Uyuşmazlık, özel bir dershanesinin müdürü olan davacının, 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılması ve müdürlük görevinin üzerinden alınarak bir daha hiçbir özel öğretim kurumunda müdür ve öğretmen olarak görevlendirilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü işlemi ile bu işlemin bildirilmesine ilişkin Samsun Valiliği işleminden doğmuştur.

1. Daire 2004/1143 E., 2005/565 K.

1. Daire 2004/1143 E., 2005/565 K.

“İçtihat Metni”

Samsun İlinde faaliyet gösteren Özel Gergef Dershanesinin müdürü oian davacının, 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılması ve müdürlük görevinin üzerinden alınarak bir daha hiçbir özel öğretim kurumunda müdür ve öğretmen olarak görevlendirilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 16.09.2002 günlü, 57493 sayılı işlemi ile bu işlemin bildirilmesine ilişkin Samsun Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğünün 09.10.2002 günlü, 46337 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada, dosyanın incelenmesinden, dava konusu işlemlere dayanak alınan soruşturma raporu ve eki ifade tutanakları irdelendiğinde, anılan raporda sübuta erdiği sabit olduğu anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddeden Samsun İdare Mahkemesinin 18.12.2003 gün ve E:2003/81, K:2003/1380 sayılı kararının, işlediği iddia edilen eylem nedeniyle verilen ceza arasında adil denge olmadığı ileri sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Samsun valiliğince savunma verilmemiş olup, Milli Eğitim Bakanlığınca istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Mesude GÜNDÜZ’ün Düşüncesi : Özel bir dershanenin müdürü olan davacının 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılması ve müdürlük görevinin üzerinden alınarak bir daha hiçbir özel öğretim kurumunda müdür ve öğretmen olarak görevlendirilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının bulunduğu yer idare mahkemesi olan Ankara İdare Mahkemesinin görev ve yetkisinde iken Samsun İdare Mahkemesince verilen kararda yetki yönünden usule uyarlık bulunmadığından bu husus göz önünde bulundurulmaksızın işin esasını engelleyen İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Ahmet Yahya ÖZDEMİR’İn Düşüncesi : Özel dershane müdürü olan davacının müdürlük görevinin üzerinden alınması, aylıktan kesme cezası ile cezalandırılması ve bir daha özel öğretim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak görev verilmemesi işlemlerine karşı açılan davada davanın reddi yolundaki mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Dosyadaki belgeler ile uygulanan mevzuat birlikte incelendiğinde, davacının müdürlük görevinin üzerinden alınması ve aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasında hukuka aykırılık bulunmamakta ise de; davaya kısmen konu edilen bir daha özel öğretim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak görev verilmemesi işleminde, davacının kamu görevinden yasaklanmasını gerektirecek nitelikte ve ağırlıkta subuta ermiş bir eylemi bulunmamasına ve bir daha öğretmenlik yapamayacağına ilişkin yasal bir kısıtlama olmamasına karşın Anayasa! ve yasal hakları sonlandırması nedeniyle hukuka uyarlık görülmemiştir.

Bu itibarla, 2577 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi uyarınca davanın disiplin cezası ve müdürlük görevinden alınma işlemine yönelik kısmı yönünden temyiz isteminin reddi, bir daha özel öğretim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak görev verilmemesi işlemine yönelik kısmı bakımından temyiz isteminin kabulü ile kararın bu kısmının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Uyuşmazlık, özel bir dershanesinin müdürü olan davacının, 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılması ve müdürlük görevinin üzerinden alınarak bir daha hiçbir özel öğretim kurumunda müdür ve öğretmen olarak görevlendirilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü işlemi ile bu işlemin bildirilmesine ilişkin Samsun Valiliği işleminden doğmuştur.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 14. maddesinin 3/a fıkrasında, dava dilekçelerinin görev ve yetki yönünden öncelikle inceleneceği, 15. maddesinin 1/a fıkrasında, İdari yargının görevli olduğu konularda görevli veya yetkili olmayan mahkemeye açılan davanın görev veya yetki yönünden reddedilerek dava dosyasının görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine karar verileceği kurala bağlanmıştır.

Anılan yasanın, genel yetkiye ilişkin 32. maddesinin 1. fıkrasında da, göreve ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla bu kanunda veya özel kanunlarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması halinde, yetkili idare mahkemesinin, dava konusu idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesi olduğu hükmü yer almış, 2. fıkrasında da bu Kanunun uygulanmasında yetkinin kamu düzeninden olduğu vurgulanmıştır.

Bu bakımdan, davacının kamu görevlisi olmadığı da dikkate alındığında, 2577 sayılı Yasanın 32. maddesi uyarınca özel dershane müdürü olan davacının 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılarak bir daha hiç bir özel öğretim kurumunda öğretim ve müdür görevi verilmemesi işlemine ilişkin uyuşmazlığın görüm ve çözümü, işlemi tesis eden Milli Eğitim Bakanlığının bulunduğu yer idare mahkemesi olan Ankara İdare Mahkemesinin görev ve yetkisinde iken, Samsun İdare Mahkemesince verilen kararda yetki yönünden usule uyarlık yoktur.

Açıklanan nedenlerle, Samsun İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine 09.02.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

Bir Cevap Yazın