UYGULAMA İÇ GENELGESİ SERİ NO : 2004/15

Tarih 31/12/2004
Sayı B.07.0.GEL.0.71/7100-115/064048
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü


SAYI : B.07.0.GEL.0.71/7100-115/064048
KONU :

UYGULAMA İÇ GENELGESİ
SERİ NO : 2004/15

…………………… VALİLİĞİ
(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğüne)

5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 46’ncı maddesi ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 115’inci maddesinin 1’inci fıkrası, “Ödeme derhal yapılmadığı taktirde para cezalarının, tutanağın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay % 5 faiz uygulanır. Aylık faizin hesaplanmasında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır. Bu suretle bulunacak tutar cezanın iki katını geçemez.” şeklinde düzenlenmiştir.
Bu kapsamda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun trafik ceza tutanaklarının tebliği ve trafik para cezalarının ödenmesi ile ilgili değişiklikler çerçevesinde vergi dairelerince yapılacak iş ve işlemler 2004/9 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesinde açıklanmıştır.

Trafik ceza tutanakları yüz yüze (muhatap nezdinde) ya da tescil plakasına göre yani ceza muhatabının gıyabında düzenlenmektedir. Yüz yüze düzenlenen tutanaklar muhatabınca imzalanarak tebliği gerçekleştirilmekte ve bir sureti ilgili mal sandığına 7 iş günü içinde gönderilmektedir. Tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklarda ise trafik kaydında araç sahibi olarak görülen kişiye cezayı ödemesi için posta yoluyla tebligat yapılmakta ve tutanağın bir sureti tebliğ belgesi ile birlikte ilgili mal sandığına 7 iş günü içinde gönderilmektedir. Tescil plakasına göre düzenlenmiş ve posta yoluyla tebliğ edilememiş tutanaklar ise ilgili tahsil dairesinin ilân asmaya mahsus yerinde liste halinde ilân edilmekte ve ilân tarihini takip eden otuzuncu gün tebligat yapılmış sayılmaktadır.

Vergi dairelerine teslim edilen trafik ceza tutanaklarının ikinci nüshalarının otomasyonlu vergi dairelerinde bilgisayara veri girişi yapmak suretiyle tahakkuk işlemlerinin yapılması; vergi dairelerinin iş yükünü artırmakta, verimliliğini azaltmakta ve mükelleflerle ilişkilerinde sıkıntılar yaşanmasına neden olmaktadır.

Otomasyonlu vergi dairelerinin iş yükünü azaltmak, vergi dairelerinin verimliliğini artırmak ve mükelleflere daha iyi hizmet vermek amacıyla Genel Müdürlüğümüz ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği 01.01.2005 tarihinden itibaren trafik ceza tutanağı düzenlemeye yetkililer tarafından muhatap nezdinde tanzim edilen trafik ceza tutanaklarının, trafik cezası tahakkukuna esas bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda Genel Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Merkezine aktarılacaktır. Bilgi İşlem Merkezince de bu bilgilerin otomasyonlu vergi dairelerine aktarılması işlemi gerçekleştirilecektir.

Bu sayede otomasyonlu vergi daireleri trafik ceza tutanağı düzenlemeye yetkililerce 01.01.2005 tarihinden itibaren mükellef nezdinde tanzim edilen ve ikinci nüshaları kağıt ortamında kendilerine teslim edilen trafik ceza tutanaklarının bilgi girişini yapmayacaklardır. Ancak otomasyonlu vergi daireleri 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 116’ncı maddesi gereğince tescil plakasına göre tanzim edilen trafik ceza tutanaklarının kendilerine teslim edilen ikinci nüshalarının bilgi giriş işlemlerini (elektronik ortamda aktarılmayacağı için) eskiden olduğu gibi elle yapmaya devam edeceklerdir.

Otomasyonsuz vergi daireleri ise trafik ceza tutanakları ile ilgili işlemlerde eski uygulamaya devam edeceklerdir.

5228 sayılı Kanunla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 115’inci maddesinin 1’inci fıkrasında yapılan değişiklik üzerine “7409-e örnek numaralı Trafik Ceza Tutanağı” bastırılmıştır.

Bu nedenle, halen kullanılmakta olan “7409-d örnek numaralı Trafik Ceza Tutanağı” nın kullanımı 31.12.2004 tarihinde sona erecek ve 01.01.2005 tarihinden itibaren, yeniden bastırılan ve dağıtımı yapılan “7409-e örnek numaralı Trafik Ceza Tutanağı” kullanılacaktır. Eski Trafik Ceza Tutanakları, 21.07.2004 tarih ve B.07.0.GEL.0.21/2100/34500 sayılı genel yazımızda yapılan açıklamalar çerçevesinde seri ve sıra numarası tespit edilmek suretiyle imha edilecektir.

