Archive for Nisan 2012

6100 Sayılı HMK’da Görevli Mahkemenin Belirlenmesi…

YARGITAY 14. Hukuk DairesiESAS NO: 2011/11185KARAR NO: 2011/13775 …Davacı yönetim kurulu başkanı olduğu apartmanın bahçesinin bitişikte bulunan oyun salonu sahibi olan davalı tarafından izin almadan kullanıldığını belirterek elatmanın önlenmesini talep etmiştir. Davalı, taşınmaza elatmadığını ileri sürerek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hükmü davalı vekili temyiz... Devamı

6100 Sayılı HMK’da İdari Yargının Görevli Olması, Yargı Yolu

YARGITAY 14. Hukuk DairesiESAS NO: 2011/13439KARAR NO: 2011/13799 …Davacı 1475 sayılı parselin tapulama tutanağında 1333 olarak yazılan doğum tarihinin 1331 olduğunun tespitini istemiştir. Mahkemece tespit tutanağındaki doğum tarihinin düzeltilmesine ilişkin hüküm dairemizin 08.11.2011 tarihli kararı ile “… Düzeltmeyi yapacak mercii tapu sicil müdürlüğüdür. Açılan davanın yargı yolu nedeniyle... Devamı

Taşıma Esnasında Sigortalı Emtiada Oluşan Hasar Bedeli…

Yargıtay 11. Hukuk DairesiEsas No: 2011/8434Karar No: 2011/8141 …Davacı vekili, müvekkili tarafından emtia nakliyat sigorta poliçesiyle sigortalanan 2.080 kg yedek parça emtiasının davalı tarafça Hollanda’dan Türkiye’ye havayoluyla taşındığını, taşıma esnasında emtiada oluşan hasar bedelinin sigortalıya ödendiğini ve 349,60 TL asıl alacağın rücuen davalıdan tahsili için başlatılan icra takibine... Devamı

Köy Ortak Malı Olan Çeşmenin Şahıs Adına Tescili…

Yargıtay 7. Hukuk DairesiEsas No: 2011/4184Karar No: 2011/4687 …Adalet Bakanlığınca dava konusu taşınmazda köyün ortak malı olan çeşme bulunduğu halde, mahkemece yeterli araştırma yapılmadan, yalnızca davalı Köy Tüzel Kişiliği adına köy muhtarının beyanı dikkate alınmak suretiyle davanın kabulü yönünde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı bulunduğundan kesinleşen hükmün kanun yararına temyiz... Devamı

Garanti Belgesi, Arızanın Tamirinin Mümkün Olmaması…

Yargıtay 13. Hukuk DairesiEsas No: 2010/18868Karar No: 2011/7869 …Davacı, davalıdan 15/2/2007 tarihinde satın aldığı cep telefonunun garanti süresi içinde arızalanması nedeniyle tamiri için 2/2/2009 tarihinde teslim ettiğini ancak 30 iş günü içinde tamir edilmediğini, bunun üzerine malın bedelinin iadesi için Elazığ Tüketici Sorunları İl Hakem Heyetine başvurduğunu, ancak cihazın tamir edilerek tüketiciye... Devamı

Kadastro Tespiti Dışında Bırakılan Taşınmazlar…

Yargıtay 7. Hukuk DairesiEsas No: 2011/4185Karar No: 2011/4686 …Kadastro sırasında 249 ada 70, 72 ve 73 parsel sayılı yüzölçümleri tutanaklarında yazılı taşınmazlar miras yoluyla gelen hakka ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanılarak, 249 ada 70 parsel sayılı taşınmaz davalı İ… adına, 249 ada 72 ve 73 parsel sayılı taşınmazlar davalı S… adına tespit edilmiştir. Davacı Kiraz... Devamı

Menfaat Çatışmasının Avukat Ortaklarını da Kapsaması…

Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas No: 2010/23381Karar No: 2011/13559 …1136 sayılı Avukatlık Kanununun 38. maddesinin (b) bendinde, avukatın aynı işte menfaati zıt olan tarafları temsil edemeyeceği, yine aynı maddenin son fıkrasına göre bu zorunluluğun avukatların ortaklarını ve yanlarında çalıştırdıkları avukatları da kapsayacağı belirtildiği halde… Devamı… ... Devamı

6100 Sayılı HMK’da Gider Avansı ve Kesin Mehil…

YARGITAY 10.Hukuk DairesiEsas: 2010/7391Karar: 2011/15207 6100 Sayılı HMK’da Gider Avansı ve Kesin MehilSigortalı Çalışma Sürelerinin Tespiti Dava, davalılardan işverene ait işyerinde geçen sigortalı çalışma sürelerinin tespiti istemine ilişkindir. …Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Davaların uzaması veya uzatılmasını engellemek amacıyla, işlemin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan Hukuk... Devamı

6100 Sayılı HMK’da Hükmün Sonuç Kısmı, Sigortalılık Süresi

YARGITAY 10.Hukuk DairesiEsas: 2011/12977Karar: 2011/14778 6100 Sayılı HMK’da Hükmün Sonuç KısmıSigortalılık Süresinin TespitiYaşlılık Aylığına Hak Kazanma Dava, 1479 sayılı Kanun hükümleri kapsamındaki sigortalılık sürelerinin ve yaşlılık aylığına hak kazanıldığının tespiti istemlerine ilişkindir. Mahkemece, uyulan bozma ilamı sonrasında davanın kısmen kabulüne karar... Devamı