Üniversite hastanesi yapım işi sözleşmesinin harç ve damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

Tarih 29/12/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.02-155[1-2011/1588]-1181
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.06.17.02-155[1-2011/1588]-1181                                 29/12/2011

Konu : Üniversite hastanesi yapım işi sözleşmesinin

             harç ve damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

….

 

İlgi :   … tarih ve … evrak kayıt sayılı özelge talep formu.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, ihalesi uhdenizde kalan … Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi B Blok inşaatı yapım işine ilişkin olarak imzalayacağınız sözleşmenin harç ve damga vergisinden istisna olup olmadığı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 9 uncu maddesinde ise bu kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Öte yandan, 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, “Noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanları noter harçlarına tabidir.” denilmiş, 41 inci maddesinde de, “Noter harçları (2) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır.” hükmüne yer verilmiştir. Kanunun 42 nci maddesinde ise “Değer veya ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (2) sayılı tarifede yazılı değer veya ağırlık esastır.

(5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen fıkra) Menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve kağıtlarda değer gösterilmesi mecburidir. Rehin bordroları ile kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uyulacağına ilişkin olarak düzenlenen taahhütnameler hakkında bu hüküm uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

Anılan maddede menkul ve gayrimenkul malların alım, satım, taahhüt ve rehin işlemlerini kapsayan her nevi mukavele, senet ve kağıtlarda değer gösterilmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.

492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (2) sayılı tarifenin “Noter Harçları” başlıklı I/1 fıkrasında, muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kâğıtlardan beher imza için binde 0,60 oranında harç alınacağı hüküm altına alınmıştır. (Bu oran 29/12/2009 tarih ve 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere binde 0,99 olarak yeniden tespit edilmiştir.) Anılan fıkraya ilişkin olarak bütün imzalar için 2011 yılında alınacak harcın toplam miktarının 38,20 TL’den az 19.565,00 TL’den çok olamayacağı, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi gereğince belirlenerek 63 Seri No.lu Harçlar Kanunu Tebliği ile duyurulmuştur.

Ayrıca, 30 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, damga vergisinin katma değer vergisi hariç olmak üzere sadece işin bedeli üzerinden hesaplanması, katma değer vergisi dahil edilerek düzenlenen kağıtlardan alınması icabeden damga vergisinin ise katma değer vergisi tutarı düşüldükten sonra kalan meblağ üzerinden hesaplanması ile söz konusu kağıtlarlarla ilgili olarak noterlerce yapılacak işlemlere ilişkin nispi harç uygulamasına ise aynı esaslara göre devam edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Özelge talep formunuz ekinde yer alan, … Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnşaatı (…) İşine Ait Sözleşme Taslağının incelenmesinden, yapılacak olan işin Merkez kampüs içerisinde … Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnşaatı (..) işi olduğu, sözleşmenin türünün, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme ve ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen … TL.+KDV (…TL.) bedel üzerinden akdedildiği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, şirketiniz ile .. Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanacağı belirtilen sözleşmenin, ihtiva ettiği (KDV hariç) tutar üzerinden 492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı tarifenin I/1 fıkrası gereğince nispi harca ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun I/A-1 fıkrası uyarınca nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.