Vatanseverler Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı    : 2009/26 (Siyasi Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2011/27

Karar Günü : 28.9.2011

R.G. Tarih-Sayı : 27.10.2011-28097

      

       I- MALİ DENETİMİN KONUSU

       Vatanseverler Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

       II- İLK İNCELEME

       Vatanseverler Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelemesi sonucunda;

       ‘Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasına geçilmesine oybirliğiyle’ karar verildi.

       III- ESASIN İNCELENMESİ

       Partinin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2008 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı SiyasÎ Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

       Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Parti’nin 2008 yılı gelirleri toplamının 57.481,45 YTL, giderleri toplamının 57.423,53 YTL olduğu ve 57,92 YTL nakit mevcudun sonraki yıla devrettiği anlaşılmaktadır.

       Vatanseverler Partisi’nin il örgütlerinin 2008 yılı içinde gelir ve giderlerinin bulunmadığı beyan edilmiştir.

       A- Gelirlerin İncelenmesi

       Parti Genel Merkezi’nin 2008 yılı gelirleri toplamı 57.481,45 YTL olarak gösterilmiştir.

       Bu tutar 57.480,00 YTL bağış ile 1,45 YTL önceki yıldan devreden nakitten oluşmaktadır.

       Parti Genel Merkezi’nin 2008 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

       B- Giderlerin İncelenmesi

       Vatanseverler Partisi Genel Merkezi’nin 2008 yılı giderleri toplamı 57.423,53 YTL gösterilmiştir.

       Bu tutar, 46.100,00 YTL kira gideri, 9.047,27 YTL ısınma, aydınlatma ve temizlik gideri ile 2.276,26 YTL haberleşme giderlerinden oluşmaktadır.

       Genel Merkezi’nin 2008 yılına devreden nakit mevcudu 57,92 YTL’dir.

       Genel Merkezin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasaya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

       C- Parti Mallarının İncelenmesi

       Parti’nin 2008 yılında taşınır veya taşınmaz mal edinmediği anlaşılmıştır.

                   IV- SONUÇ

       Vatanseverler Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda,

       57.481,45 YTL gelir, 57.423,53 YTL gider ile 57,92 YTL nakit mevcudunun eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,

       28.9.2011 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Fettah OTO

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Erdal TERCAN


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.