Türkşeker A.Ş ye ait taşınmazın ihale edilerek özelleştirilmesi hakkında tebliğ 23 Ocak 2015 CUMA

23 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29245
TEBLİĞ
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH             : 21/1/2015

KARAR NO     : 2015/ÖİB-K-01

KONU               : Türkşeker A.Ş. Taşınmazı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) A.Ş.’ye verilen yetkiçerçevesinde; ilgili mevzuat hükümleri, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde Türkşeker A.Ş. tarafından “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle gerçekleştirilen ihale neticesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayılı Kararına istinaden,

Türkşeker A.Ş.’ye ait Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Muradiye Mahallesi, Beşikçiler Mevkii H22D06B2A Pafta, 4763 Ada, 12 Parselde kayıtlı, toplam 320,38 m² yüzölçümlü taşınmaz ile üzerindeki mütemmimlerinin (Kargir ev) özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihalede;

1) Taşınmazın; 1.260.000.-(Birmilyonikiyüzaltmışbin) TL bedelle en yüksek teklifi veren Beğenilir Turizm Oto Kiralama Gayrimenkul İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, Beğenilir Turizm Oto Kiralama Gayrimenkul İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek söz konusu taşınmazın, 1.240.000.-(Birmilyonikiyüzkırkbin) TL bedelle ikinci en yüksek teklifi veren Hakan BEĞENİLİR’e İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, Hakan BEĞENİLİR’inSözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici teminatınınTürkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek söz konusu taşınmazın, 1.220.000.-(Birmilyonikiyüzyirmibin) TL bedelleüçüncü en yüksek teklifi veren Sedat DÜNDAR’a İhale Şartnamesi esasları çerçevesinde satılmasına, SedatDÜNDAR’ın Sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının Türkşeker A.Ş. lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, şeklinde verilen İhale Komisyonu Kararının onaylanmasına,

2) Bu Karar çerçevesinde Teklif Sahipleri ile Sözleşme imzalanmasına ve Karar gereklerinin Türkşeker A.Ş. tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.