YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (II-14.2)

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28867 (mükerrer)

YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(II-14.2)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı yatırım fonları tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanmasına ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yatırım fonlarının finansal raporlarının hazırlanması ve ilgililere sunulmasında uygulanır.

(2) 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonları, finansal tablolarının hazırlanmasında esas alınacak standartlar bakımından Tebliğin 5 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarıyla; günlük raporlarının hazırlanmasında esas alınacak standartlar bakımından Tebliğin 8 inci maddesiyle sınırlı olarak bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

(3) Konut ve varlık finansmanı fonları, finansal tablolarının hazırlanmasında esas alınacak standartlar bakımından 5 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarıyla; finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bakımından 6 ncı maddenin birinci fıkrasıyla ve finansal tabloların bağımsız denetimi bakımından 17 nci maddenin birinci fıkrasıyla sınırlı olarak bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

(4) Yabancı yatırım fonları, tabi oldukları ülke mevzuatı ve uluslararası muhasebe/finansal raporlama standartları çerçevesinde hazırlanmış finansal tablolarını, raporlarını, bağımsız denetim raporunu ve diğer periyodik raporlarını Kurula göndermekle ve uluslararası muhasebe/finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarını bu Tebliğ çerçevesinde kamuya açıklama ve ilan etmekle yükümlü olup, bu Tebliğin diğer hükümlerine tabi değildirler.

(5) Menkul kıymet yatırım ortaklıkları, portföylerindeki varlıkların değerleme esaslarına ilişkin olarak, Tebliğin 9 uncu maddesinde; fiyat raporlarının ve haftalık raporlarının hazırlanmasına ilişkin olarak ise, Tebliğin 8 inci maddesinde ve 1 numaralı ekinde yer alan esaslara tabidir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 14 üncü, 36 ncı, 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen:

 1. a) Borsa: 6362 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan sistemler ve pazar yerleri ile yurt dışı borsaları,
 2. b) Finansal raporlar: Finansal tablolar, sorumluluk beyanları ve portföy raporlarını,
 3. c) Finansal tablolar: Dipnotlarıyla birlikte finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve toplam değer/net varlık değeri değişim tablosunu,

ç) Fon: Yatırım fonunu,

 1. d) İç verim oranı: Nakit girişlerini nakit çıkışlarına eşitleyen günlük iskonto oranını,
 2. e) Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
 3. f) KAP: Kamuyu aydınlatma platformunu,
 4. g) KGK: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

ğ) Kurucu: Kanunun 55 inci maddesi kapsamında ana faaliyet konusu yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi olan, anonim ortaklık şeklinde kurulan portföy yönetim şirketini ve bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyette bulunan fonların kurucularını,

 1. h) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

ı) Portföy raporları: Fiyat raporları ve portföy dağılım raporlarını,

 1. i) Şemsiye fon: Katılma payları tek bir içtüzük kapsamında ihraç edilen tüm fonları kapsayan yatırım fonunu,
 2. j) Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’yi,
 3. k) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.’yi,
 4. l) TMS/TFRS: KGK tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları,
 5. m) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
 6. n) VUK: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Finansal Raporlar

Finansal raporların hazırlanmasında esas alınacak standartlar

MADDE 5 – (1) Fonlar, finansal tablolarının hazırlanmasında KGK tarafından yayımlanan TMS/TFRS’yi esas alırlar.

(2) Fonlar, Tebliğin Üçüncü Bölümünde yer verilen esaslar çerçevesinde portföy raporlarını hazırlarlar.

(3) Finansal raporlama ilke, usul ve esaslarının, açık ve anlaşılabilir hale gelmesini veya uygulama birliğinin sağlanmasını teminen, gerekli görülmesi halinde uygulamayı belirlemek üzere Kanunun 14 üncü maddesi kapsamında Kurulca kararlar alınır. Fonlar bu kararlara uymakla yükümlüdürler.

Finansal rapor düzenleme yükümlülüğü

MADDE 6 – (1) Fonlar, bu Tebliğde yer verilen esaslara uygun olarak yıllık finansal tablo düzenlemekle yükümlüdürler.

