Yükümlü kurum tarafından fazla ödenen elektrik tüketim vergisinin ret ve iadesi istemiyle yapılan başvurunun reddi yolunda tesis edilen … Belediye Başkanlığının 5.4.1996 tarih ve Hukuk İşleri 152-05 sayılı işleminin iptali ve ödenen verginin yasal faizi ile birlikte iadesi istemiyle açılan dava hk.

9. Daire 1997/833 E., 1998/882 K.

9. Daire 1997/833 E., 1998/882 K.

 

 • BELEDİYE GELİRLERİ
 • ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİ
 • YEREL YÖNETİMLER
 • 2464 S. BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU [ Madde 104 ]
 • 2464 S. BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU [ Madde 34 ]
 • 2464 S. BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU [ Madde 38 ] “İçtihat Metni”

  Temyiz İsteminde Bulunan : … A.Ş.

  Vekili: Av. …

  Karşı Taraf : … Belediye Başkanlığı

  Vekili: Av. …

  İstemin Özeti : Yükümlü kurum tarafından fazla ödenen elektrik tüketim vergisinin ret ve iadesi istemiyle yapılan başvurunun reddi yolunda tesis edilen … Belediye Başkanlığının 5.4.1996 tarih ve Hukuk İşleri 152-05 sayılı işleminin iptali ve ödenen verginin yasal faizi ile birlikte iadesi istemiyle açılan davayı; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 38. maddesinin (a) bendinde, imal ve istihsal, taşıma, yükleme, boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden yüzde 1. (b) bendinde ise (a)-bendi dışında kalan maksatlar için tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden yüzde 5 nispetinde elektrik tüketim vergisi alınacağının hükme bağlandığı, açıklanan bu hükümler karşısında, haberleşme ünitelerinde tüketilen elektriğin satış bedeline%l oranının uygulanabilmesi için bu ünitelere mahsus olmak üzere ayrı bir sayacın bağlanması gerektiği, her iki tarifeyi ilgilendiren tüketimin aynı sayaçtan yapılması halinde, hangi tarife ile ilgili olarak ne miktarda elektrik tüketildiğinin tespit edilmesi mümkün olamayacağından indirimli tarifeden yararlanacak olanların öncelikle bu tarifenin uygulanmasını sağlayacak donanımları ve teknik hizmetleri yerine getirmelerinin zorunlu bulundukları, bu hizmetler yerine getirilmeden indirimli tarifenin uygulanamayacağı gerekçesi ile reddederek tahakkuk ve tahsilat işlemini onayan Adana 2. Vergi Mahkemesinin 10.10.1996 gün ve 1996/804 sayılı kararının; belediye sınırları ve mücavir alan dışında bulunan radyo-TV verici ve aktarıcı olarak kullanılan tesiste tüketilen elektriğin elektrik tüketim vergisine tabi olmadığı, fazla ödenen verginin iadesi icabettiği öne sürülerek bozulması isteminden ibarettir.

  Savunmanın Özeti .: Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

  Savcı Yıldız Öztürk’ün Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp vergi mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında, anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

  Açıklanan nedenle temyiz isteminin reddi ile vergi mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

  Tetkik Hakimi A.Kemal Terlemezoğlu’nun Düşüncesi : 2464 sayılı Kanunun 34. maddesi ne göre belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında bulunan yerlerde tüketilen elektriğin vergi konusuna girdiğinden söz edebilmek için elektriğin tüketildiği tesisin, belediye sınırları ve mücavir alanları dışında olup olmadığının tespit edilmesi gerektiği düşünülmüştür.

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü:

  Uyuşmazlıkta, fazla ödenen elektrik tüketim vergisinin red ve iadesi istemiyle yapılan başvurunun reddi yolunda tesis edilen … Belediye Başkanlığının 5.4.1996 tarih ve 152-05 sayılı işleminin iptali ve fuzulen ödenen verginin yasal faizi ile birlikte iadesi istemiyle açılan davayı reddeden vergi mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

  2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi konusunu belirleyen 34. maddesinde, belediye sınırlan ve mücavir alanları içinde elektrik ve havagazı tüketiminin elektrik ve havagazı tüketim vergisine tabi olduğu hükmüne yer verilmiştir.

  Madde metninden, belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında bulunan yerlerde tüketilen elektriğin vergi konusuna girmediği anlaşılmaktadır.

  Olayda, yükümlü kurum tarafından belediye sınırlan ve mücavir alanları dışında bulunduğu ileri sürülen … ve … mevkilerinde kurulu radyo-TV verici ve aktarıcı istasyonlarında Şubat ila Ağustos-1995 dönemlerinde tüketilen ve (yüzde bir) indirimli oran üzerinden tahakkuk ve tahsil edilen elektrik tüketim vergisinin, mücavir alan dışında tüketilen elektrik için hiç vergi alınmaması gerekeceğinden iadesi yolunda yapılan düzeltme istemine cevap verilmemek, şikayet yolu ile yapılan başvuruyu ise indirimli vergi oranının ayrı sayaç kullanılması ve aboneliğin ayrılması halinde mümkün olacağı gerekçesi ile reddi yolunda … Belediye Başkanlığı tarafından tesis edilen işlemin iptali ve ödenen elektrik tüketim vergisinin yasal faizi ile birlikte ret ve iadesinin istendiği anlaşılmaktadır.

  Uyuşmazlık, davaya konu elektriğin tüketildiği yerlerin, belediye sınırı ve mücavir alanlar dışında olması nedeniyle hiç vergiye tabi olmaması gerektiği iddiasına dayandığı halde, gerek iptali istenilen idari işlemde gerekse temyiz konusu mahkeme kararında, indirimli ve indirimsiz vergi oranlarından, tüketilen elektrik türlerine göre aboneliğin ayrılması gerektiğinden söz edilerek ve Belediye Gelirleri Kanununun, uyuşmazlıkla ilgisi bulunmayan 38. maddesine dayanılarak karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

  Uyuşmazlık hakkında, davaya konu elektriğin tüketildiği … ve … mevkilerinde kurulu radyo-tv verici ve aktarıcı istasyonlarının belediye sınırları ve mücavir alanları içinde olup olmadığının araştırılarak bunun sonucuna göre anılan Kanunun 34. maddesi hükmü uyarınca karar verilmesi gerekmektedir.

  Açıklanan nedenlerle, yükümlü kurum temyiz isteminin kabulü ile Adana 2. Vergi Mahkemesinin 10.10.1996 tarih ve E:1996/579, K:1996/804 sayılı kararının gerekli inceleme ve araştırma yapıldıktan sonra yeniden bir karar verilmek üzere bozulmasına, dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine 4.3.1998 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

Bir Cevap Yazın