Vakıf Üniversitesi ile kişiler arasında düzenlenen sözleşmelerde damga vergisi mükellefiyeti hk.

Tarih 07/10/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-1731
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-1731                                                               07/10/2011

Konu : Vakıf Üniversitesi ile kişiler arasında düzenlenen

            sözleşmelerde damga vergisi mükellefiyeti hk.

 

 

 

İlgi :   … tarihli özelge talep formu

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda Üniversitenizin, … Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Vakıf Yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi ve kamu tüzel kişiliğine sahip olmak üzere kurulduğu, gerek 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 8’inci maddesi, gerekse 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 56’ncı maddesinin 3708 sayılı Kanunla değişen (b) fıkrası gereğince katma bütçeyle kurulmuş üniversite sayıldığı, bu nedenle kişiler ile düzenlenen ve damga vergisine konu kağıtlardan üniversitenizin müstesna olduğu belirtilerek, üniversiteniz ile kişiler arasında düzenlenecek kiralama sözleşmelerine ait damga vergisinin kimin tarafından ödeneceği hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinde, bu Kanun’a ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3’üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu ve resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği; 8’inci maddesinde,bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerin olduğu; 24’üncü maddesinin ikinci fıkrasında, birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenlerin müteselsilen sorumlu olduğu, bunlar arasında vergiden müstesna olanların bulunması damga vergisinin noksan ödenmesini gerektirmediği, damga vergisinden muaf kuruluşlarca kişilerin (1) sayılı tabloda yer alan işlemleriyle ilgili olarak düzenlenen ve sadece bu kurumların imzasını taşıyan kağıtlara ait verginin tamamının kişiler tarafından ödeneceği, ancak bu kağıtlara ait verginin hiç ödenmemesi veya noksan ödenmesi halinde vergi ve cezanın tamamından kişilerle birlikte kurumların müteselsilen sorumlu olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

Öte yandan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 56’ncı maddesinin 3708 sayılı Kanunla değişen (b) fıkrasında, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri, genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler-istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynen yararlanacağı, Ek 7’nci maddesinde ise, vakıflarca kurulacak yüksek öğretim kurumlarının, bu Kanun’un 56’ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade edecekleri hükümlerine yer verilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, vakıf üniversitesi olarak kurulan ve 2547 sayılı Kanun uyarınca muafiyeti bulunan üniversiteniz ile kişiler arasında düzenlenen kiralama sözleşmelerine ait damga vergisinin kişiler tarafından ödenmesi gerekmekte olup, bu kağıtlara ait verginin ödenmemesi veya noksan ödenmesi halinde ise üniversitenizin müteselsil sorumluluğu bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.  

Grup Müdürü V.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.