Archive for Aralık 2011

CUMHURBAŞKANLIĞI, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI VE BAŞBAKANLIK GÖREVİNDE BULUNANLARIN AYLIKLARI…

YARGITAY 10. Hukuk Dairesi 2011/2141 E.N , 2011/3156 K.N.…Davacı tarafından, emeklilik aylığının tespitinde esas alınması istenen, 5510 sayılı Yasanın “CUMHURBAŞKANLIĞI, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI VE BAŞBAKANLIK GÖREVİNDE BULUNANLARIN AYLIKLARI” başlıklı 43. maddesinin üç ve dördüncü fıkraları, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya Başbakan iken bu görevinden... Devamı

HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE, SİGORTALI SAYILANLAR…

YARGITAY 10. Hukuk Dairesi 2009/10992 E.N , 2011/647 K.N.…Davacı, 01.04.1989-21.08.1998 tarihleri arasında davalı işveren yanında hizmet akdine dayalı olarak geçen ve Kuruma bildirilmeyen hizmetlerinin tespitine karar verilmesini istemiştir. Yönetmelikle tespit edilen belgeleri işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın... Devamı

ZAMANAŞIMI 5510 s. Yasa m. 93…

YARGITAY 10. Hukuk Dairesi E:2010/11282 K:2011/5042 T:11.04.2011…Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde 6183 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Bu durumda zamanaşımı süresi bakımından, 3917 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 08.12.1993 tarihinden önceye ilişkin prim ve gecikme zamları yönünden Kurumun alacak hakkı, Borçlar Kanununun 125. maddesinde... Devamı

TESPİT…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2011/10-254 E.N , 2011/321 K.N.…Davanın yasal dayanaklarından olan 506 sayılı Kanunun 60. maddesinde yaşlılık aylığından yararlanma koşulları düzenlenmiştir. Sigortalıya, yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için kural olarak maddede belirlenen yaşa ulaşmış olmak, belirli bir süre prim ödemek, işten ayrılmak ve talepte bulunmak gerekir…Devamı… ... Devamı

SİGORTALI BAŞLANGIÇ TARİHİ TESPİTİ…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2011/10-307 E.N , 2011/366 K.N.Taraflar arasındaki “Sigortalılık başlangıç tarihinin tespiti” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;(…01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun geçici 7/1. maddesi hükmünde yer alan düzenleme ile genel olarak Kanunların geriye yürümemesi (geçmişe etkili olmaması) kuralı karşısında, davanın yasal dayanağının 506... Devamı

İŞÇİLİK ALACAĞI, BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLAR…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/9-713 E.N , 2011/51 K.N.…Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre ile davacının tüm, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. Davacı 1.1.1996 tarihinde 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanununa tabi olarak... Devamı

İŞÇİLİK ALACAĞI…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2011/9-158 E.N , 2011/283 K.N.… Davacı 1999/Ekim-16.09.2006 tarihleri arasında davalı işyerinde çalıştığını, sigorta primlerinin eksik yatırıldığını, davalı işverene hizmet tespiti davası açacağını söylemesi üzerine iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini belirterek, kıdem, ihbar, izin, fazla çalışma ve genel tatil alacağı talebinde bulunmuştur. Davalı işveren... Devamı

İŞÇİLİK ALACAĞI…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/9-748 E.N , 2011/60 K.N.…Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi norm kuramı uyarınca bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Ücret bordrolarına ilişkin kurallar burada da geçerlidir. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen... Devamı

İŞÇİLİK ALACAĞI, KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2011/9-301 E.N , 2011/416 K.N.…Davacı işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini belirterek kıdem, fazla çalışma, ücret, izin ve vergi iadesi alacağı talebinde bulunmuştur. Davalı işveren ise davacının iş sözleşmesini devamsızlık nedeniyle haklı olarak feshettiği, davacının ihbar önellerine uymadığını belirterek davanın reddini savunmuş ve karşı dava ile ihbar... Devamı

TAPU İPTALİ VE TESCİL, BOZMAYA UYMA…

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2010/8-714 E.N , 2011/41 K.N.…Davacılar vekili, vekil edenlerine ait 109 ada 61 parsel sayılı taşınmazla bir bütün olan 50.000 m2 yüzölçümündeki taşınmaz bölümünün yapılan kadastro çalışmalarında bitişikte yer alan 109 ada 76 parsel içerisinde davalı Hazine adına tespit ve tescil edildiğini ileri sürerek 109 ada 76 parsel sayılı taşınmazın 50.000 m2 yüzölçümündeki... Devamı