Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

Resmi Gazete Tarihi: 08.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26370

Kurum Adalet Bakanlığı
Tebliğin Adı                  Yurt Dışı  Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması  Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ
Tebliğ No
Resmî Gazete Tarihi 08/12/2006
Resmî Gazete Sayısı 26370
YURT DIŞI  TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI  GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ

Yabancı ülkelerden tebliğ ve istinabe istemi ile ilgili olarak 2007 yılında yapılacak uygulamada:

I. Yurt dışı tebligat ve istinabe işlemlerinde, Bakanlığımızca bu konuda çıkartılan ve 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe giren Genelge’de belirtilen esaslar ve açıklanan hususların göz önünde tutulması,

II. Yurt dışı tebligat ve istinabe taleplerinde Tebligat Tüzüğü’nün 37. maddesi uyarınca her tebligat ve istinabe talebi için:

             A. Tebligat Talebinde:

1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için 14 YTL, diğer ülkeler için de 24 YTL posta gideri alınması, tebligat evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi, Bakanlığımızdan herhangi bir duyuru beklenilmeden gideceği ülkeye göre posta giderinin tespit edilerek, ilgilisince Maliye Bakanlığı’nın “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanması ve buna dair makbuz örneğinin, Bakanlığımıza gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının Bakanlığımıza yazılan sevk yazısında belirtilmesi,

2) Kanada adlî makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden, Ottowa Büyükelçiliğimiz adına düzenlenecek 50 Kanada Doları tutarında çekin evrak ile birlikte Bakanlığımıza gönderilmesi,

3) Amerika Birleşik Devletleri adlî makamları aracılığı ile yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden “Process Forwarding International Wells Fargo Bank, S.W.I.F.T. No: WIFBIUS6S account no: 2007107119 USA” adına (ABA routing no:121000248 belirtilmek suretiyle) 95.00 ABD Doları tutarındaki masrafın tebligatın yapılacağı kişinin adı ve soyadı ile şirket ise ismi belirtilmek suretiyle ödemesinin yapılıp makbuz örneğinin evrak ile birlikte Bakanlığımıza gönderilmesi,

4) Fransa adlî makamları aracılığı ile yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden Fransa için “Chambre Nationale des Huissiers de Justice” adına ve muhatabın ismi ile birlikte dosya numarası yazılmak suretiyle “BNP PARIBAS MAINE MONTPARNASSE Agence PARIS MAINE MONT (00274) RIB: 30004 00274 000 10225371 58 IBAN:FR76 3000 4002 7400 0102 2537 158 BIC:BNPAFRPPPXV” hesabına, 41.41 Euro yatırılarak makbuzun evrak ile birlikte Bakanlığımıza gönderilmesi,

5) Avustralya adlî makamları aracılığı ile yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden 100 Avustralya Dolarının veya karşılığı Türk Lirasının mahkeme veznesine peşinen yatırılmasının sağlanması ve bu hususun Bakanlığımıza gönderilecek sevk yazısında belirtilmesi,

6) Belçika adlî makamları aracılığı ile yapılacak tebligatlarda masraf talep edildiğinden  50  Euro’nun  veya karşılığı  Türk  Lirasının  mahkeme  veznesine  peşinen yatırılmasının  sağlanması  ve  bu  hususun  Bakanlığımıza  gönderilecek  sevk  yazısında belirtilmesi,

             B. İstinabe Talebinde:

1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için 14 YTL, diğer ülkeler için de 24 YTL posta gideri alınması, istinabe evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi, Bakanlığımızdan herhangi bir duyuru beklenilmeden gideceği ülkeye göre posta giderinin tespit edilerek, ilgilisince Maliye Bakanlığı’nın “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılmasının sağlanması ve buna dair makbuz örneğinin, Bakanlığımıza gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının Bakanlığımıza yazılan sevk yazısında belirtilmesi,

2) Almanya ile Kanada’nın Quebec Eyaleti makamlarınca istinabe taleplerimizin yerine getirilmesi için masraf talep edildiğinden, dinlenecek her bir tanık için 550 YTL avansın ilgilisince mahkeme veznesine depo ettirilmesi ve bu hususun Bakanlığımıza gönderilecek sevk yazısında belirtilmesi,

3) DNA testi istenen hallerde 3.000 YTL, yurt dışında kan tahlili yapılması istenen hallerde 1.500 YTL, Türkiye’de yapılacak tahlil işlemine esas olmak üzere yurt dışından kan örneğinin alınması istenen hallerde 100 YTL mahkeme veznesine avans olarak depo ettirilerek yabancı mahkemece talep edilecek masrafın ödenmesinden sonra arta kalabilecek meblağın ilgilisine iade edilmesi,

4) Bilirkişi tetkikini gerektiren diğer talimat istemlerinde (hesap incelemesi, sağlık raporu alınması gibi), istinabe masrafı yabancı adlî makam tarafından talep edildiğinde ödenmek üzere, 235 YTL mahkeme veznesine avans olarak depo ettirilmesi,

5) Almanya dışındaki devletler, istinabe taleplerimizin yerine getirilmesi ile ilgili olarak nadiren masraf talep ettiklerinden, bu devletlere gönderilecek taleplerde ilgilisinden posta gideri dışında avans alınmaması, ancak o devlet adlî makamı tarafından talep edilmesi halinde ödenmesini teminen ilgilisinden masrafın ödeneceğine dair bir “Taahhütname” alınması,

III. Uygulamaya 1 Ocak 2007 tarihinde başlanması,

gerektiği tebliğ olunur.

Sayfa 1
 

Sayfa 2

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.