YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (VII-128.4.a) 22 Ocak 2015 PERŞEMBE

22 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29244
TEBLİĞ
Sermaye Piyasası Kurulundan:

YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE

YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (VII-128.4.a)

MADDE 1 23/10/2013 tarihli ve 28800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Sermaye PiyasasıAraçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği (VII-128.4)’nin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin mevcut dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“e) Sermaye piyasası araçları yurt dışı borsalarda işlem gören yabancı ortaklıkların, sermaye piyasasıaraçlarının borsada işlem görmeye başlaması.”

“(2) Yabancı devletler ve mahalli idarelerin yabancı sermaye piyasası araçlarının Türkiye’de satışı ile ilgili esaslar başvurunun niteliğine göre Kurulca belirlenir. Bu fıkra kapsamında gerçekleştirilen işlemlere konu olan sermaye piyasası araçlarına ilişkin Kurul ücreti binde sıfır oranında uygulanır.”

“(5) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi kurumlarının ve/veya kuruluşlarının üyesi ya da ortağı olduğu uluslararası kuruluş niteliğindeki yabancı ortaklıkların;

a) Türkiye’de halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası aracısatışı gerçekleştirmeleri,

b) Yurt dışında daha önce ihraç ettikleri ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarının borsada işlem görmeye başlaması,

durumlarında yabancı ortaklıklarca işlem öncesinde Kurula bilgi verilir ve bu Tebliğ hükümleri ile Kurul’un izahname veya ihraç belgelerinin hazırlanması, onaylanması ve kamuya duyurulmasına ilişkin düzenlemeleri uygulanmaz. Bu fıkrada yer alan şartları taşıyan yabancı ortaklıkların, bu fıkra kapsamındaki işlemlerinde ihtiyari olarak izahname ya da ihraç belgesi hazırlanabilir. Bu durumda izahname ya da ihraç belgesi Kurulca onaylanmaz ve izahnamenin ya da ihraç belgesinin Kurulca onaylanmadığı ilgili belgelerde açıkça belirtilir.  Bu fıkra kapsamında gerçekleştirilen işlemlere konu olan sermaye piyasası araçlarına ilişkin Kurul ücreti binde sıfır oranında uygulanır. Söz konusu ortaklıkların esas borçlusu veya garantörü olduğu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarının Türkiye’de satışının gerçekleştirilmesi veya bu araçların borsada işlem görmeye başlaması da bu fıkrada yer alan esaslara tabidir.

(6) Beşinci fıkrası kapsamındaki yabancı ortaklıklar, Kurulun özel durumların kamuya açıklanması, finansal raporlama ve bağımsız denetime ilişkin düzenlemelerine tabi değildir. Bu maddenin beşinci fıkrası kapsamındaki işlemler nedeniyle ortaklık hakkı vermeyen ilgili sermaye piyasası araçlarının borsada işlem görmesi halinde, ortaklık hakkıvermeyen ilgili sermaye piyasası aracına ve yabancı ortaklığa ilişkin yurt dışında yayımlanmış/yayımlanacak izahname ve/veya diğer kamuyu aydınlatma belgeleri ile finansal raporlar ve özel durum açıklamalarına nerelerden ulaşılacağına dair bilgiler de dahil olmak üzere içeriği borsaca belirlenecek bir duyuru vasıtasıyla borsa tarafından KAP’ta yatırımcıların bilgilendirilmesi zorunludur.”

MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“p) Yabancı Ortaklık: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda tanımlanan dışarıda yerleşik kişilerden ilgili ülke mevzuatına göre sermaye piyasası araçlarını ihraç eden ortaklığı, kurum veya kuruluşu,”

MADDE 3 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.