Buna göre, 01.01.2005 tarihinden itibaren yeni trafik ceza tutanakları kullanılacağından, trafik ceza tutanağı talep edenlere yeni trafik ceza tutanaklarının teslim edilmesi konusunda azami dikkat gösterilecektir.

Trafik ceza tutanaklarının matbaadan defterdarlık gelir müdürlüklerine, buradan da motorlu taşıtlar vergisini tarha yetkili vergi dairelerine teslimi ve vergi dairelerince de trafik ceza tutanağı düzenlemeye yetkili birimlere teslimi bilgisayar ortamında izlenecektir. Buna ilişkin bilgisayar programı yapılmış ve sisteme konulmuştur. Otomasyonsuz vergi dairelerinde ise bu izleme sicil otomasyonu kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Trafik ceza tutanağı düzenlemeye yetkili birimler, trafik ceza tutanaklarının dip koçanlarını tutanakları teslim aldıkları vergi dairesine fiziki ortamda teslim edeceklerdir. Dip koçanlarını teslim alan vergi daireleri teslim aldıkları dip koçanlarının seri ve sıra numaralarını teslim tutanağında yer alan bilgiler doğrultusunda bilgisayara gireceklerdir.

I. Trafik Ceza Tutanakları ve Dip Koçanlarının Teslimi

Trafik ceza tutanaklarının, baskı ve dağıtımı yapan matbaa tarafından defterdarlık gelir müdürlüklerine teslimi ile birlikte gelir müdürlüklerince teslim alınan tutanak ciltlerinin seri ve sıra numarası itibariyle bilgisayara bilgi girişi yapılacaktır.

Buna ilişkin, Trafik Ceza Tutanakları İzleme Programı gelir müdürlüklerine ve motorlu taşıtlar vergisini tarha yetkili vergi dairelerine aktarılmıştır. Otomasyonsuz vergi dairelerinde ise bu programa sicil otomasyonu aracılığıyla ulaşılacaktır.

Motorlu taşıtlar vergisini tarha yetkili vergi dairelerince ihtiyaç ölçüsünde gelir müdürlüğü deposundan teslim alınan tutanaklar üzerine, gelir müdürlüğü depo yetkilisi teslim alan vergi dairesi adına çıkış yapacak, teslim sırasında bilgisayardan yapılan kaydın çıktısını alacak ve onaylayarak vergi dairesi yetkilisine verecek, teslim alan vergi dairesi yetkilisinin imzasını ihtiva eden çıktıyı açılan bir dosyada muhafaza edecektir. Gelir müdürlüklerinin trafik ceza tutanaklarının teslimi ile ilgili deposunda bilgisayar bulunmaması halinde, yapılan teslimler için kağıt ortamında teslim ve tesellüm belgesi düzenlenecek ve bunlar gün sonunda gelir müdürlüğündeki bilgisayar programına aktarılacaktır.

Trafik ceza tutanakları bilgileri, Trafik Ceza Tutanakları İzleme Programına sistem tarafından merkezden aktarılacağından, vergi dairelerince gelir müdürlüklerinden teslim alınan trafik ceza tutanakları için programa ayrıca bilgi girişi yapılmayacaktır.

Trafik ceza tutanaklarının vergi dairesi tarafından trafik ceza tutanağı düzenlemeye yetkililere tesliminde ise vergi dairesi; bilgisayarda çıkış kaydı yapacak, ayrıca teslim sırasında bilgisayara yapılan kaydın çıktısını alacak ve onaylayarak teslim edilen yetkiliye verecektir, teslim alan yetkilinin imzasını ihtiva eden çıktıyı da açılacak bir dosyada muhafaza edecektir.

Trafik ceza tutanaklarının dip koçanları, tutanakları tanzim eden birimlerin yetkililerince vergi dairelerine teslim edilecektir. Vergi dairelerince teslim alınan dip koçanlarının seri ve sıra numaraları itibariyle Trafik Ceza Tutanakları İzleme Programına bilgi girişi, teslim tutanağında yer alan bilgiler doğrultusunda yapılacaktır.

