2002 DEN ÖNCE BOŞANAN EV HANIMININ YAPILAN BİRİKİME KATKISI

YARGITAY 8. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/17854
KARAR: 2014/16361

Nihal… ile Adnan… aralarındaki katılma alacağı ve katkı payı alacağı davasının reddine dair …3. Aile Mahkemesi’nden verilen 03.04.2013 gün ve 557/239 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı vekili, 1991 yılında evlenen tarafların 2008 yılında davalının kusuru ile boşandıklarını, davacının ailesinin yardımları, davacıya ait ziynetler ve birlikte yapılan birikimlerle, menkul ve gayrimenkuller edinildiğini, davalı adına banka hesaplarında para biriktirildiğini açıklayarak fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla evlilik birliği içinde edinilen mal ve taşınmazlardan 2002 öncesi edinilenler için katkı payı ve 2002 sonrası edinilenler için katılma alacağı olmak zere toplam 8.600 TL nin boşanma dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, 07.05.2010 tarihli dilekçesiyle dava konusu edilen taşınmazların …ada 239 parsel 2 numaralı dükkan, …ada 169 parsel 11 numaralı dükkan, …ada 14 parsel 6 numaralı mesken ile …ada 36 parsel 5 numaralı mesken, araçların … 444 ve … 01 plaklı araçlar olduğunu bildirmiştir.

Davalı vekili, dava konusu edilen taşınmaz ve araçların davalının kişisel malı olup davacının herhangi bir katkısı bulunmadığından davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Mahkemece, dava konusu …ada, 239 parseldeki 2 nolu bağımsız bölüm 04.08.1993 tarihinde, nizalı …İli, …İlçesi, …Mah. …ada, 36 parseldeki 5 nolu bağımsız bölüm ise 28.07.1998 tarihinde, …444 plaka sayılı araç 16.11.2001 tarihinde satış sonucu davalı adına tescil edilmiş olup ev hanımı olan davacı katkısını ispatlamadığından ve …01 plaka sayılı araç davalının kardeşi adına kayıtlı olduğundan davanın reddine karar verilmesi üzerine; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar, 13.06.1991 tarihinde evlenmişler, 02.11.2007 tarihinde açılan boşanma davasının kabulüne ilişkin hükmün 06.01.2010 tarihinde kesinleşmesi üzerine boşanmışlardır. Eşler arasındaki mal rejimi TMK’nun 225/son maddesi gereğince boşanma davasının açıldığı tarihte sona ermiştir. Bu durum karşısında eşler başka bir mal rejimini seçtiklerini ileri sürmediklerinden evlilik tarihinden 4721 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihine kadar 743 sayılı TKM’nin 170. maddesi gereğince mal ayrılığı ve bu tarihten boşanma dava tarihine kadar 4721 sayılı TMK’nun 202 ve devamı maddelerine göre edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir.

Dava dilekçesinin içeriği, dava konusu taşınmazlar ile araçların edinme tarihi ve banka hesaplarına göre istek, 01.01.2002 öncesi edinilen mal varlığı yönünden katkı payı alacağı isteğine ve 01.01.2002 tarihinden sonra edinilen mal varlığı yönünden katılma alacağı isteğine ilişkindir. 743 sayılı TKM’nin 170. maddesi uyarınca taraflar arasında mal ayrılığı rejiminin geçerli olduğu tarihte edinilen mal varlığına ilişkin olarak katkı payı istenebilmesi için mutlaka parasal veya para ile ölçülebilen maddi bir değer koymak suretiyle katkısının bulunması gerekir. Öte yandan 4721 sayılı TMK’nun yürürlükte olduğu tarihte edinilen mal varlığı edinilmiş mal niteliğinde olup bu tür davalarda, eklenecek değerlerden (TMK.m.229) ve denkleştirmeden (TMK.m.230) elde edilen miktarlar da dahil olmak üzere edinilmiş malın (TMK.m.219) toplam değerinden mala ilişkin borçlar çıkarıldıktan sonra kalan artık değerin (TMK.m.231) yarısı üzerinden (TMK.m.236/1) tarafların kazanılmış hakları da gözetilerek taşınmazın tasfiye tarihindeki değeri dikkate alınarak (TMK. m.235/1) katılma alacağı belirlenmelidir.

