Yazılım faaliyetlerinin geliştirilmesini içeren alım işine ilişkin sözleşmenin 5746 Sayılı Kanun uyarınca damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

Tarih20/02/2012SayıB.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1721-228Kapsam

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1721-228                                             20/02/2012

Konu : Yazılım faaliyetlerinin geliştirilmesini içeren alım

işine ilişkin sözleşmenin 5746 Sayılı Kanun uyarınca

damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

 

 

 

 

İlgi :    19/04/2011 tarih ve 54158 evrak kayıt sayılı özelge talep formu

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Kurumunuzun açtığı “Gelişmiş DPI Tabanlı İnternet Takip Sistemi Alımı” ihalesi üzerinde kalan, … MAM Teknoloji Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren … Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. ile imzalanan söz konusu işe ait sözleşmenin 5746 sayılı Kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tâbi olacağı, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun, “I. Aklîlerle İlgili Kâğıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin binde 7,5 nispetinde damga vergisine tâbi olacağı hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında, Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kanunun uygulamasına ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayımlanan “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği”nin 6 ncı maddesinde, Kanunun uygulanmasında Ar-Ge ve yenilik faaliyeti sayılmayacak faaliyetler sayılmak suretiyle belirtilmiş, 13 üncü maddesi ile 3 Seri No.lu 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğinde damga vergisi istisnası uygulamasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

Buna göre, 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca, bu Kanun ve ilgili yönetmelikte kapsam ve sınırları belirtilen Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesna olup, bu kapsam ve sınırların dışındaki kağıtların söz konusu kanun hükümlerinden yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ekinde yer alan Kurumunuz ile … Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. arasında imzalanan “Gelişmiş DPI Tabanlı İnternet Takip Sistemi Alımına Ait Sözleşme”nin 5 inci maddesinde, sözleşmenin konusunun, Kurumunuzun ihtiyacı olan Gelişmiş DPI Tabanlı İnternet Tabanlı İnternet Takip Sistemi Alımının bu sözleşmede ve teknik şartnamede belirlenen şartlar dahilinde … Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. tarafından sağlanması işi olduğu belirtilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; başvurunuza konu sözleşmede belirtilen işin Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinin “Ar-Ge ve yenilik sayılmayan faaliyetler” başlıklı 6 ncı maddesinde sayılan faaliyetlerden yazılım faaliyetlerinin geliştirilmesine içeren bir alım işi olduğu anlaşıldığından, söz konusu sözleşmenin 5746 sayılı Kanun kapsamında damga vergisi istisnasından yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

Bir Cevap Yazın