20.12.2000 günlü, 4611 sayılı “2001 Mali Yılı Bütçe Kanunu”nun 65. maddesinin (b) fıkrasının Anayasa’nın 87., 88., 89. ve 161. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Resmi Gazete tarih/sayı: Tebliğe gönderildi.

Esas Sayısı : 2001/419

Karar Sayısı : 2002/196

Karar Günü : 11.12.2002

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: İstanbul 6. İdare Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU: 20.12.2000 günlü, 4611 sayılı “2001 Mali Yılı Bütçe Kanunu”nun 65. maddesinin (b) fıkrasının Anayasa’nın 87., 88., 89. ve 161. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

I- OLAY

Kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri vermekte olan davacı şirketin bu hizmetlerden elde ettiği aylık gayrisafi hasılatın % 6,5’ini saymanlığa ödemesi gerektiği yolundaki işlemin iptali istemiyle açtığı davada, 2001 Mali Yılı Bütçe Kanunu’nun 65. maddesinin (b) fıkrasının Anayasa’ya aykırılığı iddiasını ciddi bulan Mahkeme iptali için başvurmuştur.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddesi gereğince, Mustafa BUMİN, Haşim KILIÇ, Yalçın ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Rüştü SÖNMEZ, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Enis TUNGA’nın katılımlarıyla 13.11.2001 günü yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Başvuru kararı ve ekleri, işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu yasa kuralları incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Mahkeme 2001 Mali Yılı Bütçe Kanunu’nun 65. maddesinin (b) fıkrasının Anayasa’nın 87., 88., 89. ve 161. maddelerine aykırı olduğunu ileri sürerek iptalini istemiştir. Ancak sözkonusu kurallar Anayasa Mahkemesi’nin 22.10.2002 günlü, E:2001/412 K:2002/95 sayılı kararıyla iptal edildiğinden bu konuda yeniden karar verilmesine yer olmadığı yolunda karar verilmesi gerekmektedir.

IV- SONUÇ

20.12.2000 günlü, 4611 sayılı “2001 Mali Yılı Bütçe Kanunu”nun 65. maddesinin (b) fıkrası, 22.10.2002 günlü, E. 2001/412, K. 2002/95 sayılı kararla iptal edildiğinden, İTİRAZ KONUSU KURAL HAKKINDA YENİDEN KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 11.12.2002 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Mustafa BUMİN

Başkanvekili

Haşim KILIÇ

Üye

Samia AKBULUT

Üye

Yalçın ACARGÜN

Üye

Sacit ADALI

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ertuğrul ERSOY

Üye

Tülay TUĞCU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Enis TUNGA

Üye

Mehmet ERTEN

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir