Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerinin Desteklenmesine ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansman ile Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) Tarafından Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerine Ücretsiz Dağıtılacak İpekböceği Tohumu Bedellerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2004 /1)

Resmi Gazete Tarihi: 04.05.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25452

Bakanlık Adı : Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
Tebliğin Adı                  : Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerinin Desteklenmesine ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansman ile Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) Tarafından Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerine Ücretsiz Dağıtılacak İpekböceği Tohumu Bedellerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği

(Tebliğ No: 2004 /1)

Tebliğ No : 2004/1
R. Gazete Tarihi : 4/5/2004
R. Gazete Sayısı : 25452

 

YAŞ İPEKBÖCEĞİ KOZASI ÜRETİCİLERİNİN DESTEKLENMESİNE VE DOĞRUDAN DESTEK ÖDEMELERİ İÇİN GEREKLİ FİNANSMAN İLE BURSA KOZA TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ (KOZABİRLİK) TARAFINDAN YAŞ İPEKBÖCEĞİ KOZASI ÜRETİCİLERİNE ÜCRETSİZ DAĞITILACAK İPEKBÖCEĞİ TOHUMU BEDELLERİNİN DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU’NDAN KARŞILANMASINA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2004 /1)

 

Amaç, kapsam ve yetki

Madde 1 — Bu Tebliğ, Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri ve/veya Birliğinin çalışma konusuna dahil 2004 yılı ürünü yaş ipekböceği kozasının bu kuruluşlara satışında üreticilere doğrudan destek ödemeleri yapılmasına ve Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) tarafından yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumu bedellerinin bu kuruluşa ödenmesine ilişkin 29/01/2004 tarihli ve 2004/6762 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Söz konusu Kararnamenin eki Karar’ın 1’inci maddesi ile Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri ve/veya Birliğinin çalışma konusuna dahil 2004 yılı ürünü yaş ipekböceği kozasının bu kuruluşlara satışında üreticilere verilecek doğrudan destek ödemeleri tutarının tespitine Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Devlet Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın uygun görüşleri üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Aynı Karar’ın 2’nci maddesi ile Kozabirlik tarafından yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumu bedellerinin, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan gerekli belgelere istinaden T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla bu kuruluşa ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Tebliğde geçen;

a) Kooperatifler ve Birlik: 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Kanuna göre faaliyette bulunan Koza Tarım Satış Kooperatifleri ile Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğini,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ni,

c) Doğrudan Destek Ödemesi: Yaş ipekböceği kozası üreticilerine anılan kooperatiflere ve/veya Birliğe yaptıkları yaş ipekböceği kozası satışlarına göre Kararname uyarınca yapılacak ödemeyi,

d) Tohum Bedeli: Yaş ipekböceği kozası üreticilerine Kararname uyarınca ücretsiz olarak dağıtılacak ipekböceği tohumu için Birliğe yapılacak ödemeyi,

ifade eder.

Doğrudan destek tutarı

Madde 3 — 2004 yılı ürünü yaş ipekböceği kozasının kooperatiflere ve/veya Birliğe satışında üreticiye verilecek doğrudan destek ödemesi miktarları yaş ipek kozası sınıfları itibarıyla aşağıda gösterilmiştir:

Yaş İpek Kozası Sınıfı Doğrudan Destek Ödemesi Miktarı (TL/Kg)
Damızlık Yaş Koza 11.000.000
I. Sınıf Yaş Koza (Baz) 7.700.000
II. Sınıf Yaş Koza 6.880.000
III. Sınıf Yaş Koza 6.000.000
Çepez Koza 4.130.000

İpekböceği tohumu bedeli ve dağıtım esasları

Madde 4 — 2004 üretim yılı için Birlik tarafından üreticilere ücretsiz olarak dağıtılacak ipekböceği tohumu bedeli tam kutu başına 15.000.000 liradır.

