Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı (2015-2018) 27 Ocak 2015 SALI

27 Ocak 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29249
GENELGE
Başbakanlıktan:

Konu :   Ulusal Tütün Kontrol Programı

Eylem Planı (2015-2018)

GENELGE

2015/1

Sağlık alanında yaşanan gelişmelerin yanı sıra, ekonomik ve teknolojik imkânların da gelişmesi, bireylerin yaşam kalitesini artırmakta ve daha uzun ömürlü olmalarını sağlamaktadır. Bu doğrultuda, sağlık hizmetlerinin daha kaliteli ve etkin bir şekilde sunulabilmesi için koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine önem verilmesi gerekmektedir.

Tütün kullanımı, bulaşıcı olmayan hastalıkların en önemli risk faktörlerinden birisi olup tütün kullanımının azaltılmasıyla birçok hastalığın önüne geçilebilmektedir. Bu kapsamda, Onuncu Kalkınma Planının (2014-2018) sağlıkla ilgili bölümlerinde; “tütün kullanımı ile mücadele” sağlıklı hayata yönelik program ve eylem planları arasında sayılmakta ve bu programların geliştirilmesi ve uygulamada etkinliğinin artırılmasına vurgu yapılmaktadır.

Kalkınma Planının sağlıkla ilgili programında; “tütün kullanımı ile mücadele kapsamında programlar ve kampanyalar düzenlenmesi ve denetimlerin etkinleştirilmesi” istenmiş ve bu hususlarda koordinasyon görevi Sağlık Bakanlığına verilmiştir.

Kalkınma Planında yer alan “tütün kullanımı ile mücadele” konusunda belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda, ilgili kurumların katılımıyla hazırlanan “Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı (2015-2018)” genelgenin yayımı ile uygulamaya konulacaktır. Eylem Planı Sağlık Bakanlığıtarafından ilgili kurumlara gönderilecek ve Bakanlığın internet adresinde yayımlanacaktır.

Eylem Planının izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi, gerektiğinde değiştirilmesi ve güncellenmesi; ihtiyaçduyulması halinde yeni strateji, program ve eylem planları hazırlanarak onaylanması ve uygulamaya konulmasıgörevlerini yürütmek üzere, Sağlık Bakanlığının başkanlığında “Ulusal Tütün Kontrolü Koordinasyon Komitesi”kurulması uygun görülmüştür.

Komite, Sağlık Bakanı veya Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanının başkanlığında; Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Tütün ve Alkol PiyasasıDüzenleme Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Yükseköğretim Kurulundan üst düzey temsilcilerin ve Sağlık Bakanı tarafından belirlenecek konu ile ilgili diğer kurumlardan ve sivil toplum kuruluşlarından yeterli sayıda temsilcinin katılımıyla oluşturulmuştur.

Komite, altı ayda bir veya gerektiğinde başkan veya üyelerden birisinin talebi üzerine en geç bir hafta içerisinde toplanacaktır. Komitenin sekretarya hizmetleri ve aldığı kararların ilgili kurumlarca uygulanmasının takibi ve koordinasyonu, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yürütülecektir. Komite, gerekli gördüğünde, diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek birlikleri, medya ve sivil toplum kuruluşları ile sektör temsilcilerini toplantılarına davet edebilecektir. Komite tarafından ihtiyaç duyulması halinde; alt komite, danışma grupları ile geçici ve kalıcı çalışma grupları oluşturulabilecektir.

Eylem Planında, çeşitli kurum ve kuruluşların konuya ilişkin görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. Yerine getirilmesi gereken görevler konusunda ve eylem planının uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü bilgi Sağlık Bakanlığınca sağlanacak; bilgilendirme, işbirliği ve koordinasyon toplantıları düzenlenecek ve uygulamalar yakından takip edilecektir.

Ülkemizin tütün kontrolü alanında tüm dünyada örnek gösterilen uygulamaları göz önünde bulundurularak Komite çalışmalarında alınan kararlar ile Program ve Eylem Planının uygulanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü katkıve desteğin; bütün bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilmesi ve bu kapsamda kurumlarca üstlenilen görev ve sorumlulukların özenle yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

 

 

Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan

 

 

Bir Cevap Yazın