ÜNİVERSİTE MEMURUNUN İŞLEDİĞİ SAHTECİLİK SUÇU, SORUŞTURMA İZNİ

DANIŞTAY 1. Daire
ESAS: 2013/1090
KARAR: 2014/81

Özeti : 2547 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi uyarınca yapılan ceza soruşturması sonucunda disiplin kurullarınca değil, bu maddede gösterilen kurullarca karar verilmesi gerektiği hakkında.

KARAR

Şüpheliler :…

Suçları : Üniversitede ambar memuru olarak görev yapan şikayetçi …’ın 20 gün yıllık izne ayrılmasına ilişkin belgeyi imha ederek ve imzasını taklit ederek şikayetçinin 16 gün izne ayrılmak istediğine ilişkin sahte belge düzenlemek

Suç Tarihi : 2011 Yılı

İncelenen Karar : … Üniversitesi Rektörlüğü Disiplin Kurulunun 29.05.2013 tarih ve 13/02 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı

Karara İtiraz Eden : Yok

İnceleme Nedeni : Yasa gereği kendiliğinden

… Üniversitesi Rektörlüğünün 08.01.2014 tarih ve 8-38 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Disiplin Kurulu kararı, Tetkik Hakimi Levent Kaya’nın açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53’üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53’üncü maddesinin ceza soruşturması usulü başlıklı (c) fıkrasında, Yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar hakkında, ilk soruşturmanın Yükseköğretim Kurulu Başkanı için, kendisinin katılmadığı, Milli Eğitim Bakanının başkanlığındaki bir toplantıda, Yükseköğretim Kurulu üyelerinden teşkil edilecek en az üç kişilik bir kurulca, diğerleri için, Yükseköğretim Kurulu Başkanınca veya diğer disiplin amirlerince doğrudan veya görevlendirecekleri uygun sayıda soruşturmacı tarafından yapılacağı, son soruşturmanın açılıp açılmamasına ise Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri hakkında Danıştay’ın 2’nci Dairesi, Üniversite rektörleri, rektör yardımcıları ile üst kuruluş genel sekreterleri hakkında, Yükseköğretim Kurulu üyelerinden teşkil edilecek üç kişilik kurul, Üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurulu üyeleri, fakülte dekanları ve dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve yardımcıları ile üniversite genel sekreterleri hakkında, rektörün başkanlığında rektörce görevlendirilen rektör yardımcılarından oluşacak üç kişilik kurul, öğretim elemanları, fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterleri hakkında üniversite yönetim kurulu üyeleri arasından oluşturulacak üç kişilik kurul ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memurlar hakkında da mahal itibariyle yetkili il idare kurulu tarafından karar verileceği hükme bağlanmıştır

Dosyanın incelenmesinden, şikayetçi …’ın 30.11.2012 tarihinde Oltu Cumhuriyet Başsavcılığına vermiş olduğu dilekçe ile 11.07.2011 tarihinde 20 gün yıllık izne ayrıldığını, izin dönüşü izin kağıdını verip rapor aldığını, rapor dönüşü işe başlatılmadığını, raporlarının geçersiz kabul edildiğini, görevden çekilmiş sayıldığını, dosyasını incelediğinde 20 günlük yıllık izninin 16 güne düşürüldüğünü ve izin kağıdına kendi yerine imza atıldığını gördüğünü, bu belgedeki imzanın kendisine ait olmadığını, imzasının taklit edilerek evrakta sahtecilik yapıldığını ileri sürerek Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı görevlilerinden şikayetçi olduğu, Başsavcılığın 14.12.2012 tarihli yetkisizlik kararı ile Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen dosyanın bu Başsavcılığın 26.12.2012 tarihli görevsizlik kararı ile Ağrı Valiliğine, Valiliğin 09.01.2013 tarihli yazısı ile de … Üniversitesi Rektörlüğüne gönderildiği, Rektörlükçe 2547 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi uyarınca ilk soruşturma yapılması için soruşturmacı görevlendirildiği, yapılan inceleme sonucu hazırlanan "ÖN İNCELEME RAPORU"nda, … Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığında görevli …, …, …, …, …, …, …, …, … haklarında soruşturma izni verilmemesinin önerildiği, söz konusu raporun Disiplin Kuruluna sunulduğu ve Disiplin Kurulunun 29.05.2013 tarih ve 13/02 sayılı kararıyla … ve … hariç olmak üzere diğer şüpheliler hakkında soruşturma izni verilmemesine karar verildiği görülmüştür.

Ancak, yukarıda açıklanan hükme aykırı olarak, … Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yaptıkları anlaşılan şüpheliler hakkında mahal itibariyle yetkili Ağrı Valiliği İl İdare Kurulu tarafından karar verilmesi gerekirken, 2547 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (c) fıkrasına göre yetkisiz olan Disiplin Kurulu tarafından soruşturma izni verilmemesine dair kararın verildiği, öte yandan, 2547 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi gereğince ceza soruşturması yapıldığı halde, 4483 sayılı Kanuna göre ön inceleme yapılmış gibi "ÖN İNCELEME RAPORU" düzenlendiği, şüpheliler hakkında lüzum-u muhakeme veya men-i muhakeme yolunda öneri getirilmesi gerekirken, 4483 sayılı Kanunda öngörülen soruşturma izni verilmemesi yolunda teklif getirildiği, Disiplin Kurulu tarafından da öneri doğrultusunda karar alındığı, kaldı ki, şüpheli olarak soruşturmada yer alan … ve … hakkında bir karar verilmediği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, Yetkisiz Kurul tarafından verilen soruşturma izni verilmemesine dair … Üniversitesi Disiplin Kurulunun 29.05.2013 tarih ve 13/02 sayılı kararının kaldırılmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yaptıkları anlaşılan bütün şüpheliler hakkında 2547 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi gereğince soruşturma açılması ve soruşturmacı tarafından da fezleke düzenlenmesi, bu fezlekeye dayalı olarak Ağrı Valiliği İl İdare Kurulu tarafından şüpheliler hakkında lüzum-u muhakeme ya da men-i muhakeme yolunda bir karar verilmesi, verilecek kararın türüne göre on günlük itiraz süresini ve itiraza bakmakla görevli yeri de belirten gerekli yazılı bildirimler yapılarak tarihli ve imzalı bildirim alındıları ile Yasa gereği kendiliğinden veya itiraz edilmesi halinde itiraz dilekçelerinin de eklenerek incelenmek üzere Dairemize gönderilmesi için dosyanın ekli olarak … Üniversitesi Rektörlüğüne iadesine 23.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İstatistikler: Gönderilme zamanı gönderen admin — Pzt Mar 16, 2015 3:15 pm — Cevaplar 0 — Ziyaret 30


kararara.com Sitesine Git

Bir Cevap Yazın