Archive for Ocak 2012

ISLAH, TAZMİNAT…

YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 2010/1404 E.N , 2011/2835 K.N. …Dava, tazminat istemiyle açılmış, mahkemece ıslah da dikkate alınarak davanın kabulüne karar verilmiş, karar davalı vekilince temyiz edilmiştir. …Dava konusu 13 numaralı bağımsız bölümün davacı yükleniciye kalan bağımsız bölümlerden olduğu uyuşmazlık konusu değildir. Tapuda satın alana devrin 14.10.1993 tarihinde davalı arsa sahibi tarafından... Devamı

ESER SÖZLEŞMESİ…

YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 2009/7021 E.N , 2011/1283 K.N. …Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup fiyat farkı alacağının tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir. Yanlar arasında imzalanan 17.10.2005 tarihli sözleşmenin 15.2. maddesinde fiyat farkı verileceği kabul edilmiş, 15.2.1-(L) bendinde güncel indeksin tanımı yapılmış ve... Devamı

FAZLA ÖDEMENİN TAHSİLİ, HARÇ TAHSİLİ…

YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 2010/5019 E.N , 2011/2674 K.N. …Dava, B….Ovası Sulaması I. M….. İnşaatı işine ait 11.03.1991 tarihli sözleşmeden ve 18.03.1991 tarihli devir sözleşmesinden kaynaklanmış olup, davada fazla ödeme iddiasıyla 25.10.2004 tarihli 82 nolu ara hakedişten yapılan 847.186,00 TL kesintinin tahsili istenmiştir. Mahkemece bozmaya uyularak davanın kabulüne dair verilen karar, davalı vekili... Devamı

ALACAK, AYIPLI MAL…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2011/15-309 E.N , 2011/403 K.N. …Dava, ayıplı imalâtın giderim bedelinin tahsili istemiyle açılmış, davalı kesin hüküm itirazında bulunmuş, mahkemenin kesin hüküm nedeniyle davanın reddine dair kararı davacı tarafından temyiz edilmiştir. Taraflar arasında imzalanan 24.12.1999 tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesi, yüklenicinin açtığı dava sonucu tarafların ortak kusuru... Devamı

MENFİ TESPİT…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2011/15-310 E.N , 2011/383 K.N.…Dava, K….. B….. ve H… inşaatı işinde kazı esnasında düzenlenen klas tutanaklarının davalı müfettişlerince tek taraflı değiştirilerek gerçeğe aykırı klas oranlarına göre 30, 30/A, 31, 31/A nolu hakedişlerden yapılan kesintilerin davalıdan istirdadı istemi ile açılmıştır. Davalı vekili, müfettişlikçe yapılan incelemede hakediş... Devamı

İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİNİN FESHİ, TAMAM OLMUŞ SATIŞLARIN İFASI, TAPU İPTALİ VE TESCİL…

YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 2010/2052 E.N , 2011/2753 K.N. …Dava, arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinin feshi ile tapu iptâli ve tescil istemine ilişkindir. Mahkemece davanın İİK’nın 198 ve 199. maddeleri gereğince reddine dair verilen karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Mevzuu para olmayan alacakların paraya çevrilmesi başlıklı, İİK’nın 198. maddesinde konusu para olmayan... Devamı

EL ATMANIN ÖNLENMESİ, KADİM YARARLANMA HAKKI…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2011/14-213 E.N , 2011/371 K.N.…Davacı Ulukapı (Kitren-Sülek) Köyü, davalı Y…. Belediyesinin kadim yaylalarına el attığını ileri sürerek elatmanın önlenmesini istemiştir. Davalı Y…. Belediyesi, davacı köyün kadim köy olmadığını ve çekişmeli yaylanın kendilerine ait kadim yayla olduğunu savunmuş, davanın reddini istemiştir. Mahkemece, davanın reddine karar... Devamı

ELATMANIN ÖNLENMESİ, DAVADAN FERAGAT… (6100 S. HMK 311. maddesi)

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2011/11861 KARAR NO: 2011/16956  …Taraflar arasında görülen suya vaki elatmanın önlenmesi davasında; mahkemece verilen davanın kabulüne ilişkin hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiş ise de; davacının karardan sonra verdiği 28.04.2011 tarihli dilekçesi ile, ıslah dilekçesinde belirtilmiş olan “Kararın tapuya şerh edilmesi yönündeki” talebinden feragat ettiği... Devamı

MADDİ TAZMİNAT, TALEPLE BAĞLILIK… (6100 S. HMK 26. maddesi.)

YARGITAY 3. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2011/14703 KARAR NO: 2011/14796  …Dava dilekçesinde 2.500,00 TL maddi tazminatın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı  tarafından temyiz edilmiştir.                                        ... Devamı

ALACAK DAVASI, ISLAH KONUSUNDA KARAR VERİLMEMESİ… (6100 S. HMK 297. maddesi)

YARGITAY 3. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2011/14113 KARAR NO: 2011/14789…6100 Sayılı HMK’nun 297.maddesi (HUMK.nun 388/4) gereğince, gerekçeli kararın hüküm fıkrası bölümünde; gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, istek  sonuçlarından her biri hakkında verilen hükümle taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların el verdiği ölçüde sıra numarası altında birer birer, açık, kuşku ve... Devamı