10.12.2003 günlü, 5018 sayılı ‘Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Gerekçe Kısmını Gizle

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2004/10

Karar Sayısı : 2009/68

Karar Günü : 2.6.2009

R.G. Tarih-Sayı : 03.02.2012-28193

İPTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Kemal ANADOL ve Haluk KOÇ ile birlikte 120 milletvekili

İPTAL DAVASININ KONUSU : 10.12.2003 günlü, 5018 sayılı ‘Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun;

1- 8. maddesinde yer alan ‘yetkili kılınmış mercilere’ ibaresinin,

2- 12. maddesinin,

3- 15. maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ‘kısmen veya tamamen uygulanmayacak hükümler ‘ ibaresinin,

4- 31. maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinin,

5- 37. maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesinin,

6- 49. maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinin,

7- 61. maddesinin son fıkrasının son cümlesindeki ‘yetkileri’ ve ‘diğer hususlar’ ibarelerinin,

8- 71. maddesinin son fıkrasının,

9- Geçici 4. maddesinin birinci fıkrasının,

10- Geçici 11. maddesinin son fıkrasının,

11- Geçici 13. maddesinin,

12Ekindeki (I) Sayılı Cetvel’de yer alan ’41- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’, ’42- Karayolları Genel Müdürlüğü’, ’43- Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’, ’46- Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’, ’47- Orman Genel Müdürlüğü’, ’48- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’, ’49- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’ ibarelerinin,

13- Ekindeki (II) Sayılı Cetvel’de yer alan ‘1- Yükseköğretim Kurulu’, ‘2- Üniversiteler’, ‘3- Yüksek Teknoloji Enstitüleri’, ’11- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’, ’20- Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü’ ibarelerinin,

Anayasa’nın 2., 6., 7., 8., 10., 11., 13., 35., 88., 89., 95., 123., 128., 130., 133., 161., 162. ve 163. maddelerine aykırılığı savıyla iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulması istemidir.

I- İPTAL VE YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMLERİNİN GEREKÇESİ

İptal ve yürürlüğün durdurulması istemlerini içeren dava dilekçesinin gerekçe bölümü şöyledir:

‘1- 5018 Sayılı Kanun’un 8 inci Maddesindeki ‘yetkili kılınmış mercilere’ İbaresinin Anayasa’ya Aykırılığı

5018 sayı ve 10.12.2003 tarihli Kanunun 8 inci maddesinde ‘hesap verme sorumluluğu’ düzenlenmiştir. 8 inci maddeye göre; her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır.

Madde metnine bakıldığında ‘yetkili kılınmış merciler’ in tanımı konusunda herhangi bir açıklık olmadığı görülmektedir. Halbuki Anayasa’nın 8 inci maddesi, yürütme yetki ve görevinin Anayasa’ya ve kanunlara uygun olarak kullanılacağını ve yerine getirileceğini ifade etmektedir. Anayasa’nın 123 üncü maddesinde idarenin; 128 inci maddesinin ikinci fıkrasında ise, memurların ve diğer kamu görevlilerinin niteliklerinin, atanmalarının, görev ve yetkilerinin, hakları ve yükümlülüklerinin kanunla düzenleneceği ilkeleri yer almaktadır.

Söz konusu 8 inci maddede ‘yetkili

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir