Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi sahibi firma ile yapılan sözleşmenin damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

Tarih 26/08/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.10.15.01-2010-DVK-468/-89
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

Sayı :B.07.1.GİB.4.10.15.01-2010-DVK-468/-89                                                            26/08/2011

Konu : Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi sahibi

firma ile yapılan sözleşmenin damga vergisinden

istisna olup olmadığı hk.

 

 

   ……………………………………………

İlgi :   …….. tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunun ve eklerinin incelenmesinden, şirketiniz tarafından ……..Ltd.Şti. İş Ortaklığına dağıtım transformatör satışı yapılacağı, söz konusu satış için düzenlenecek sözleşmeden doğacak damga vergisinin alıcı firma ile yapılan sözlü anlaşma gereği alıcı firma tarafından ödeneceği, ancak şirketinize alıcı firma adına düzenlenen 24.12.2009 tarih ve 569 nolu “Vergi Resim ve Harç İstisna Belgesi”nin ibraz edildiği belirtilerek, düzenlenecek söz konusu sözleşmenin damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; Ek 2 nci maddesinde, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu; bu maddenin uygulanması bakımından döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından birlikte tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

Damga Vergisi Kanununun Ek 2 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden Bakanlığımızca yayımlanan 1 Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkındaki Tebliğin “4. Uygulamaya îlişkin Esaslar” başlıklı bölümünde;

“4.1. (3.L8)’de belirtilen faaliyetler için bu konuda düzenlenmiş “Dahilde îşleme îzin Belgesi”; (3.2.)de belirtilen diğer döviz kazandırıcı faaliyetler için bu konuda düzenlenmiş “Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi”nin ibrazı üzerine, ilgili kuruluşlarca, aşağıda açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde başka bir belge aranmaksızın re’sen damga vergisi ve harç istisnası uygulanacaktır.

Ancak, damga vergisi ve harç istisnasının uygulanabilmesi için, vergi ve harca konu işlemin, sözü edilen belgelerin geçerlilik süresi içerisinde yapılması şarttır.

Belgenin alınmasından önce veya belgenin geçerlilik süresinin dolmasından sonra, belgeye bağlanan iş ile ilgili olarak yapılan işlemlere, damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilmeyecektir.

Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi almak amacıyla proje formu ekinde verilecek

4. l.Diğer döviz kazandırıcı faaliyetlerde, belgeye bağlı olarak uygulanan damga vergisi ve harç istisnasının; belge sahibi yatırımcı, ihracatçı veya üstlenicinin belge kapsamındaki iş nedeniyle ihale makamı dışında kalan ve belge sahibi olmayan diğer kişi ve kuruluşlarla (taşeron, malzeme müteahhidi v.b)yapacağı muamelelere tatbiki mümkün değildir.

Ancak, belge kapsamındaki döviz kazandırıcı faaliyetlerde kullanılmak şartıyla, belge sahibi kişi veya kuruluşlardan temin edilecek mal, malzeme veya hizmet alımları damga vergisi ve harç istisnasından faydalandırılacaktır.

Bu durumda, döviz kazandırıcı faaliyetlerde, ihale makamı dışında kalan diğer işlem tarafları arasındaki muamelelere; her iki işlem tarafının da o işle ilgili olarak düzenlenmiş belgeye sahip olmasına bağlı olarak damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilecektir.” şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

Bu itibarla, Damga Vergisi Kanununun Ek 2 nci maddesinde tanınan damga vergisi istisnasının uygulanabilmesi için şirketiniz adına söz konusu iş için Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından düzenlenmiş Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesinin bulunması ve söz konusu sözleşmenin Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesinin geçerlilik süresi içinde imzalanması gerekmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, şirketiniz adına düzenlenmiş bir vergi resim harç istisnası belgesi bulunmadığı dikkate alındığında, …..Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile aranızda düzenlenecek dağıtım transformatör üretimi ve satışı sözleşmesinin damga vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmamakta olup, sözleşmeye ait damga vergisinin şirketiniz tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu sözleşmeye ait damga vergisini kimin ödeyeceğine ilişkin olarak taraflar arasında yapılan anlaşmaların, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince vergi dairelerini bağlamayacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı V.

 

 

(*)   Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413 .maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

Bir Cevap Yazın