Archive for Ocak 2012

ISLAH, TAZMİNAT…

YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 2010/1404 E.N , 2011/2835 K.N. …Dava, tazminat istemiyle açılmış, mahkemece ıslah da dikkate alınarak davanın kabulüne karar verilmiş, karar davalı vekilince temyiz edilmiştir. …Dava konusu 13 numaralı bağımsız bölümün davacı yükleniciye kalan bağımsız bölümlerden olduğu uyuşmazlık…Continue Reading →

ESER SÖZLEŞMESİ…

YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 2009/7021 E.N , 2011/1283 K.N. …Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup fiyat farkı alacağının tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir. Yanlar arasında imzalanan 17.10.2005 tarihli sözleşmenin 15.2. maddesinde fiyat…Continue Reading →

ALACAK, AYIPLI MAL…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2011/15-309 E.N , 2011/403 K.N. …Dava, ayıplı imalâtın giderim bedelinin tahsili istemiyle açılmış, davalı kesin hüküm itirazında bulunmuş, mahkemenin kesin hüküm nedeniyle davanın reddine dair kararı davacı tarafından temyiz edilmiştir. Taraflar arasında imzalanan 24.12.1999 tarihli kat…Continue Reading →

MENFİ TESPİT…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2011/15-310 E.N , 2011/383 K.N.…Dava, K….. B….. ve H… inşaatı işinde kazı esnasında düzenlenen klas tutanaklarının davalı müfettişlerince tek taraflı değiştirilerek gerçeğe aykırı klas oranlarına göre 30, 30/A, 31, 31/A nolu hakedişlerden yapılan kesintilerin davalıdan istirdadı…Continue Reading →

EL ATMANIN ÖNLENMESİ, KADİM YARARLANMA HAKKI…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2011/14-213 E.N , 2011/371 K.N.…Davacı Ulukapı (Kitren-Sülek) Köyü, davalı Y…. Belediyesinin kadim yaylalarına el attığını ileri sürerek elatmanın önlenmesini istemiştir. Davalı Y…. Belediyesi, davacı köyün kadim köy olmadığını ve çekişmeli yaylanın kendilerine ait kadim yayla olduğunu…Continue Reading →