ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI

Resmi Gazete Tarihi: 18.06.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26910

ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası, Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası branşında faaliyette bulunan sigorta şirketleri tarafından yapılır.

 

  1. TARİFE

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu hükümleri çerçevesinde yolcu taşımacılığı yapan şehirlerararası taşımacılar, taşıt türleri itibarıyla bu Tarife ve Talimatın eki tablolarda düzenlenen teminatları almak zorundadır. Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan gerekli gördüğü takdirde, tespit edeceği yabancı ülkelerde ortaya çıkabilecek zararları teminat kapsamına alabilir.

A.1. Sigorta Primlerinin Tespiti

Sigorta şirketleri, sigorta primlerini serbestçe tespit edebilirler. Belirlenen prim tutarları peşin olarak tahsil edilir.

Sigorta şirketleri bu Tarife ve Talimatta düzenlenen prim indirim ve artırım sebeplerini uygulamak kaydıyla serbestçe tarife belirleyebilirler.

A.2. Hasarsızlık İndirimi,  İndirim ve Artırımların Uygulanması

Hasarsızlık sebebiyle prim indirimi ve hasar sebebiyle prim artırımı bu maddede yer alan basamak esasına göre uygulanır.

Basamak No Hasarsızlık indirimi (%) Prim Artırımı (%)
7 20
6 15
5 10
4
3 20
2 40
1 60

İlk kez sigorta yaptıranlar için prim artırımı ve indirimi içermeyen basamak uygulanır.

Sigorta sözleşme süresi içinde herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması durumunda, müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim indirimi oranı bir üst basamağa göre belirlenir. Sigorta süresi içinde meydana gelen her tazminat ödemesi için ise müteakip sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim artırımı oranı bir alt basamağa göre belirlenir.

Bir araç işletenine ait birden fazla motorlu aracın bulunması ya da birden fazla motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, her bir araç için ayrı sigorta sözleşmesi yaptırılır ve uygulanacak olan prim basamağı her bir araç için münferit olarak tespit edilir.

A.3. Sigortalının Değişmesi

Prim indirimi veya prim artırımı uygulaması taşımacıyı takip eder.

İndirime hak kazanmış veya prim artırımına tabi bir taşımacı, sigortaya konu aracı başkasına devreder ve devredilen aracın sigorta süresi içinde aynı araç türünde başka bir taşımacı olarak yeni bir sigorta talep ederse indirim hakkı veya prim artırımı uygulaması devam ettirilir.

Taşımacının değişmesi halinde, Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına göre feshedilmeyip yeni taşımacı için devamı sağlanan sigorta sözleşmelerindeki mevcut indirim veya artırımlar korunur. Süre sonunda sigortanın yenilenmesi halinde, eski sigorta sözleşmesindeki indirim veya artırımlar dikkate alınmaz.

A.4. İbrazı İstenen ve Saklanması Gereken Belgeler

Prim basamağının tespiti amacıyla, sigortalı;

  1. a) Satışı gerçekleşen ancak henüz adına tescil edilmeyen araçlarda noter satış senedini veya faturayı veya bu işlemi gösterir sair belgeyi; aracın bir önceki sahibine ait araç ruhsat suretini; taşımacılık belgesini,
  2. b) Adına tescili yapılmış araçlarda; araç ruhsat suretini, taşımacılık belgesini,

ibraz etmekle yükümlüdür.

Sigortalıya ait son poliçe bilgilerinin sigortacı tarafından TRAMER veri tabanından kontrol edilememesi durumunda sigortalı, son poliçe örneğini sigorta yaptıracağı şirkete ibraz eder.

Sigorta şirketi, sigortalı tarafından ibraz edilen belgelere ve TRAMER’den alacağı hasar durum belgesine bağlı olarak sigorta sözleşmesine uygulanacak indirim ve artırım oranlarını  belirler.  Prim basamağının tespiti amacıyla araç satış işlemini gösterir belgenin veya araç ruhsat suretinin ve gerekli durumlarda son poliçe örneğinin ibraz edilememesi durumunda prim basamağı, prim artırımı en yüksek olan basamakta yer alan prim oranına % 10 ilave edilerek hesaplanır.

