Üretim tesisinin tamamlanma tarihinden sonra düzenlenen Kesin İzin Taahhüt Senedinin 4628 sayılı Kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

Tarih 06/03/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-891
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-891                                                           06/03/2012

Konu : Üretim tesisinin tamamlanma tarihinden sonra

düzenlenen Kesin İzin Taahhüt Senedinin 4628 sayılı

Kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

 

 

 

İlgi :   … tarihli özelge talep formu

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, Şirketinizin T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan 06/04/2004 tarih ve … lisans numarası ile üretim lisansı aldığı, söz konusu lisans ile … İli … Beldesinde rüzgar enerjisine dayalı RES projesi kapsamında 06/04/2004 tarihinden itibaren 49 yıl süreyle üretim faaliyeti göstermek üzere 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümlerine göre yetkilendirildiği, kurulan elektrik üretim tesisinin 2011 yılı içinde işletmeye girdiği, bu kapsamda Kesin İzin Taahhüt Senedinin noterlikte onaylanacağı belirtilerek, söz konusu Kesin İzin Taahhüt Senedinin 4628 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddenin (c) bendi kapsamında damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I-Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanların noter harçlarına tabi olduğu; 41 inci maddesinde, noter harçlarının (2) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınacağı; 42 nci maddesinde, değer veya ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (2) sayılı tarifede yazılı değer veya ağırlığın esas olduğu, menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve kağıtlarda değer gösterilmesinin mecburi olduğu, rehin bordroları ile kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uyulacağına ilişkin olarak düzenlenen taahhütnameler hakkında bu hükmün uygulanmayacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 14 üncü maddesinin (c) bendinde ise,

“c) 31/12/2012 tarihine kadar işletmeye girecek üretim ve otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişilere aşağıdaki teşvikler sağlanır:

2)Üretim tesislerinin yatırım döneminde, üretim tesisleriyle ilgili yapılan işlemler ve düzenlenen kâğıtlar damga vergisi ve harçtan müstesnadır.”

hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri çerçevesinde, 31.12.2012 tarihine kadar işletmeye girecek üretim ve otoprodüktör lisansı sahibi tüzel kişilere yatırım teşviki sağlamak üzere, üretim tesislerinin yatırım döneminde üretim tesisleriyle ilgili olarak yapılacak işlemler ve düzenlenen kâğıtlar harç ve damga vergisinden istisna edilmiştir.

Buna göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından üretim lisansı verilmesinden itibaren başlayıp üretim tesisinin geçici kabulünün yapıldığı tarihe kadar olan süreci ifade eden üretim tesislerinin yatırım döneminde, üretim tesisiyle ilgili düzenlendiğinin tevsiki kaydıyla, Kanunda belirtilen süreyle sınırlı olmak üzere, lisans belgesi sahibi firmalarla üçüncü kişiler arasında yapılan işlemler harca, düzenlenen kâğıtlar ise damga vergisine tabi olmayacaktır.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, üretim tesisinin 2011 yılında işletmeye alındığı belirtilmiş olup, talep formu eki 06/04/2004 tarih ve … no.lu üretim lisansında da, tesisin tamamlanma tarihinin 27/04/2011 tarihi olduğu belirtilmiştir.

Bu çerçevede, 4628 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesi ile tanınan istisna, üretim tesisinin yatırım dönemi ile sınırlı olduğundan, 2011 yılında işletmeye alınan tesisin tamamlanma tarihi olan 27/04/2011 tarihinden sonra düzenleneceği anlaşılan noterde tasdike konu Kesin İzin Taahhüt Senedinin damga vergisi ve harçtan istisna edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.