Türkiye İş Kurumunun düzenlediği Mesleki Eğitim İhalelerine katılan Meslek Yüksek Okulunun, ihale kararı ve sözleşmelere ait damga vergisinden muaf olup olmadığı hk.

Tarih 06/02/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-444
Kapsam

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

Sayı   : B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-444

06/02/2012

Konu : Türkiye İş Kurumunun düzenlediği Mesleki

Eğitim İhalelerine katılan Meslek Yüksek Okulunun,

 ihale kararı ve sözleşmelere ait damga vergisinden

muaf olup olmadığı hk.

 

                                                                                              …

 

İlgi :  … tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgi’de kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, Türkiye İş Kurumunun düzenlediği Mesleki Eğitim İhalelerine katılan Meslek Yüksek Okulunuzun, ihale kararı ve sözleşmelere ait damga vergisinden muaf olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinde, bu Kanun’a ekli (1) sayılı Tablo’da yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3’üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu ve resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun “Muafiyetler” başlıklı 23’üncü maddesinde, Kurumca yapılan bütün işlemler ve bu işlemler için ilgililere verilmesi veya bunlardan alınması gereken yazı ve belgeler ve bunların suretlerinin, ilgili Kanunlarda Kurumun adı veya kuruluş kanununda yazılı olmasa dahi her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu hükmü yer almaktadır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 3’üncü maddesinin 6111 sayılı Kanun’la değişen (ı) fıkrasında, Meslek Yüksekokulunun, belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim-öğretim sürdüren, önlisans derecesi veren bir yükseköğretim kurumu olduğu; 56’ncı maddesinin 3708 sayılı Kanun’la değişen (b) fıkrasında, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinin, genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler-istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynen yararlanacağı, Ek 7’nci maddesinde ise, vakıflarca kurulacak yüksek öğretim kurumlarının, bu Kanun’un 56’ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade edecekleri hükümlerine yer verilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, vakıf meslek yüksekokulu olarak kurulan ve 2547 sayılı Kanun uyarınca muafiyeti bulunan Meslek Yüksekokulunuz ile yapmış olduğu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlar bakımından 4904 sayılı Kanun uyarınca muafiyeti bulunan Türkiye İş Kurumu arasında düzenlenen kağıtların, her iki tarafın da muaf olması nedeniyle damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

 


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.