Sigorta şirketleri, hasarsızlık indirimi veya tazminat ödemesi nedeniyle prim artırımı uyguladıkları takdirde, sigorta sözleşmesinin üzerine hasar durum belgesinin tarih ve sayısını yazmak ve hasar durum belgelerini belge olarak veya elektronik ortamda en az üç yıl saklamak zorundadır.

A.5. Zamanında Yenilenmeyen Sigorta Sözleşmeleri

Taşımacı sigorta sözleşmesini bitim tarihi itibariyle yenilemekle yükümlüdür. Taşımacının sigorta sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yenileme işlemini gerçekleştirmediği her 30 gün için müteakip sigorta sözleşmesinde prim, %50 ile sınırlı olmak üzere % 5 ilave edilerek hesaplanır.

A.6. Kısa Süreli Sigortalar

Sigorta süresi bir yıldır. Ancak, gerekli durumlarda bir yıldan kısa süreli sigorta sözleşmesi yapılabilir.

Kısa süreli sigortada prim tutarı, dördüncü basamaktan hesaplanan yıllık primin % 25 inden az olmamak kaydıyla gün esasına göre tespit edilir.

Kısa süreli sigorta için hasarsızlık indirimi uygulanmaz. Ancak, bu sözleşmelere hasar nedeniyle prim artırımı uygulaması yapılır.

Kısa süreli sigorta sözleşmesini müteakip düzenlenecek yeni sigorta sözleşmesinin yıllık olması durumunda hasarsızlık indirimi uygulanmaz.

 

  1. UYGULAMA TALİMATI

B.1. Taşımacı Sorumluluk Sigortası Belgesi

Sigorta şirketleri, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince bastırılan, seri numarası ile sigorta şirketinin adının, poliçe numarası ve sigorta döneminin, taşımacının unvanının, taşıt türünün ve plakasının yazılı olduğu Taşımacı Sorumluluk Sigortası Belgesini sigorta sözleşmesi ile birlikte sigortalıya vermek zorundadır.

Taşımacılar, sorumluluk sigortası belgelerini araçlarında kolayca görülebilir bir şekilde bulundurmak ve denetimlerde ibraz etmek zorundadır. Sorumluluk sigortası belgesi bulunmayan araçlar sigorta teminatı sağlanıncaya kadar trafikten men edilir.

B.2. Vergi ve Diğer Yükümlülükler

Bu Tarife ve Talimata uygun olarak tespit edilen net primin; 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa göre % 5’i oranındaki gider vergisi ile diğer yükümlülükler sigorta ettirenden alınır.

(Ek:RG-2/7/2008-26924)(1)

B.3. Yeni teminat tutarlarının yürürlükteki sözleşmelere uygulanması

Bu Tarife ve Talimat ile belirlenen teminat tutarları yürürlükteki bütün sigorta sözleşmelerine herhangi bir ek prim alınmaksızın uygulanır.

Sigorta şirketleri, düzenledikleri poliçelerin ön yüzüne “Sözleşme süresi içinde Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından teminat tutarları artırıldığı takdirde, bu poliçede yazılı teminat tutarları, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve ek prim alınmaksızın yeni teminat tutarları üzerinden geçerli olur.” ibaresini yazmak zorundadır.

  1. YÜRÜRLÜK

Bu Tarife ve Talimat 1/7/2008 tarihinde yürürlüğe girer. Bu Tarife ve Talimatın yürürlüğe girmesiyle birlikte 29/12/2005 tarihli ve 26038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kalkar.

