VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO: 1996/3

Tarih 13/05/1996
Sayı B.07.0.GEL.0.60/6012-1430/19721
Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

                                                                                                      

SAYI    : B.07.0.GEL.0.60/6012-1430

KONU :   

                                                

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU

İÇ GENELGESİ

Seri No: 1996/3

 

…………………..VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

Bakanlığımıza yapılan başvurulurda, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4/g maddesinde sayılan idare ve müesseselerden belli bir hizmet süresini doldurarak emekli olmadan ölen personelin dul ve yetimlerine verilen emekli ikramiyesi ile aynı kuruluşlarca işçi statüsünde bulunan personelin varislerine ödenen kıdem tazminatlarının veraset ve intikal vergisine tabi tutulmadığı bildirilmekte, diğer taraftan anılan idare ve müesseselerde hizmet süresini doldurarak emekli işlemlerine başlamış ve bu işlemler tamamlanmadan veya emeklilik ikramiyesini almadan vefat etmiş kişilerin mirasçılarına ödenen emekli ikramiyeleri ile kıdem tazminatlarının ölenin terekesine dahil edilerek veraset ve intikal vergisine tabi tutulmasının haksızlığa yol açtığı belirtilerek, bu eşitsizliğin giderilmesi talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4/g maddesinin (g) bendinde, amme idare ve müesseseleri ve 3659 sayılı Kanuna tabi müesseseler ve amme menfaatlerine hadim cemiyetlerden veya emekli sandıklarından (veya bu mahiyetteki kurumlardan) dul ve yetimlere bağlanan aylıklarla bu aylıklar dışında verilen emekli ikramiyeleri ile dul ve yetim evlenme ikramiyeleri ve hizmet müddetlerini doldurmamış bulunanların dul ve yetimlerine aylık yerine toptan yapılan ödemeler ve harb malulleriyle şehit yetimlerine tekel bey’iyelerinden ödenen paraların vergiden istisna olduğu belirtilmiştir. Aynı Kanunun 11 nci maddesinde ise bu vergiye mevzuu olacak malların değerleme gününün, miras yoluyla vukubulan intikallerde, mirasın açıldığı gün olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu hükümler dikkate alınarak bugüne kadar, belli bir hizmet süresini doldurarak emekli olmadan ölen personelin dul ve yetimlerine verilen emekli ikramiyesi veya kıdem tazminatlarının veraset ve intikal vergisine tabi tutulmaması, hizmet süresini doldurarak emeklilik işlemlerine başlamış ve bu işlemler tamamlanmadan veya emeklilik ikramiyesini almadan vefat etmiş kişilerin mirasçılarına ödenen emekli ikramiyesi veya kıdem tazminatlarının ölenin terekesine dahil edilerek veraset ve intikal vergisine tabi tutulması şeklinde uygulamaya yön verilmişti.

Ancak, nitelik itibariyle aynı olan intikallerden birinin vergilendirilirken diğerinin istisna kapsamına alınması vergide adalet ve eşitlik ilkelerine ters düştüğünden istisna uygulamasında birlik sağlanması gerekli görülmüştür.

Buna göre, gerek ihtilaflara meydan vermemek gerekse vergilendirmede adalet ve eşitliği sağlamak bakımından, bundan böyle Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü  maddesinin (g) bendinde sayılan idare ve müesseselerden belli bir hizmet süresini doldurduktan sonra emekli olmak üzere başvuran ancak emeklilik işlemleri tamamlanmadan vefat eden kişilerin varislerine ödenecek emekli ikramiyesi veya kıdem tazminatlarının da belli bir hizmet süresini doldurarak emekli olmadan ölen personelin varislerine ödenen emekli ikramiyesi veya kıdem tazminatlarında olduğu gibi ayrım yapılmaksızın veraset ve intikal vergisinden istisna tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

 

Bakan a.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.