VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO: 1997/1

Tarih 17/01/1997
Sayı B.07.0.GEL.0.60/6012-1430/2042
Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

                                                                                                      

SAYI    : B.07.0.GEL.0.60/6012-1430

KONU :   

                                                VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU

İÇ GENELGESİ

Seri No: 1997/1

 

…………………..VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

 

Bilindiği üzere, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin (b) bendinde, gayrimenkullerin ticari işletmeye dahil olsun veya olmasın emlak vergisine esas olan değerle değerleneceği hükme bağlanmış, ancak yapı kooperatifi hissesinin ne şekilde değerleneceği hususunda bir hükme yer verilmemiştir. Vergi Usul Kanununun servetleri değerleme başlıklı üçüncü bölümünde yer alan 291 inci maddesinde bir vergiye matrah olan servetin veya  servet unsurlarının değerlemesinde bu bölümde yazılı esasların cari olacağı belirtilmekte, aynı Kanunun 74 üncü maddesinde ise takdir komisyonlarının görevleri arasında, yetkili makamlar tarafından istenilen matrah ve servet takdirleri ile vergi kanunlarında yazılı fiyat, ücret veya sair matrah ve kıymetleri takdir etmek de yer almaktadır.

Bu hükümlerden hareketle, bugüne kadar veraset ve intikal vergisi matrahına dahil olan kooperatif hisselerinin değeri, takdir komisyonlarınca, Vergi Usul Kanununun servetleri değerleme bölümündeki esaslar dahilinde takdir edilmek suretiyle belirlenmekteydi.

Ancak, son yıllarda mükelleflerin başvuruları üzerine, Danıştay’dan, yapı kooperatifindeki hissenin gayrimenkul olarak tapuya tescil edilmediğinden bu hissenin alacak mahiyetinde olduğu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 281 inci maddesine göre mukayyet değeri ile değerlendirilmesi gerektiği yolunda kararlar çıkmaktadır.

Danıştay kararları devamlılık arz ettiğinden, uygulamada birliğin sağlanması ve takdir komisyonlarındaki iş yükünün azaltılması bakımından, veraset ve intikal vergisi matrahına kooperatif hissesinin dahil olması halinde bu hissenin alacak olarak kabul edilerek 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 281 inci maddesine göre mukayyet değeri (ölüm tarihine kadar ödenen aidatlar toplamı) ile değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

Diğer taraftan, mükelleflerce intikal tarihinden sonra kooperatif başkanlığından alınan ve intikale konu hisseye isabet eden tutarı gösteren yazının beyannameye eklenmesi halinde bu tutar veraset ve intikal vergisi matrahının hesabında dikkate alınacaktır.

Bilgi edinilmesi ve gereğinin buna göre yapılması ile bu gibi olaylar nedeniyle yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesini rica ederim.

Bakan a.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.