Üniversitenin bilimsel araştırma projeleri kapsamında malzeme temini için yaptığı ihaleler sonucu firmalar ile düzenlediği sözleşmelerin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

Tarih 27/09/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.61.15.01-606-87-2011-125
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TRABZON VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.61.15.01-606-87-2011-125

27/09/2011

Konu

:

Üniversitelerin bilimsel araştırma projeleri kapsamında malzeme temini için yapıtığı ihaleler sonucu firmalar ile düzenlediği sözleşmelerde damga vergisi.

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, biriminiz tarafından desteklenen projelerle ilgili olarak bazı malzemelerin temini için pazarlık usulü ihale yapıldığı, yapılan bu ihale sonucunda ihaleyi alan firma ile biriminiz arasında sözleşme imzalanacağı belirtilerek, alınan ihale kararı ile imzalanacak olan sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olacağı; aynı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün 27 nci fıkrasında ise yükseköğretim kurumlarınca yaptırılan bilimsel araştırma projeleriyle ilgili olarak düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna edileceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, yükseköğretim kurumlarınca yaptırılan bilimsel araştırma projeleriyle ilgili düzenlenen ve bu projeler kapsamında olduğu sözü edilen kurumlarca tevsik edilen vergiye tabi tüm kağıtların 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV-27 numaralı fıkrasına göre damga vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, üniversitenizce bilimsel araştırma projeleri kapsamında gerekli malzemenin temini için alınan ihale kararı ile ihaleyi alan firma ile düzenlenecek sözleşmeye, söz konusu alımların bilimsel araştırma projeleri kapsamında yapılmış olduğunun üniversitenizce de onaylanması durumunda damga vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.