Birlik, kooperatif ortaklarından gelecek talepler doğrultusunda önceki yıllardaki üretim miktarlarını da dikkate alarak ücretsiz ipekböceği tohumu dağıtımını yapar. Ortak dışı dağıtımda ise kooperatif ve/veya Birliğe gelecek doğrudan talepler ile tarım il veya ilçe müdürlüklerine müracaat eden üreticilerin taleplerini sıraya koyarak, üretilen tohum miktarına uygun olmak kaydıyla, ücretsiz ipekböceği tohumu dağıtımını gerçekleştirir.

Uygulama konusu

Madde 5 — Kooperatiflerin ve/veya Birliğin çalışma konusuna dahil 2004 yılı ürünü yaş ipekböceği kozasının bu kuruluşlara satışı karşılığında, üreticiler doğrudan destek ödemelerinden yararlanır. Birlik, kooperatiflerinin bulunmadığı ekonomik anlamda üretim yapılan tüm üretim yerlerinde, geçici alım yerleri ve merkezleri açarak, yaş ipekböceği kozası üreticilerinin destek ödemelerinden yaralanmalarını sağlayacak tedbirleri alır. Ayrıca, geçici alım yerleri ve merkezlerinin açılmadığı ekonomik anlamda üretim yapılan yerlerde üreticiler tarım il ve/veya ilçe müdürlüklerine müracaat ederler. Tarım il ve/veya ilçe müdürlükleri bu müracaatları en yakın kooperatife veya Birliğe bildirir. Kooperatif ve/veya Birlik bildirilen bu ürünü satın alır.

Birlik, yaş ipekböceği kozası yetiştiriciliği yapılan bölgelerde kooperatifler kanalıyla, açacağı geçici alım yerleri ve merkezlerinin bulunduğu bölgelerde mahalli örf ve âdetlere göre, köylerde ise muhtarlıklar vasıtasıyla doğrudan destek ödemeleri ve ücretsiz ipekböceği tohumu dağıtımı uygulama esaslarını önceden üreticilere duyurmak ve 2004 yılı ürünü olması kaydıyla kendisine getirilen yaş ipekböceği kozasının tamamını, Birliğin ürün alım talimatı ile ekspertiz usul ve esaslarına göre satın almakla yükümlüdür.

Ödeme şekli ile ödeme yer ve zamanı

Madde 6 — Doğrudan destek ödemeleri için gerekli finansman ile üreticilere ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumu bedelleri Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanır.

Doğrudan destek ödemelerini kooperatifler ve/veya Birlik kanalıyla almak isteyen üreticiler kooperatiflere ve/veya Birliğe dilekçe verir.

Kooperatifler ve/veya Birlik bu dilekçelere istinaden, ürün alım bordroları icmallerini üreticiye doğrudan veya kooperatiflere ve/veya Birliğe ödenecek şekilde ayrı ayrı hazırlar. Birliğin onayladığı bu icmaller mahalli Banka şubelerine kooperatifler ve/veya Birlikçe gönderilir. Banka, Hazineden sağlanan kaynak çerçevesinde doğrudan destek ödemelerini nakden veya hesaben doğrudan üreticilere veya kooperatiflere ve/veya Birliğe öder.

Dağıtılacak ipekböceği tohumu bedelleri, Birliğin Bankaya ibraz edeceği onaylanmış ve kooperatif bazında icmal edilmiş tohum dağıtım listelerine istinaden Birliğe ödenir.

Kooperatiflere ve/veya Birliğe aktarılan doğrudan destek tutarları kooperatiflerce ve/veya Birlikçe üreticilere gecikmeksizin, en geç 3 iş günü içinde, çiftçi belgesi, müstahsil makbuzu, çeki ve tesellüm makbuzu belgelerine istinaden nakden veya hesaben ödenir.

Çiftçi belgesi

Madde 7 — Çiftçi belgesi, Maliye Bakanlığı’nın 2/12/2000 tarihli ve 24248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 237 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, ziraat odası bulunan yerlerde bu odalar tarafından, ziraat odası bulunmayan yerlerde ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarım il veya ilçe müdürlükleri tarafından verilir. Verilen çiftçi belgesinin kaybolması veya zayii olması durumunda; üreticinin bu belgeyi düzenleyen kuruma dilekçe ile müracaat ederek alacağı belge, kurum tarafından “Bu belge, aslının kaybı/zayi olması nedeniyle kişinin müracaatına binaen verilmiştir.” ibaresi yazılmış ve tasdik edilmiş olması kaydıyla, geçerli sayılacaktır.

