Vergi Barışı Kanunu kapsamında matrah artırımında bulunan mükelleflerin daha sonra ilgili yılda beyan dışı gelirlerinin Vergi İnceleme Raporu il tespit edilmesi halinde cezalı tarhiyat yapılıp yapılmayacağı hk.

T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

Defterdarlık Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü

 

 

Sayı  : B.07.4.DEF.0.34.11/VBR-7-

 

Konu:  Vergi Barışı Kanunu kapsamında

matrah artırımında bulunan

            mükelleflerin daha sonra ilgili

yılda beyan dışı gelirlerinin

Vergi İnceleme Raporu ile

tespit edilmesi halinde cezalı

tarhiyat yapılıp yapılmayacağı hk.

 

 

 

 

………………………………..VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

 

İlgi :      ………./07/2005 tarih ve ………. sayılı yazınız.

 

Daireniz …………………… vergi numaralı mükellefi ………………………ile ilgili olarak ilgide kayıtlı yazınız incelenmiş olup, aşağıdaki hususların belirtilmesine gerek duyulmuştur.

Bilindiği üzere, 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu’nun 7.maddesinde “Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımına” ilişkin hükümler yer almış olup maddenin 1.fıkrasıyla da gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarını bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Şubat 2003 ayı sonuna kadar, 1998 takvim yılı için % 30, 1999 takvim yılı için % 25, 2000 takvim yılı için % 20, 2001 takvim yılı için % 15 nispetinden az olmamak üzere artırdıkları takdirde, kendileri hakkında artırmada bulunan yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka tarhiyat yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Burada belirtilen vergi türlerinden maksat sadece matrah artırımında bulunulan yıla ilişkin olarak daha önce verilen beyannamedeki gelir kalemleri olmayıpbeyana tabi olan tüm gelir kalemleri anlaşılması gerekmektedir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre mükelleflerin 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu kapsamında matrah/vergi artırımında bulunması halinde bu mükellefler hakkında ileriki zamanlarda matrah artırımında bulundukları bu vergi türleri için (beyan dışı tespit edilen gelirlerde dahil olmak üzere) vergi incelenmesi ve tarhiyat yapılması söz konusu olmayacaktır.  

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Bir Cevap Yazın