(2) Fonlar, bu Tebliğde yer verilen esaslara uygun olarak fiyat raporlarını günlük; portföy dağılım tablolarını ise aylık olarak hazırlamakla yükümlüdürler.

(3) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, fiyat raporları günlük fiyat açıklama zorunluluğu bulunmayan fonlar için katılma payı fiyatı açıklama dönemlerinde düzenlenir.

Finansal raporlarda sorumluluk beyanları

MADDE 7 – (1) Finansal tablolar ve finansal tablolarla birlikte kamuya açıklanacak portföy raporlarının, bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanmasından, sunulmasından ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğundan kurucu ile kusurlarına ve durumun gereklerine göre kurucunun yönetim kurulu üyeleri sorumludur. Kurucunun yönetim kurulunun, bu Tebliğ kapsamında hazırlanacak söz konusu finansal raporların kabulüne dair ayrı bir karar alması gerekir.

(2) Finansal tablolar ve finansal tablolarla birlikte kamuya açıklanacak portföy raporlarına, kurucunun iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesi ile fon müdürünün aşağıdaki açıklamaları içeren beyanları eklenir;

 1. a) Finansal tablo ve portföy raporlarının kendileri tarafından incelendiği,
 2. b) Görev ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
 3. c) Görev ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların fonun aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçek durumu dürüst bir biçimde yansıttığı ve portföy raporlarının fon içtüzüğüne, izahnamesine/ihraç belgesine ve mevzuata uygun olarak hazırlandığı.

(3) İmza yükümlüsü görevliler, gerek fona ilişkin iç kontrol sistemiyle, gerekse kendilerinin bilgiye ulaşma sistemiyle ilgili eleştiri ve önerilerini kurucunun yönetim kuruluna ve fonun denetimini yapmakta olan bağımsız denetim kuruluşuna bildirmekle ve raporu incelemeleri sırasında kullandıkları iç kontrol sistemi hakkında bilgi vermekle yükümlüdürler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Portföy Raporları

Fiyat raporları

MADDE 8 – (1) Fiyat raporları, pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içerecek şekilde Tebliğin 1 numaralı ekinde yer alan formatlara uygun olarak hazırlanır.

(2) Portföy değeri tablosu, portföy değerinin tespit edilebilmesi amacıyla, bu Tebliğde belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanır.

(3) Portföy değeri, Tebliğin 9 uncu maddesi çerçevesinde hesaplanır.

(4) Toplam değer/net varlık değeri tablosu, toplam değerin/net varlık değerinin ve katılma payı/pay fiyatının tespit edilebilmesi amacıyla, Kurulca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanır.

(5) Toplam değer/net varlık değeri, portföy değerine varsa diğer varlıkların ve alacakların eklenmesi ve borçların düşülmesi; katılma payı/pay fiyatı ise, toplam değerin/net varlık değerinin katılma payı/pay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

Fiyat raporlarına ilişkin portföy değerleme esasları

MADDE 9 – (1) Portföydeki varlıkların değeri aşağıdaki esaslara göre tespit edilir:

 1. a) Portföye alınan varlıklar alım fiyatlarıyla kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin TCMB döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur.
 2. b) Alış tarihinden başlamak üzere portföydeki varlıklardan;

1) Borsada işlem görenler değerleme gününde borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyat veya oranlarla değerlenir. Şu kadar ki, kapanış seansı uygulaması bulunan piyasalarda işlem gören varlıkların değerlemesinde kapanış seansında oluşan fiyatlar, kapanış seansında fiyatın oluşmaması durumunda ise borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyatlar kullanılır.

2) Borsada işlem görmekle birlikte değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan paylar son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla; borçlanma araçları, ters repo ve repolar son işlem günündeki iç verim oranı ile değerlenir.

3) Fon katılma payları, değerleme günü itibarıyla en son açıklanan fiyatları esas alınarak değerlenir.

4) Vadeli mevduat, bileşik faiz oranı kullanılarak tahakkuk eden faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlenir.

5) Yabancı para cinsinden olanlar, TCMB tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz alış kuru ile değerlenir.

