Archive for Mayıs 2012

Bankalarca Maaş Hesaplarına Ödenen Promosyon Paraları…

Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas No: 2010/44775Karar No: 2010/37260 …Davacı; vekili tarafından Tekel Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğüne karşı açılan davada, davalıya ait Diyarbakır içki Fabrikasında işçi olarak çalışan davacıya 250-TL promosyon parası ödendiğini, 26588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 4. maddesinde, banka tarafından... Devamı

Kadastro Tespiti, Aynı Parsele Ait Davaların Birleştirilmesi

Yargıtay 16. Hukuk DairesiEsas No : 2010/9017Karar No : 2010/7344 …Kadastro sırasında 152 ada 18 parsel sayılı 3655530.37 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, mera vasfıyla orta malı olarak sınırlandırılmıştır. Davacı Köy Tüzel Kişiliği, yasal süresi içinde taşınmazın köye ait kışlakiye olduğu iddiasına dayanarak dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda 2006/574-2007/125 sayılı ve... Devamı

Kadastro Tespiti, Sınır ve Yüzölçümlerinin Boş Bırakılması…

Yargıtay 16. Hukuk DairesiEsas No: 2010/9654Karar No: 2011/421 …Kadastro sırasında 250 ada 3; 236 ada 6 ve 7 parsel sayılı taşınmazlar, kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle 250 ada 3 sayılı parsel Şahin ve Yüksel A., 236 ada 6 sayılı parsel Yüksel A., 236 ada 7 sayılı parsel Şahin A. adına tespit edilmiş, Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan men’i müdahale davası nedeniyle yüzölçümleri boş,... Devamı

Kısa Kararla Gerekçeli Kararın Farklı Olması…

Yargıtay 6. Hukuk DairesiESAS: 2010/11320KARAR: 2011/655 …Asıl olan duruşma tutanağına yazılıp taraflara tefhim olunan karardır. Sonradan yazılan gerekçeli kararın kısa karara uygun olması zorunludur. 10.04.1992 tarih, 1991-7 Esas 1992-4 Karar sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında, tefhim edilen kısa kararla gerekçeli kararın uyum içinde olması gerektiğini öngörülmüştür. İçtihadı Birleştirme... Devamı

Kesilen Yetim Aylığının Yeniden Bağlanması (Çifte Maaş)

YARGITAY Hukuk Genel KuruluESAS NO: 2010/10-521KARAR NO: 2010/594 …Bağ-Kur’un 18.06.2008 tarihli yazısıyla; 21.06.1979-31.05.1987 tarihleri arasında 1479 sayılı Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalılığı gözetilerek 01.06.1988 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı bağlandığının belirlenmesi üzerine, ölen babası üzerinden 506 sayılı Kanun kapsamında 01.06.1988 tarihinden itibaren davacıya ödenen... Devamı

Terekenin Borca Batık Olması Nedeniyle Mirasın Hükmen Reddi

Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas No: 2010/15095Karar No: 2011/4530 …Davacı vekili tarafından hasımsız olarak açılan mirasın reddi davasında, davacının babasının mirasını borca batık olduğundan reddettiği, bu hususta karar verilmesini talep ettiği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve kararın temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmıştır. Dava, mirasbırakanın ölüm tarihindeki terekesinin borca... Devamı

Yanlış Tedavi Nedeniyle Tazminat Davası…

YARGITAY Hukuk Genel KuruluESAS NO : 2011/4-592 KARAR NO : 2012/25 …Davacılar desteğin Mersin Devlet Hastanesinde görevli doktor ve hemşire olan davalıların ihmali sonucu doğum sırasında meydana gelen yırtığın oluşturduğu kanama sonucu öldüğünü, olayda davalıların geç müdahaleleri nedeniyle kusurlu olduklarını belirterek tazminat isteminde bulunmuşlardır. Mahkemece alınan Adli Tıp Kurumu 1. ve 3. İhtisas... Devamı

Yargılama Giderlerinden Sorumluluk – 6100 S. HMK 323. Md…

YARGITAY 14. Hukuk DairesiESAS NO : 2011/8728KARAR NO: 2011/10777 …Dairemizin 05.04.2010 tarihli 2010/2803-3689 esas ve karar sayılı ilamında, kurulacak geçit hakkının ana yola kesintisiz bağlantısının sağlanması gerektiğinden davacılara ait 12,13 ve 14 parsel sayılı taşınmazlar arasında akti irtifak kurulması ve yargılama giderlerinin davacılar üzerinde bırakılmaması nedeniyle hükmün bozulmasına karar... Devamı

Elatmanın Önlenmesi ve Kal – 6100 S. HMK 297/2. md…

YARGITAY 14. Hukuk DairesiESAS NO: 2011/9198KARAR NO: 2011/11343 …Dava, yola elatmanın önlenmesi ve kal isteğine ilişkindir. Davalı, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, davacının kullanımında olan 17 parsel sayılı taşınmaza tecavüzün men’ine, kal talebinin reddine karar verilmiştir. Hükmü, davacı ve davalı vekilleri temyiz etmiştir. 6100 sayılı HMK’nun 297. maddesinin 2. fıkrası gereğince;... Devamı

Hükmün İçermesi Gereken Hususlar – 6100 S. HMK 297. Maddesi

YARGITAY 14. Hukuk DairesiESAS NO : 2011/10615KARAR NO: 2011/11475 Dava satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil, olmazsa tazminat istemine ilişkindir. Davalı, davanın reddini istemiştir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.Davacı vekili hükmü temyiz etmiştir. 6100 sayılı HMK’nun 297.maddesi gereğince; 1-Hükmün aşağıda belirtilen hususları içermesi gerekir; a) Hükmü veren mahkeme... Devamı