Zamanaşımından sonra resmi daireye braz edilen sözleşmenin damga vergisi hk.

Tarih 24/05/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1165-304
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

Sayı : B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1165-304                                                                  24/05/2011

Konu : Sözleşmelerde nüsha sayısı belirlenmesi ve

kağıtların zamanaşımı süresi dolduktan sonra

damga vergisinin uygulanması hk.

… YAPI İNŞAAT VE TİCARET LTD.ŞTİ.

İlgi :    … tarihli ve … evrak kayıt sayılı dilekçeniz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, “……. Köprüleri İnşaatı” işine ilişkin …….. Bölge Müdürlüğü ile şirketiniz arasında 03/06/2003 tarihinde düzenlenen sözleşmenin 35 inci maddesine göre 8 (sekiz) nüsha düzenlendiği, ancak noterde 1 (bir) nüshasının onaylandığı, adı geçen müdürlüğün kurum içerisinde ilgili birimlere göndermek üzere sözleşmeden 7 (yedi) nüsha daha düzenlediği ve sözleşmenin bir örneğinin 13/10/2009 tarihinde KDV iadesi nedeniyle ……. Vergi Dairesi Müdürlüğüne sunulduğu belirtilerek, bahsi geçen sözleşmeye ait damga vergisinin kaç nüsha üzerinden hesaplanması gerektiği ile zamanaşımı süresi de göz önünde bulundurularak delil olarak ibraz edilmeyen söz konusu sözleşme fotokopisinin damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağına ilişkin görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli(1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 5 inci maddesinde, bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshasının ayrı ayrı aynı miktar veya nispette damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

30/03/2010 tarih ve DV-19/2010-1/ Nüsha ve suret sayılı Sirkülerin “3- Nüsha ve Suret Ayrımı ile Bu Kapsamda Değerlendirilen Kâğıtlara İlişkin Damga Vergisi Uygulaması” başlıklı bölümünde, Damga Vergisi Kanunu uygulamasında aynı hüküm ve kuvveti haiz olmak üzere birden fazla düzenlenmiş ve taraf/taraflarınca ayrıca imzalanmış olan kâğıtların her biri nüsha olduğu, bu kapsamda nüshaların, belli bir hususu ispat ve belli etmek üzere müstakilen ve aynı zamanda farklı mekanlarda ibraz edilebilir mahiyette olan kağıtları ifade edeceği ve kağıt nüshalarının birden fazla olması durumunda her bir nüshanın ayrı ayrı aynı miktar veya nispette damga vergisine tabi tutulması gerektiği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Vergi Usul Kanununun 114 üncü maddesinin birinci fıkrasında, vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergilerin zamanaşımına uğrayacağı, üçüncü fıkrasında ise damga vergisine tabi olup vergi ve cezası zamanaşımına uğrayan evrakın hükmünden tarh zamanaşımı süresi dolduktan sonra faydalanıldığı takdirde mezkûr evraka ait vergi alacağının yeniden doğacağı belirtilmiştir.

Buna göre, damga vergisinde zamanaşımı süresi, vergi alacağının doğduğu dolayısıyla kağıdın düzenlendiği tarihi takip eden yıldan başlamak üzere beş yıl olup, bu süre içinde tarh ve tebliğ edilmeyen vergi zamanaşımına uğramakta, ancak bu süre dolduktan sonra, resmi dairelere ibraz edilmesi, sözleşmede değişiklik yapılması, kira bedellerinin ödenmesi veya izleyen yıl kira bedellerinin belirlenmesine ilişkin olarak ilgili kurumlarca “onay” ya da “olur alınması veyahut süre bitmeden önce taraflardan birinin diğerine ihbarda bulunması gibi hallerle kağıdın hükmünden yararlanılması durumunda, bu kağıt için damga vergisi yeniden doğacak ve zamanaşımı yeniden başlayacaktır.

İlgide kayıtlı dilekçeniz ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz ile ……. Bölge Müdürlüğü arasında “……. Köprüleri İnşaatı” işine ilişkin olarak …-TL bedel üzerinden imzalanan ve ……. Noterliği tarafından …… tarih ve …… yevmiye numarası ile tasdik edilen sözleşmenin “Yürürlük” başlıklı 35 inci maddesinde, sözleşmenin 03/06/2003 tarihinde imza altına alınarak 8 (sekiz) nüsha düzenlendiği ifadesine yer verildiği ve sözleşmenin tasdiki esnasında sadece 1 (bir) nüsha üzerinden damga vergisinin alındığı anlaşılmıştır.

…….. Bölge Müdürlüğü tarafından şirketinize hitaben düzenlenen ….. tarih ve …… sayılı yazıda ise; …….. Köprüleri İnşaatı işine ait sözleşmenin 1(bir) asıl nüsha olarak noterde onaylandığı ve kurum içerisindeki birimlere gönderilmek üzere de 7 (yedi) suret olmak üzere toplam 8 (sekiz) nüsha düzenlendiği belirtilmiştir.

Bu durumda şirketiniz ile ……. Bölge Müdürlüğü arasında 03/06/2003 tarihinde imzalanan sözleşme, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 114 üncü maddesinin birinci fıkra hükmüne göre vergi uygulaması bakımından 31/12/2008 tarihi itibarıyla tarh zamanaşımına uğramış bulunmakla birlikte, KDV iadesi için …….Vergi Dairesi Müdürlüğüne ibraz edilmesi suretiyle aynı maddenin dördüncü fıkra hükmü uyarınca hükmünden yeniden faydalanıldığından, vergi dairesine ibraz tarihi itibarıyla söz konusu sözleşmeye ait damga vergisi alacağı yeniden doğacaktır.

Buna göre, …… Müdürlüğü ile şirketiniz arasında 03/06/2003 tarihinde imzalanan sözleşmenin damga vergisi ödenmeyen nüshalarının, zamanaşımı süresi dolduktan sonra vergiyi doğuran olayın yeniden gerçekleştiği ibraz tarihi itibarıyla ayrı ayrı aynı nispette damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

 

 

 

(*)   Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413 .maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

Bir Cevap Yazın