6) Türev araçlar nedeniyle teminat olarak verilen varlıklar da portföy değeri tablosunda gösterilir. Bu varlıklar teminatın türü dikkate alınarak bu maddedeki esaslar çerçevesinde değerlenir.

7) Borsa dışı repo-ters repo sözleşmeleri, piyasa fiyatını en doğru yansıtacak şekilde güvenilir ve doğrulanabilir bir yöntemle değerlenir.

8) (1) ilâ (7) nolu alt bentlerde belirtilenler dışında kalanlar, KGK tarafından yayımlanan TMS/TFRS dikkate alınarak değerlenir. Değerleme esasları, yazılı karara bağlanır.

9) (7) ve (8) nolu alt bentlerde yer alan yöntemlere ilişkin kararlar kurucunun yönetim kurulu tarafından alınır.

 1. c) Endeks fonların portföylerinde yer alan varlıklardan; baz alınan endeks kapsamında bulunan varlıklar endeksin hesaplanmasında kullanılan esaslar, diğer varlıklar ise (b) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlenir.

(2) Fonun diğer varlık ve yükümlülükleri, KGK tarafından yayımlanan TMS/TFRS dikkate alınarak değerlenir. Şu kadar ki, fonun yabancı para cinsinden yükümlülükleri TCMB tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlenir.

Portföy dağılım raporları

MADDE 10 – (1) Portföy dağılım raporları, Tebliğin 2 numaralı ekinde yer alan formatlara uygun şekilde hazırlanır.

(2) Portföy dağılım raporlarında, ödünç menkul kıymet verme işlemleri ile türev araç işlemlerine yer verilmesi zorunludur.

(3) Portföy dağılım raporlarında, endeks fonlar için son bir ve üç aylık dönemler itibarıyla hesaplanan korelasyon katsayılarına, borsa yatırım fonları için ise, son bir yıllık dönem için hesaplanan takip farkı ve takip hatası ile takip farkının ve takip hatasının önemli ölçüde artması durumunda farkın gerekçelerine ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunludur.

(4) İlgili aya ilişkin alım satım detaylarına yatırımcıya sunulacak rapor nüshalarında yer verilmeyebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Finansal Raporların İlgililere Sunulması

 

Finansal raporların kamuya açıklanması

MADDE 11 – (1) Fonların yıllık finansal tabloları, ilgili hesap veya varsa yatırım döneminin bitimini takip eden 60 gün içinde kamuya açıklanır.

(2) Finansal tabloların son bildirim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü son bildirim tarihidir.

(3) Serbest fonlara ilişkin finansal tablolar ayrıca bu maddenin birinci fıkrası uyarınca yapılacak açıklamaya müteakip 10 iş günü içerisinde katılma payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla gönderilir.

(4) Portföy dağılım raporları, ilgili ayı takip eden altı iş günü içinde kamuya açıklanır.

Finansal raporların kamuya açıklanmasında usul

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında hazırlanan finansal raporların, bağımsız denetim raporuyla birlikte, bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili kişinin imzasını taşıyan bir yazı ekinde kurucuya ulaşmasından sonra, kurucu tarafından finansal raporların kamuya açıklanmasına ilişkin yönetim kurulu kararına bağlandığı tarihi izleyen altıncı iş günü mesai saati bitimine kadar KAP’ta açıklanması gerekir.

(2) Katılma payları Borsada işlem gören fonların bu Tebliğ kapsamında kamuya yapacakları açıklamaları, ilgili günün son seansının kapanışı sonrasında yapmaları zorunludur.

(3) Portföy dağılım raporlarının da KAP’a gönderilmek suretiyle kamuya açıklanması zorunludur.

Diğer ilan ve bildirim yükümlülükleri

MADDE 13 – (1) Portföy raporları dışındaki finansal raporlar, kamuya açıklandıktan sonra, kurucunun internet sitesinde, yatırımcılar tarafından kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde yayımlanır. Bu bilgilerin, ilgili internet sitesinde en az beş yıl süreyle kamuya açık tutulması zorunludur.

