“Uydu Üzerinden TV-Radyo İletim ve Uplink Servisi Sözleşmesi” başlıklı kağıt üzerinden alınacak damga vergisinin matrahı hk.

Tarih 20/10/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.21.15.01-DV-2011/189-28
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DİYARBAKIR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

ÇOK İVEDİ

Sayı   :B.07.1.GİB.4.21.15.01-DV-2011/189-28                                            20/10/2011

Konu : “Uydu Üzerinden TV-Radyo İletim ve Uplink Servisi Sözleşmesi”

            başlıklı kağıt üzerinden alınacak damga vergisinin matrahı hk.

 

 

 

 

 

İlgi :   a) …tarih ve … kayıt sayılı özelge talep dilekçeniz.

          b) …tarih ve … kayıt sayılı özelge talep dilekçeniz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, … A.Ş. ile firmanız arasında imzalanacak “Uydu Üzerinden TV-Radyo İletim ve Uplink Servisi Sözleşmesi” üzerinden alınacak damga vergisinin matrahının ne olacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde; bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükelleflerinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi daireler ile kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği, 8 inci maddesinde ise, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I-Akitlerle ilgili kağıtlar” bölümünün A/1 fıkrasında, mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, 30 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, damga vergisinin katma değer vergisi hariç olmak üzere sadece işin bedeli üzerinden hesaplanması, katma değer vergisi dahil edilerek düzenlenen kağıtlardan alınması icap eden damga vergisinin ise katma değer vergisi tutarı düşüldükten sonra kalan meblağ üzerinden hesaplanması gerektiği belirtilmiştir.

35 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin (4) numaralı maddesinde, vergiye tabi kağıdın yabancı para cinsinden düzenlenmesi halinde kağıt üzerinde yer alan dövizin, kağıdın düzenlendiği tarihteki T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan olunan cari döviz satış kuruna göre bulunacak Türk Lirası karşılığı üzerinden damga vergisi hesaplanacağı belirtilmiştir.

Dilekçeniz ekindeki … A.Ş. ile firmanız arasında imzalanacak “Uydu Üzerinden TV-Radyo İletim ve Uplink Servisi Sözleşmesi”’nin incelenmesinden,

– 4 üncü maddede, sözleşmenin 15/05/2011-01/06/2012 tarihleri arasında geçerli olduğu,

– 6 ncı maddede, Şirketinizin … A.Ş.’ye Ek-6 da belirtilen aylık ücretleri ödeyeceği,

– Ek-6 Aylık ve Yıllık Ücretler başlıklı bölümünde, toplam yıllık ücretin KDV hariç 195.468 USD olduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, söz konusu sözleşmenin, KDV hariç toplam tutarın kağıdın düzenlendiği tarihteki T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan olunan cari döviz satış kuruna göre bulunacak Türk Lirası karşılığı üzerinden binde 8,25 nispetinde damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.