Uluslararası özerk statüye sahip üniversitenin Damga Vergisi Kanununa göre resmi daire olup olmadığı ile mal ve hizmet alımına ilişkin ödeme belgelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

Tarih 29/12/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.06.17.02-155[2547/2011-1769]-1180
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.06.17.02-155[2547/2011-1769]-1180                            29/12/2011

Konu : Uluslararası özerk statüye sahip üniversitenin Damga Vergisi Kanununa göre resmi daire olup olmadığı ile mal ve hizmet alımına ilişkin ödeme belgelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

 

………

 

İlgi :    … tarih ve … evrak kayıt sayılı özelge talep formu.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, üniversitenizin Türkiye ve Kazakistan  Devletleri arasında kurulmuş özel statülü ortak bir devlet üniversitesi olduğu belirtilerek, damga vergisi yönünden resmi daire satüsünde sayılıp sayılmayacağınız ile yurtiçinde yapılan mal ve hizmet alımlarınıza ilişkin olarak ilgili firmalara yapılacak ödemeleriniz nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hükümleri bulunmaktadır.

Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun ” IV-Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi olacağı hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, 04/05/1993 tarih ve 21571 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3904 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde, 31 Ekim 1992 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Türkistan Şehrinde Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşma”nın onaylanmasının uygun bulunduğu hükmü bulunmaktadır.

15/10/1993 tarih ve 21729 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Tüzüğü”nün 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında ise, üniversitenizin tüzel kişiliğe sahip ve özerk statülü olduğu hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli özel bütçeli idarelerin sayıldığı (II) sayılı cetvelde de yer almayan Üniversitenizin 488 sayılı Damga Vergisi Kanunun 8 inci maddesi kapsamında resmi daire olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmayıp, mal ve hizmet alımlarınız nedeniyle yapılan ödemelere ilişkin düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.