YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI 27 Ocak 2015 SALI

27 Ocak 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29249
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar  No : 57

– K A R A R –

Hür Dava Partisi Genel Sekreteri Mehmet YAVUZ tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 19/1/2015 tarihli dilekçede; 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 18. maddesinde, milletvekili adaylığı için görevinden çekilmesi gerekenlerin; 21. maddesinde de, bağımsız adayların müracaatının düzenlendiği, bununla birlikte, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 40. maddesinin üçüncü fıkrasında; “Bir kimse, bir partiden önseçim veya merkez adaylığı yoklamasına katıldıktan sonra başka bir partiden merkez adayı gösterilemez ve partisinden istifa etmedikçe bağımsız aday olamaz.” hükmüne yer verildiği, 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde milletvekili adayı olabilmek için kanun gereği çekilmesi veya görevlerinden ayrılması gerekenlerin çekilme veya görevlerinden ayrılma isteğinde bulunma tarihlerinin Yüksek Seçim Kurulu’nun 5/1/2015 tarihli ve 2015/6 sayılı kararı ile belirlendiği, ancak gerek 2839 ve 2820 sayılı Kanunlarda ve gerekse de Yüksek Seçim Kurulu’nun 5/1/2015 tarihli, 2015/6 sayılı kararında, siyasi partilerin genel merkez organlarında görev alan parti mensuplarının önseçim veya merkez adaylığı yoklamasına katılmaksızın bağımsız milletvekili adayı olması halinde kendi partilerinden istifa etmelerinin gerekip gerekmediği hususunda bir düzenleme yoluna gidilmediği, bu nedenle, siyasi partilerin genel merkez organlarında görevli Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı, Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu Üyelerinin partisinin önseçim veya merkez adaylığı yoklamasına katılmadan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde “Bağımsız Milletvekili Adayı” olmak istemesi halinde, kendi partisinden istifa etmelerinin gerekip gerekmediği, istifa etmelerinin gerekmesi halinde en geç hangi tarihe kadar istifa etmeleri gerektiği konusunda görüş bildirilmesi istenilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

İstem; siyasi partilerin genel merkez organlarında görevli parti mensuplarının, partisinin önseçim veya merkez adaylığı yoklamasına katılmadan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde “Bağımsız Milletvekili Adayı” olmak istemesi halinde, kendi partisinden istifa etmelerinin gerekip gerekmediği, istifa etmelerinin gerekmesi halinde ise en geç hangi tarihe kadar istifa etmeleri gerektiğine ilişkindir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 67. maddesinde; “Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.”

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun “Siyasi Partilerde aday adaylığı ve merkez adaylığı” başlıklı 40. maddesinin üçüncü fıkrasında; “Bir kimse, bir partiden önseçim veya merkez adaylığı yoklamasına katıldıktan sonra başka bir partiden merkez adayı gösterilemez ve partisinden istifa etmedikçe bağımsız aday olamaz.”

hükümleri yer almaktadır.

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 40. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, siyasi partilerin genel merkez organlarında görev alan parti mensuplarının bağımsız milletvekili adayı olabilmek için partilerinden istifa etmelerinin zorunlu olduğuna, 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin Yüksek Seçim Kurulunca kabul edilerek Resmî Gazete’de yayımlanacak olan “Seçim Takvimi”nde bağımsız milletvekili adayları için belirtilen son başvuru günü itibariyle partilerinden istifa etmeleri gerektiğine karar verilmesi gerekmiştir.

S O N U Ç:

Açıklanan nedenlerle;

1- 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 40. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, siyasi partilerin genel merkez organlarında görev alan parti mensuplarının, bağımsız milletvekili adayı olabilmek için partilerinden istifa etmelerinin zorunlu olduğuna,

2- Siyasi partilerin genel merkez organlarında görev alan parti mensuplarının, 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin Yüksek Seçim Kurulunca kabul edilerek Resmî Gazete’de yayımlanacak olan “Seçim Takvimi”nde bağımsız milletvekili adayları için belirtilen son başvuru günü itibariyle partilerinden istifa etmeleri gerektiğine,

3- Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

4- Karar örneğinin siyasi partiler genel başkanlıklarına gönderilmesine,

5- Karar örneğinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tradresinde yayınlanmasına ve il – ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Kurum içi elektronik posta ile iletilmesine,

20/01/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

Başkan Başkanvekili Üye Üye
Sadi GÜVEN Turan KARAKAYA Mehmet KÜRTÜL Nilgün İPEK
Üye Üye Üye
Ünal DEMİRCİ Ali KAYA İbrahim ZENGİN
Üye Üye
İlhan HANAĞASI Ahmet TUNCAY

 

Bir Cevap Yazın