Türkiye Komünist Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2008/40 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2010/57

Karar Günü : 16.12.2010

R.G. Tarih-Sayı : 31.12.2010-27802

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Türkiye Komünist Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Mustafa YILDIRIM, A. Necmi ÖZLER, Serdar ÖZGÜLDÜR, Şevket APALAK, Serruh KALELİ ve Z. Ayla PERKTAŞ’ın katılımıyla 16.07.2009 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;

‘Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasına geçilmesine oybirliğiyle’ karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2007 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgeler incelendiğinde; parti kesinhesabının genel merkez ve iller arasındaki nakit transferi çıkarılarak netleştirilmek suretiyle (safi usul) hazırlandığı görülmüştür.

Parti kesinhesabı gayrı safi biçime dönüştürüldüğünde; 2007 yılı gelirleri toplamının 794.751,56 YTL, giderleri toplamının 789.188,91 YTL olduğu ve 5.562,65 YTL nakit mevcudun sonraki yıla devrettiği anlaşılmaktadır.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi’nin 2007 yılı gelirleri 121.709,12 YTL olarak gösterilmiştir.

Bu tutarın 112.537,63 YTL il örgütlerinden yapılan aktarım ile 9.171,49 YTL önceki yıldan devreden nakitten oluştuğu görülmüştür.

Parti Genel Merkezi’nin 2007 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Parti il örgütlerinin 2007 yılı gelirleri toplamı 673.042,44 YTL olarak gösterilmiştir.

Bu tutarın 572.160,00 YTL üye aidat gelirleri ile 100.882,44 YTL genel merkezden yapılan aktarımdan oluştuğu görülmüştür.

İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezi’nin 2007 yılı giderleri 116.146,47 YTL olarak gösterilmiştir.

Bu tutarın 12.600,00 YTL kira gideri ve 2.664,03 YTL büro giderleri ile 100.882,44 YTL il örgütlerine aktarılan nakitten oluştuğu görülmüştür.

Genel Merkez’in sonraki yıla devreden kasa ve banka mevcudu 5.562,65 YTL’dir.

Genel Merkez’in defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Giderleri

Parti il örgütlerinin 2007 yılı giderleri toplamı 673.042,44 YTL olarak gösterilmiştir.

Bu tutar 511.673,00 YTL kira gideri, 48.831,81 YTL büro gideri ile 112.537,63 YTL Genel Merkeze aktarılan nakitten oluşmaktadır.

İl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

C- Parti Mallarının İncelenmesi

Parti’nin 2007 yılına ilişkin olarak, genel merkez ve il örgütleri tarafından edinilen taşınır veya taşınmaz malının bulunmadığı anlaşılmıştır.

IV- SONUÇ

Türkiye Komünist Partisi’nin 2007 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

1- 7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadan, Mahkeme’nin çalışıp çalışamayacağına ilişkin ön meselenin incelenmesi sonucunda; Mahkeme’nin çalışmasına bir engel bulunmadığına, Fulya KANTARCIOĞLU, Mehmet ERTEN, Fettah OTO, Zehra Ayla PERKTAŞ ile Celal Mümtaz AKINCI’nın, gerekçesi 2010/68 esas sayılı dosyada belirtilen karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA,

2- Parti’nin safi şekilde hazırlanmış ve onaylanmış kesinhesap tablosu gayrisafi usule çevrildiğinde; 794.751,56 YTL gelir, 789.188,91 YTL gider ve 5.562,65 YTL nakit mevcudunun eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, OYBİRLİĞİYLE,

16.12.2010 gününde karar verildi.

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

Fettah OTO

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Alparslan ALTAN

Üye

Burhan ÜSTÜN

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.