VERGİ BARIŞI KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2003/3

Tarih
Sayı B.07.0.GEL.0.36/3629-1
Kapsam
T.C
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.GEL.0.36/3629-1
KONU :

VERGİ BARIŞI KANUNU
İÇ GENELGESİ
SERİ NO: 2003/3

……………… VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)

27/2/2003 gün ve 25033 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4811 sayılı Vergi Barışı Kanununun 21 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden Kanunun uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 1 Seri Nolu Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliği ile Kanun hükümlerinden yararlanmak için başvuru ve ilk taksit ödeme süresi maddeler itibarıyla belirlenmişti.2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 51 inci maddesinin (z) bendi ile 4811 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yapılan değişiklik ile Kanunda belirlenen başvuru ve ilk taksit ödeme süresini 21 Nisan 2003 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatmaya Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.

4811 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden 1 Seri Nolu Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliği ile Kanunun kesinleşmiş kamu alacaklarına ilişkin 2 nci, kesinleşmemiş veya dava safhasındaki alacaklara ilişkin 3 üncü, pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlara ilişkin 6 ncı, gelir ve kurumlar vergisinde matrah artırımına ilişkin 7 nci, katma değer vergisinde artırıma ilişkin 8 inci, gelir (stopaj) vergisinde artırıma ilişkin 9 uncu, “Uygulanmayacak hükümler” başlıklı 14 üncü maddeleri ile ecrimisil alacaklarına ilişkin 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası hükümlerinden yararlanmak için 31 Mart 2003 tarihi olarak belirlenen başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 21 Nisan 2003 tarihi mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.

Ayrıca, Mart 2003 ayı içerisinde 4811 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvuran mükellefler de ilk taksitlerini 21 Nisan 2003 tarihi mesai saati bitimine kadar ödeyebileceklerdir.

Diğer taraftan, 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 51 inci maddesinin (z) bendi ile 4811 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (5) numaralı fıkrasında yapılan değişiklik ile Marmara Bölgesi ve civarında 17/8/1999 ve 12/11/1999 tarihlerinde meydana gelen depremler nedeniyle ödeme süresi uzatılan ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödeme süresi belirlenmemiş olan vergilerin 28 Şubat 2003 olarak belirlenen vade tarihi 31 Mayıs 2003 olarak yeniden belirlenmiş ve bu vergilerin ilk taksiti Haziran 2003 ayından başlamak üzere 24 ayda 24 eşit taksitte ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Ancak, ödeme süresi belirlenen vergilerin dışında tutulan ve 4811 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödeme süresi belirlenmemiş olan yıllık gelir ve kurumlar vergileri ile kurumların, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi uyarınca yapacakları gelir vergisi tevkifatı için ödeme süresi belirlenmemiş olup, bu vergilerin ödeme süreleri Bakanlığımızca daha sonra belirlenecektir.

Öte yandan, 2003/1 Seri Nolu Vergi Barışı Kanunu İç Genelgesinin “C-Kanuni Süresinde Beyan Edilmeyen Geçici Vergilerle İlgili İşlemler” başlıklı bölümünde kurumlar vergisi mükelleflerinin 4811 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre beyan ettikleri geçici vergilere ilişkin beyannameler üzerine tahakkuk eden geçici verginin anılan madde hükümlerine göre ilk taksitinin ödeneceği belirtilmişti.

2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 51 inci maddesinin (z) bendi ile 4811 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yapılan değişiklik ile Kanunda belirlenen ilk taksit ödeme süresi 21 Nisan 2003 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatıldığından, anılan Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükelleflerden geçici vergiye ilişkin ilk taksitin ödenmesi aranılmayacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Maliye Bakanı

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.