Otomasyonsuz gelir müdürlükleri, otomasyona geçinceye kadar, trafik ceza tutanaklarının matbaalardan teslim alınması ve vergi dairelerine teslim edilmesine ilişkin bilgi giriş işlemlerini, Trafik Ceza Tutanakları İzleme Programının mevcut olduğu, o ildeki motorlu taşıtlar vergisini tarha yetkili vergi dairesinin sicil otomasyonunu kullanmak suretiyle gerçekleştireceklerdir. Sicil otomasyonu kullanılan vergi dairesi trafik ceza tutanaklarının teslim alınması ve teslim edilmesi ile teslim ve tesellüm makbuzlarının bilgi girişi işlemlerini gelir müdürlükleri adına yürütecek olup, bunlara ilişkin teslim ve tesellüm belgelerinin bilgisayar çıktılarının bir örneğini gelir müdürlüğüne gönderecek, bir örneğini de açacakları dosyada muhafaza edeceklerdir.

Ayrıca, Trafik Ceza Tutanakları İzleme Programının sisteme yüklenememiş olması ya da teknik arızalar sonucunda bilgilerin merkezi sisteme aktarılamaması durumunda, trafik ceza tutanaklarının teslim edilmesi ve dip koçanlarının teslim alınması işlemleri eskiden olduğu gibi kağıt ortamında gerçekleştirilecektir. Trafik Ceza Tutanakları İzleme Programı çalışmaya başladığı andan itibaren kağıt ortamında tutulmuş olan trafik ceza tutanaklarının teslim edilmesi ve dip koçanlarının geri alınmasına ilişkin kayıtlar en kısa sürede bilgisayar ortamına aktarılacaktır.

II. Trafik Ceza Tutanağı Düzenlemeye Yetkililer Tarafından Düzenlenmiş Tutanaklar Üzerine Yapılacak İşlemler

Trafik ceza tutanaklarının ikinci nüshalarının trafik ceza tutanağı düzenlemeye yetkililerce motorlu taşıtlar vergisini tarha yetkili vergi dairesine teslim edilmesi üzerine vergi dairesince aşağıdaki işlemler yapılacaktır.

1.Yüz Yüze (Muhatap Nezdinde) Düzenlenen Tutanaklar

Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde, 01.01.2005 tarihinden itibaren trafik ceza tutanağı düzenlemeye yetkililer tarafından yüz yüze düzenlenen tutanaklar Emniyet Genel Müdürlüğünce, Genel Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Merkezine manyetik ortamda gönderilecek ve buradan plaka numaraları itibariyle mükelleflerin bağlı oldukları otomasyonlu vergi dairelerinin sistemlerine merkezden aktarılacaktır. Tutanakların ikinci nüshalarının vergi dairelerine gönderilmesine devam edilecektir. Ancak otomasyonlu vergi daireleri yetki alanlarındaki bu tutanakları ayrıca bilgisayara girmeyecek, yetki alanı dışındaki taşıtlara ilişkin tutanakları ise eskiden olduğu gibi bir yazı ekinde taşıtın kayıtlı olduğu vergi dairesine göndermeye devam edeceklerdir.

2.Tescil Plakasına Göre Düzenlenen Tutanaklar

a)Emniyet Birimlerince Tebliğ Edilenler

Trafik ceza tutanağı düzenlemeye yetkililer tarafından tescil plakasına göre düzenlenmiş ceza tutanaklarıyla ilgili Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmeliğin değişik 10’uncu maddesine göre öncelikle tebligat yapılacak ve bu tutanaklar tebliğ alındısı ile birlikte vergi dairelerine gönderilecektir. Otomasyonlu vergi daireleri tebliğ edilmiş bu tutanakları daha önce olduğu gibi bilgisayara girmeye devam edeceklerdir.

b)Emniyet Birimlerince Tebliğ Edilemeyenler

Yönetmelik çerçevesinde tebligata çıkılmasına rağmen tebliğ edilemeyen ceza tutanakları 2004/9 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesine göre işleme tabi tutulacaktır.

III. Diğer Hususlar

Tutanakların doldurulması ve bilgisayara aktarılması sırasında oluşabilecek hatalar sonucu tutanak ve bilgisayar kayıtları arasında farklılık olması durumunda, vergi dairesi tutanağı düzenleyen birimle yazışma yapacak ve gelecek cevaba göre gerekli düzeltme işlemleri yapılacaktır.

Otomasyonsuz vergi daireleri ise trafik ceza tutanaklarının takip ve tahsil işlemlerinde eski uygulamaya devam edeceklerdir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bakan a.
Osman ARIOĞLU
Gelirler Genel Müdürü


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.