(2) Söz konusu finansal raporlar aynı zamanda kurucunun merkezinde ve katılma payı satışı yapılan yerlerde, yatırımcıların incelemesi için hazır bulundurulur.

(3) Fiyat raporu, değerleme günü itibarıyla portföy saklayıcısına ve Takasbank’a; diğer finansal raporlar ise, kamuya açıklanmalarını takip eden ilk iş günü portföy saklayıcısına gönderilir. Fiyat raporlarının kamuya açıklanmasına gerek yoktur.

Finansal raporların kamuya açıklanmasında ek süreler

MADDE 14 – (1) Kurulca kabul edilecek makul gerekçelerin varlığı halinde, kurucu tarafından başvurulması şartıyla, finansal raporların kamuya açıklanmasına ilişkin olarak ek süre verilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Uygulama esasları

MADDE 15 – (1) Fonların, finansal tablolarının hazırlanmasına dayanak teşkil eden tüm işlemler, Tebliğin 3 numaralı ekinde yer alan hesap planına uygun olarak, yapıldıkları gün itibarıyla muhasebeleştirilir.

(2) Yapılan muhasebe kaydı, her bir işlem itibarıyla, yapılan işlemin miktarını, birim fiyatını ve toplam tutarını göstermeli ve gerekli açıklamaları içermelidir. Şu kadar ki, işlemlere ilişkin olarak tutulan yasal defter ve belgelerin TTK ve VUK’ta belirtilen nitelikleri taşıması da zorunludur.

(3) Muhasebe kayıtlarına yansıyan günlük işlemler, yasal defterlere toplam tutarları ile kaydediliyor ise, işlemin ayrıntıları ilgili yardımcı defter ve kayıtlarda gösterilir. Yardımcı defter ve kayıtlarda işlemin açıklaması, yevmiye ve muhasebe fiş numarası ile karşı hesabın da belirtilmesi gerekir.

Belgelerin saklanması ve saklama süresi

MADDE 16 – (1) Fonlar, muhasebe kayıtlarının geçerliliği için VUK ve TTK’da öngörülen belgeleri temin ederek söz konusu mevzuatta öngörülen süreler boyunca saklarlar. Ancak, finansal tabloların bu Tebliğ uyarınca hazırlandığı durumlarda fonlar, ilgili mevzuatta istenmese dahi, bu Tebliğ uyarınca hazırlanacak finansal tablo kalemlerinin geçerliliği için gerekli olan belgeleri temin etmek ve bunları TTK’da öngörülen süre boyunca saklamak zorundadırlar.

(2) Kurucu tarafından, birinci fıkrada belirtilen belgelerde yer alan bilgilerin değiştirilmemesi ve muhafaza edilmesi konusunda gerekli önlemler alınır.

Finansal raporların bağımsız denetimi

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ uyarınca hazırlanacak finansal tabloların bağımsız denetiminde Kurulun bağımsız denetimle ilgili düzenlemelerine uyulur.

(2) Finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunduğu ilgili hesap döneminin son günü itibarıyla hazırlanan portföy raporları da finansal tablolarla birlikte bağımsız denetimden geçirilir.

(3) Fonlar tasfiye tarihi itibarıyla, garantili ve koruma amaçlı fonlar ise, yatırım dönemi sonu itibarıyla özel bağımsız denetime tabidir.

(4) Garantili ve koruma amaçlı fonlarda, bağımsız denetim yapılan dönemlerde aşağıdaki her bir bent için ilgili bilgileri ve bağımsız denetçi görüşünü içeren ayrı birer rapor hazırlanır ve bağımsız denetim raporu ile birlikte Kurula gönderilir:

 1. a) Fon portföylerindeki varlıkların Kurulca belirlenen esaslara uygun olarak saklanıp saklanmadığı,
 2. b) Borsa dışında taraf olunan sözleşmelerin Kurulca belirlenen niteliklere uygunluğunun sağlanması için fon izahnamelerinde/ihraç belgelerinde belirtilen yöntemlerin uygulanıp uygulanmadığının tespiti de dahil olmak üzere, birim pay değerinin mevzuata ve Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen değerleme ilkelerine uygun olarak hesaplanıp hesaplanmadığı,
 3. c) Risk kontrol sistemini de içeren iç kontrol sisteminin mevzuatta belirtilen asgari esas ve usulleri içerip içermediği.