  1. YÜRÜTME

(Ek: RG-27/11/2013-28719)(2)

Bu Tarife ve Talimat hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

________________________________________

(1) Bu değişiklik 1/7/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

(2) Bu değişiklik 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Sayfa 1

EK

(Değişik:RG-28/12/2014-29219)(1)

Tablo 1

1/1/2015 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları

Araç Grubu Asgari Teminatlar (TL)
A-Sağlık Gideri B-Sakatlanma ve Ölüm
Kişi Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına
İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar  (otomobil, taksi, minibüs, otobüs) 290.000 2.320.000 290.000 2.320.000

  • Sürücü dahil koltuk sayısı 10 ve üzeri olan araçlarda ;

Sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm için kaza başına teminat limiti, minimum teminat limiti olan 2.320.000 TL’ye

aşağıdaki miktarlar eklenerek hesaplanır:

1) Minibüs (sürücü dahil 10-17 koltuk)         : 2.610.000 TL

2) Otobüs (sürücü dahil 18-30 koltuk)          : 6.380.000 TL

3) Otobüs (sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)* : 12.180.000 TL

*Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak ve mevzuata uygun olmak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.

 

Tablo 2

1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları

Araç Grubu Asgari Teminatlar (TL)
A-Sağlık Gideri B-Sakatlanma ve Ölüm
Kişi Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına
İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar  (otomobil, taksi, minibüs, otobüs) 310.000 2.480.000 310.000 2.480.000

  • Sürücü dahil koltuk sayısı 10 ve üzeri olan araçlarda ;

Sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm için kaza başına teminat limiti, minimum teminat limiti olan 2.480.000 TL’ye

aşağıdaki miktarlar eklenerek hesaplanır:

1) Minibüs (sürücü dahil 10-17 koltuk)        : 2.790.000 TL

2) Otobüs (sürücü dahil 18-30 koltuk)          : 6.820.000 TL

3) Otobüs (sürücü dahil 31 ve üstü koltuk) * : 13.020.000 TL

*Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak ve mevzuata uygun olmak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.

 

Tablo 3

1/1/2017 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları

Araç Grubu Asgari Teminatlar (TL)
A-Sağlık Gideri B-Sakatlanma ve Ölüm
Kişi Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına
İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar  (otomobil, taksi, minibüs, otobüs ) 330.000 2.640.000 330.000 2.640.000
  • Sürücü dahil koltuk sayısı 10 ve üzeri olan araçlarda ;

Sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm için kaza başına teminat limiti, minimum teminat limiti olan 2.640.000 TL’ye

aşağıdaki miktarlar eklenerek hesaplanır:

1) Minibüs (sürücü dahil 10-17 koltuk)        :  2.970.000 TL

2) Otobüs (sürücü dahil 18-30 koltuk)          : 7.260.000 TL

3) Otobüs (sürücü dahil 31 ve üstü koltuk) *  : 13.860.000 TL

 

*Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak ve mevzuata uygun olmak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.

 

Tablo 4

1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları

Araç Grubu Asgari Teminatlar (TL)
A-Sağlık Gideri B-Sakatlanma ve Ölüm
Kişi Başına Kaza Başına Kişi Başına Kaza Başına
İnsan Taşımada Kullanılan Motorlu Araçlar  (otomobil, taksi, minibüs, otobüs) 360.000 2.880.000 360.000 2.880.000
  • Sürücü dahil koltuk sayısı 10 ve üzeri olan araçlarda ;

Sağlık gideri, sakatlanma ve ölüm için kaza başına teminat limiti, minimum teminat limiti olan 2.880.000 TL’ye

aşağıdaki miktarlar eklenerek hesaplanır:

1) Minibüs (sürücü dahil 10-17 koltuk)         : 3.240.000 TL

2) Otobüs (sürücü dahil 18-30 koltuk)          : 7.920.000  TL

3) Otobüs (sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)*  : 15.120.000 TL

*Sigorta teminatları, araç ruhsatlarında yazmak ve mevzuata uygun olmak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde aracın taşıma kapasitesi (koltuk+ayakta yolcu sayısı) dikkate alınarak artırılır.

 

 

 

 

________________________________________

(1) Bu değişiklik 1/1/2015  tarihinde yürürlüğe girer.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.