını ve azile rağmen vekalet görevini sürdürdüğünü, satışın sonuç doğurmayacağını, açılan davanın reddini savunmuştur. Diğer... Devamı

ALACAK DAVASI 6100 S. HMK VEKALETNAMENİN İBRAZI

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2011/11-864KARAR NO: 2011/729 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)’nun; “Vekaletnamenin İbrazı” başlıklı 76.maddesinde: “(1) Avukat, açtığı veya takip ettiği dava ve işlerde, noter tarafından onaylanan ya da düzenlenen vekâletname aslını veya avukat tarafından onaylanmış aslına uygun örneğini, dava yahut takip dosyasına konulmak üzere ibraz etmek zorundadır. (2)... Devamı

Tapu iptal-terkin ve yıkım davası

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2011/1-712 KARAR NO: 2011/734 …Dava, 1604 ada 1 parsel sayılı taşınmazın bir bölümünün kıyı kenar çizgisine göre kıyıda kaldığı, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin özel mülkiyete konu olamayacağı iddiasına dayalı iptal ve sicil kaydının kütükten terkini isteğine ilişkindir. Mahkemece, 5841 Sayılı Yasa ile değişik 3402 Sayılı Yasanın 12. maddesinin... Devamı

Ortaklık sözleşmesinin feshi,katılım ve kar payının tahsili

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2011/13-534KARAR NO: 2011/724 …Davacılar, asıl ve birleşen davada Maltepe cezaevinin yapımı için davalı ile birlikte adi ortaklık oluşturduklarını, davalının yönetici ortak olduğu adi ortaklığa yaklaşık 4,5-5 milyon TL ödediklerini, başından beri ortaklığı yöneten davalının hesap vermekten kaçındığını, cezaevi inşaatının tamamlanarak dava dışı idareye teslim... Devamı

HAKİM ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2011/4-837KARAR NO: 2011/719 …“Hâkim ve savcıların bir soruşturma, kovuşturma veya davayla ilgili olarak yaptıkları işlem, yürüttükleri faaliyet veya verdikleri her türlü kararlar nedeniyle: a)Ancak Devlet aleyhine tazminat davası açılabilir. b)Kişisel kusur, haksız fiil veya diğer sorumluluk sebeplerine dayanılarak da olsa hâkim veya savcı aleyhine tazminat davası... Devamı