Bu Tebliğe uygun olmayan finansal raporların kamuya açıklanması

MADDE 18 – (1) Fonların herhangi bir yolla kamuya yapacakları açıklamalarda, bu Tebliğe uygun olarak hazırlanmamış finansal raporlar veya bu raporlarda yer alan veriler kullanılamaz.

Muafiyetler

MADDE 19 – (1) Bir şemsiye fona bağlı ve varsa yatırım dönemi süresi bir yıldan uzun olan fonlar için, yatırım dönemi başlangıç tarihinden itibaren bir yıl olan hesap dönemi sonunda finansal tablo hazırlanmaz.

(2) Paylarını sadece nitelikli yatırımcılara satan fonlar, portföy dağılım raporu hazırlama yükümlülüğünden muaftır.

ALTINCI BÖLÜM

Şemsiye Fonlar ile Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Girişim

Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Özel Esaslar

Şemsiye fonlara ilişkin hükümler

MADDE 20 – (1) Şemsiye fonlarda, finansal tablolar katılma payları bir şemsiye fona bağlı olarak ihraç edilen her bir fonu içerecek şekilde hazırlanır.

(2) Fiyat raporları katılma payları bir şemsiye fona bağlı olarak ihraç edilen fonlar için ayrı ayrı hazırlanır.

(3) Portföy dağılım raporlarının katılma payları bir şemsiye fona bağlı olarak ihraç edilen fonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde tek bir rapor olarak hazırlanması mümkündür.

Gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin özel hükümler

MADDE 21 – (1) Gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları yıllık ve altı aylık ara dönem finansal rapor düzenlemekle yükümlüdürler.

(2) Yıllık ve altı aylık finansal raporlara dönem içindeki gelişmeleri açıklayan bilgiler ile gayrimenkul yatırım fonları için gayrimenkul yatırımlarına; girişim sermayesi yatırım fonları için girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin olarak Kurulun ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmış bulunan değerleme raporları eklenir. Değerleme raporları, Tebliğin 17 nci maddesi uyarınca bağımsız denetime tabi değildir.

(3) Fiyat raporları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları için üçer aylık dönemlerde düzenlenir ve dönem sonunu takip eden 10 iş günü içerisinde Kurula gönderilir.

(4) Gayrimenkul yatırım fonlarının ve girişim sermayesi yatırım fonlarının fiyat raporlarının hazırlanmasında son tarihli finansal tablolarında yer alan veriler kullanılır.

(5) Gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları Tebliğin 11 inci, 12 nci ve 13 üncü maddelerinde düzenlenen finansal raporları kamuya açıklama, ilan ve bildirim yükümlülüklerinden muaftır.

(6) Gayrimenkul yatırım fonlarına ve girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin yıllık finansal raporlar hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün; altı aylık ara dönem finansal raporlar ise ara dönemin bitimini takip eden 30 gün içinde Kurula gönderilir. Söz konusu raporlar ayrıca, bu fıkra uyarınca Kurula yapılacak bildirimi müteakip 10 iş günü içerisinde katılma payı sahiplerine en uygun haberleşme vasıtasıyla iletilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 22 – (1) 28/2/1990 tarihli ve 20447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Menkul Kıymetler Yatırım Fonları Mali Tabloları ve Raporlarına İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ (Seri:XI, No:6 sayılı) ile söz konusu Tebliğde değişiklik yapan diğer Tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Bu Tebliğ ile yürürlükten kaldırılan Tebliğe yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen süreye, 2013 yılı finansal tabloları için 30 gün ilave edilir.

(2) Bu Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (10) numaralı alt bendinde kurucu yönetim kuruluna verilen görevler 30/6/2014 tarihine kadar fon kurulu tarafından yerine getirilir.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ 31/12/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.

Tebliğin ekleri için tıklayınız

Sayfa

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.