Dava konusu edilen …ada 169 parsel 11 numaralı dükkan 22.05.1987 tarihinde evlilik öncesi, …ada 239 parsel 2 numaralı dükkan 04.08.1993, …ada 14 parsel 6 numaralı mesken 16.10.1990, …ada 36 parsel 5 numaralı mesken 28.07.1998 tarihinde edinilmiş olup ev hanımı olan davacının kişisel malı ile katkıda bulunduğuna ilişkin soyut iddiası dışında kanıt bulunmadığına, … 01 plakalı araç 10.12.2008 tarihinde satıştan davalının kardeşi N… adına tescil edilmiş olup TMK’nun 6. maddesi uyarınca bu aracın fiilen davalıya ait olduğu ispatlanmadığına, davacıya ait bir takım ziynetlerin davalı tarafından alınmış olmakla birlikte daha sonradan farklı tarihlerde davacıya hediye olarak iade edildiği davacı tanığı B… beyanından açıkça anlaşıldığına, dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları münderecatına, mevcut deliller Mahkemece takdir edilerek karar verildiğine ve takdirde bir isabetsizlik bulunmadığına göre davacı vekilin taşınmazlar ve 33 ALR 01 plaka sayılı araca ilişkin yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddi ile Usul ve Kanuna uygun olan hükmün bu bölümünün ONANMASINA,

Davacı vekilinin …444 ve banka da bulunan paralara ilişkin temyiz isteğine gelince, dosya içinde …444 plaka sayılı araca ilişkin sicil kaydı bulunmadığından ev hanımı olması nedeniyle 01.01.2002 öncesinde edinilmiş olması halinde katkı payı istenemeyecekse de, aracın bu tarihten sonra edinilmiş olması halinde katılma alacağı söz konusudur. Ancak bu hususta bir değerlendirme yapılamamıştır. Öte yandan, davalı adına açılan …Bankası ve… bank şubelerindeki hesaplar celp edilmişse de, ilgili hesapların açılış tarihleri ile 01.01.2002 den sonra yatırılan miktarlar ile bu tarihten sonraki faiz geliri üzerinde durularak davacının TMK’nun 236. maddesi gereğince katılma alacağı bulunup bulunmadığıda araştırılmamıştır.

Bu halde Mahkemece, öncelikle dava dilekçesi HMK’nun 31. maddesi gereğince açıklattırılarak, davacının …444 plaka sayılı araç ile banka hesalarında bulunan paraya ilişkin isteklerinin tek tek açıklattırılması, davacı tarafça yapılacak bu açıklamadan sonra, …444 plaka sayılı aracın sicil kaydı getirtilerek edinilmiş mal olup olmadığı, banka hesaplarının açıldığı tarihten boşanma dava tarihine kadar hareketleri gösterecek şekilde hesap dökümünün ilgili bankadan getirtilerek bankacı, muhasebeci ve hukukçu bilirkişilerden oluşan üç kişilik bilirkişi heyetine tevdi edilerek edinilmiş mal teşkil eden bir miktar bulunup bulunmadığına dair gerekçeli, Yargıtay denetime uygun rapor temin edilerek ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ve araştırma ile hüküm kurulması doğru değildir.

Davacı vekilinin temyiz itirazları açıklanan nedenle yerinde görüldüğünden kabulü ile usul ve kanuna aykırı görülen hükmün 33 HU 444 palaka sayılı araç ve banka hesapları yönünden 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3.maddesi yollaması ile HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve HUMK’nun 440/1. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 24,30 TL peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 18.09.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — 27 Kas 2014, 01:33 — Cevaplar 0 — Görüntüleme 391


Share

Bir cevap yazın