VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO: 1995/1

Tarih 11/12/1995
Sayı B.07.0.GEL.0.60/6012-1430/68201
Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

                                                                                                      

SAYI    : B.07.0.GEL.0.60/6012-1430

KONU :   

                                        

 

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU

İÇ GENELGESİ

Seri No: 1995/1

…………………..VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

 

Bakanlığımıza yapılan başvurularda, sigorta şirketlerince ölüm nedeniyle lehtara ödenen tazminatların ivazsız intikal sayılarak vergilendirilmesinin haksızlığa yol açtığı belirtilerek, intikalin veraset yoluyla meydana geldiği gerçeğinden hareketle bu konudaki yargı kararları da dikkate alınarak, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin 1 inci grubunda yer alan nispetler üzerinden, vergilendirilmesi talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda vaki olan intikallerin veraset ve intikal vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 2 nci maddesinin (d) bendinde, ivazsız intikal tabiri; hibe yoluyla veya herhangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları ifade ettiği şeklinde tarif edilmiş, Medeni Kanunumuzun 456 ncı maddesinde de, müteveffa tarafından vefatı halinde tediye edilmek üzere, kendi namına ve üçüncü şahıs lehine akdedilen veya kendi namına akdedilip de hayatta vaki veya ölüme bağlı bir tasarrufla bir üçüncü şahıs lehine devir yahut müteveffanın hayatında ivazsız ahara temlik olunan sigortalar ancak vefat anındaki iştira kıymetleri ile terekeye dahil olacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümlerden hareketle, sigorta akdini yapanın varislerine ödenen sigorta tazminatlarının, iştira bedeline isabet eden kısmının, muristen miras yoluyla intikal ettiği kabul edilerek varislerin murise yakınlık derecesine göre, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ıncı maddesinde dahil oldukları sütunlardaki nispetler esas alınmak suretiyle, iştira bedelini aşan kısmının da sigorta şirketlerince yapılmış ivazsız intikal sayılarak, anılan maddenin üçüncü sütunundaki nispetlere göre, vergilendirilmesi lazım geleceği kabul edilmiş ve uygulamaya bu şekilde yön verilmişti.

Ancak, son yıllarda mükelleflerin başvuruları üzerine, Danıştay’dan söz konusu tazminatların tamamının diğer tereke mevcutlarına ilave edilerek mirasçıların murise yakınlık derecesine göre dahil oldukları sütundaki nispetlere göre vergilendirilmesi gerektiği yolunda kararlar çıkmaktadır.

Danıştay kararları devamlılık arz ettiğinden, gerek bu tür ihtilaflara meydan vermemek gerekse vergilendirmede adalet ve eşitliği sağlamak bakımından, bundan böyle sigorta poliçesine istinaden yapılan ödemeler iştira bedeli ayrımı yapılmaksızın tamamı terekeye dahil edilerek mirasçıların murise yakınlık dereceleri de dikkate alınarak 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinde dahil oldukları grupdaki nispetler esas alınmak suretiyle vergilendirilecektir.

Diğer taraftan, bu konuda ihtilaf yaratılmaması ve daha önce yaratılmış ihtilaflardan da vazgeçilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

 

 

Bakan a.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.