ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASINDA MÜLKİYETİN İSPATI…

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2012/7575 KARAR NO: 2013/296

…Davacı (3.kişi) vekili, davalı alacaklı tarafından borçlular aleyhine yapılan takipte, Küçükçekmece 2.İcra Müdürlüğünün 2008/3944 Tal. Sayılı dosyasından 03.7.2008 tarihinde uygulanan haciz işleminde, borçlu ile ilgisi olmayan davacıya ait menkullerin haczedildiğini, mahcuzların Vergi Dairesi’nin alacaklı olduğu takip dosyasından 01.10.2007 tarihinde yapılan ihalede davacı tarafından satın alınan mallar olduğunu ileri sürerek, haczin kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir…

Devamı…

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.