VİDALAR VE SOMUNLAR İÇİN MONTAJ TAKIMLARI – YILDIZ AĞIZLI VE KOMBİNE ANAHTARLAR İÇİN ÖZELLİKLER İLE İLGİLİTEBLİĞ (TS 3794) (TEBLİĞ NO: MSG – MS – 2012/22)

Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28432

VİDALAR VE SOMUNLAR İÇİN MONTAJ TAKIMLARI – YILDIZ AĞIZLI VE KOMBİNE ANAHTARLAR İÇİN ÖZELLİKLER İLE İLGİLİTEBLİĞ

(TS 3794) (TEBLİĞ NO: MSG – MS – 2012/22)

MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 (1) 31/1/1993 tarihli ve 21482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard: 93/4-5 Tebliği ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS 3794 “Anahtarlar – Cıvata ve Somunlar için Yıldız – Metrik” standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu standardın yerine Türk Standardları Enstitüsü tarafından revize edilmiş olan TS 3794 “Vidalar ve Somunlar için Montaj Takımları – Yıldız Ağızlı ve Kombine Anahtarlar için Özellikler” standardı imalat ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 (1) TS 3794 standardının kapsamı aşağıda verilmiştir.

             Bu standard, vida ve somunların sıkılmasında veya sökülmesinde kullanılan, ekinde yer alan föylerinde ve ilgili standardlarda belirtilen anahtar ağzı ölçülerindeki yıldız ağızlı ve kombine anahtarlar ile ilgili kuralları kapsar.

             Not – Bu standard metninde bundan sonra “Vida ve somunlar için montaj takımları – Yıldız ağızlı ve kombine anahtarlar” ifadesi yerine sadece “Anahtar” terimi kullanılmıştır.

MADDE 4 (1) Söz konusu standard kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 5 (1) Söz konusu standard, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılır.

MADDE 6 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Sayfa

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.