Üniversite Döner Sermaye İşletmesi ile Vergi Resim ve Harç İstisna Belgesi sahibi firma arasında düzenlenen sözleşmenin döviz kazandırıcı faaliyet kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk.

Tarih 07/03/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.02-155[5035-2011/189]-340
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.06.17.02-155[5035-2011/189]-340                          07/03/2012

Konu : Üniversite Döner Sermaye İşletmesi ile Vergi Resim

 ve Harç İstisna Belgesi sahibi firma arasında düzenlenen

sözleşmenin döviz kazandırıc faaliyet kapsamında damga

vergisinden istisna olup olmadığı hk.

 

….

 

İlgi :    15/07/2011 tarih ve 87027 evrak kayıt sayılı özelge talep formu.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; … Müsteşarlığı tarafından ihale edilen ve şirketiniz yükleniminde bulunan “… Projesi” için şirketiniz adına Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi (VRHİB) düzenlendiği ve söz konusu proje kapsamında 03/05/2011 tarihinde … Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi ile şirketiniz arasında “… İşine Ait Alt Sözleşme” imzalandığı belirtilerek, şirketinizin sahip olduğu Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi kapsamında, Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi olmayan, söz konusu döner sermeye işletmesi ile imzalanan sözleşmeye döviz kazandırıcı faaliyet kapsamında damga vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tâbi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kâğıtları imza edenler olduğu, resmî dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kâğıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmî daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadî işletmelerin resmî daire sayılmayacağı; Ek 2 nci maddesinde, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kâğıtların damga vergisinden müstesna olduğu, döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğunun ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından birlikte tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

Damga Vergisi Kanununun Ek 2 nci maddesi hükmünün uygulama usul ve esaslarını düzenleyen (1) Seri No’lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkındaki Tebliğde döviz kazandırıcı faaliyetler sayılmış ve mezkûr Tebliğin, “4. Uygulamaya İlişkin Esaslar ” başlıklı bölümünde

“4.1. (3.1.8)’de belirtilen faaliyetler için bu konuda düzenlenmiş “Dahilde İşleme İzin Belgesi”; (3.2.)de belirtilen diğer döviz kazandırıcı faaliyetler için bu konuda düzenlenmiş “Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi”nin ibrazı üzerine, ilgili kuruluşlarca, aşağıda açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde başka bir belge aranmaksızın re’sen damga vergisi ve harç istisnası uygulanacaktır.

Ancak, damga vergisi ve harç istisnasının uygulanabilmesi için vergi ve harca konu işlemin, sözü edilen belgelerin geçerlilik süresi içerisinde yapılması şarttır.

Belgenin alınmasından önce veya belgenin geçerlilik süresinin dolmasından sonra, belgeye bağlanan iş ile ilgili olarak yapılan işlemlere, damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilmeyecektir.

Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi almak amacıyla proje formu ekinde verilecek taahhütnamelere belge aranmaksızın re’sen damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilecektir.

4.7. Diğer döviz kazandırıcı faaliyetlerde, belgeye bağlı olarak uygulanan damga vergisi ve harç istisnasının; belge sahibi yatırımcı, ihracatçı veya üstlenicinin belge kapsamındaki iş nedeniyle ihale makamı dışında kalan ve belge sahibi olmayan diğer kişi ve kuruluşlarla (taşeron, malzeme müteahhidi v.b)yapacağı muamelelere tatbiki mümkün değildir.

Ancak, belge kapsamındaki döviz kazandırıcı faaliyetlerde kullanılmak şartıyla, belge sahibi kişi veya kuruluşlardan temin edilecek mal, malzeme veya hizmet alımları damga vergisi ve harç istisnasından faydalandırılacaktır.

Bu durumda, döviz kazandırıcı faaliyetlerde, ihale makamı dışında kalan diğer işlem tarafları arasındaki muamelelere; her iki işlem tarafının da o işle ilgili olarak düzenlenmiş belgeye sahip olmasına bağlı olarak damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilecektir.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, firmanız adına düzenlenen “Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi” kapsamında diğer kişi ve kuruluşlardan temin edeceğiniz mal, malzeme ve hizmet alımlarında düzenlenecek kağıtlara, işlemin diğer tarafının da işle ilgili olarak düzenlenmiş belgeye sahip olmasına bağlı olarak damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

Öte yandan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli özel bütçeli idarelerin sayıldığı (II) sayılı cetvelin (A) bölümünde yer alan … Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesi uyarınca resmi daire olup, adı geçen üniversiteden ayrı tüzel kişiliği bulunmayan …Üniversitesi Döner Sermeye İşletmesinin resmi daire olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, resmi daire olan ve Damga Vergisi Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca damga vergisi ödeme mükellefiyeti bulunmayan … Üniversitesi Döner Sermeye İşletmesi bakımından ayrıca adına düzenlenmiş Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi bulunması gerekmeyip, adı geçen döner sermaye işletmesi ile şirketiniz arasında imzalanacak “… İşine Ait Sözleşme”nin, sözleşme konusu işin şirketiniz adına düzenlendiği anlaşılan Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesinin konusu “… Projesi”ne ilişkin olması kaydıyla damga vergisinden müstesna tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.