Çiftçi belgesinin onaylı örneği üzerine “aslına uygundur” ibaresi yazılarak kooperatifler ve/veya Birlik tarafından alınır ve muhafaza edilir. Asıl nüsha, üzerine görünür şekilde “2004 yılı doğrudan destek ödemelerinde esas alınmıştır.” ibaresi konularak çiftçiye iade edilir. Çiftçi belgesi aslının çiftçi tarafından 5 yıl saklanması zorunludur.

Ziraat odaları ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın tarım il veya ilçe müdürlükleri çiftçi belgelerinin düzenlenmesi ve onaylanması işlemlerinde bu belgelerde yer alan bilgilerin gerçekliğini araştırmakla yükümlüdürler.

Doğrudan destek ödemeleri uygulamasına konu ürün alımlarında alıcının ve üreticinin yükümlülükleri

Madde 8 — Çiftçi belgelerinde belirtilen 2004 yılı yaş ipekböceği kozası üretim miktarı üzerindeki satışlar için doğrudan destek ödemesi yapılmaz.

Kooperatifler ve/veya Birlikçe, alınan ürünler için üreticinin açık kimliğini belirten bir “müstahsil makbuzu” düzenlenerek bir nüshası üreticiye verilir. Bu makbuzda; asgari olarak Birliğin ücretsiz vermiş olduğu tohum kutu adeti, ürünün cinsi ve kalitesi, miktarı, alım tarihi, alım fiyatı, tutarı, yapılan kesintiler, vergi numarası ve üreticinin net alacağı tutar ile doğrudan destek ödemesi tutarları gösterilir.

Müstahsil makbuzu nüshasının üretici tarafından 5 yıl saklanması zorunludur.

Doğrudan destek ödemeleri ve dağıtılacak ipekböceği tohumu bedelinin ödenmesi için Bankaya ibraz edilecek belgeler

Madde 9 — Doğrudan destek ve alım tutarları ile ödemelerin üreticiye veya kooperatiflere ve/veya Birliğe yapılacağı ayrı ayrı gösterilecek şekilde müstahsil makbuzlarındaki bilgiler, günlük olarak “alım bordrolarına” geçirilir. Bu bordroların gerekli sayıda nüshası yetkililerin isim ve imzalarını havi ve haftalık olarak, kooperatifler ve/veya Birlik tarafından icmal yapılmak suretiyle, Birliğin onayını müteakiben ilgili Banka şubesine kooperatifler ve/veya Birlik tarafından gönderilir. Alım bordrolarına “Çiftçi belgesi alınmıştır.” ibaresi yazılır.

Üreticilere ücretsiz ipekböceği tohumu dağıtıldığını gösterir Birlik tarafından onaylanmış ve kooperatif bazında icmal edilmiş tohum dağıtım listeleri Bankaya ibraz edilir.

Hukuki ve cezai sorumluluk

Madde 10 — Haksız yere doğrudan destek ödemeleri yapılmasına neden olanlar ile haksız yere doğrudan destek ve ipekböceği tohumu bedeli ödemelerinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ceza kovuşturması ve diğer kanuni işlemler yapılır.

Haksız yere doğrudan destek ve ipekböceği tohumu bedeli ödemelerinden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere ödenen doğrudan destek ve ipekböceği tohumu bedeli tutarları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ilgili kooperatifler ve Birlik ile üreticilerden ve çiftçi belgesini düzenleyenlerden müteselsilen geri alınır.

Yürürlük

Madde 11 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 — Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Devlet Bakanı, Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sanayi ve Ticaret Bakanı birlikte yürütür.

Sayfa 1

Sayfa 2

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.