Ziraat Odası Başkanlığının Damga Vergisi Muafiyetinin Olup Olmadığı Hk.

Tarih 30/12/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-774
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-774                                                       30/12/2011

Konu : Ziraat Odası Başkanlığının Damga Vergisi Muafiyetinin Olup Olmadığı Hk.

….

 

İlgi :   03.03.2011 tarihli özelge talep formu

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekinin incelenmesinden, Ziraat Odası Başkanlığınızın, vergi dairesine vereceği beyannameler ile ….Kalkınma Ajansı (…) arasında yapacağı sözleşmelere ait damga vergisinden muaf olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kâğıtları imza edenler olduğu; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi; “IV.Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 2/b fıkrasında, beyannamelerin maktu damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak; 54 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliği ile de Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/2-b fıkrasında sayılan beyannamelere ilişkin 2011 yılında uygulanacak maktu damga vergisi tutarları belirlenmiştir.

Diğer taraftan, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 26 ncı maddesinde ajansların; alacaklarının tahsili, taşınır ve taşınmaz mallarının alım, satım, kiralama ve devri, mal ve hizmet alımları, proje ve faaliyet desteği kapsamında yapılacak işlemler ve düzenlenecek kağıtlar ile ilgili olarak damga vergisi, harç ve fondan; yapılacak bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden muaf olduğu hükme bağlanmıştır. Buna göre, 5449 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca, bu maddede sayılan işlemleri nedeniyle düzenlenecek kağıtlar yönünden kalkınma ajanslarının damga vergisi muafiyeti bulunmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde,

– Damga vergisi muafiyeti bulunmayan odanız tarafından vergi dairesine verilecek beyannamelerin maktu damga vergisine tabi tutulması ve verginin tarafınızca ödenmesi,

– Odanız ile 5449 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen işlemlerinde düzenlenen kağıtlar yönünden damga vergisinden muaf olan …. Kalkınma Ajansı (….) arasında düzenlenecek sözleşmenin damga vergisine tabi tutulması ve verginin tamamının damga vergisi muafiyeti bulunmayan kişi konumundaki odanız tarafından ödenmesi,

gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

(*)   Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413 .maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.