Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile Üniversite Rektörlüğü Yaşam Boyu Öğrenme Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü arasında düzenlenen sözleşmelere ve ihale kararlarına ilişkin damga vergisi hk.

Tarih 06/02/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.48.15.01-DV-10-20
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.48.15.01-DV-10-20                                               06/02/2012

Konu : Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile

Üniversite Rektörlüğü Yaşam Boyu Öğrenme Araştırma

ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü arasında düzenlenen

sözleşmelere ve ihale kararlarına ilişkin damga vergisi hk.

 

                                                                                             …

 

İlgi :    … tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, İş ve Meslek Danışmanı mesleğinde açılacak istihdam garantili kursun uygulanması konusunda, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)  … İl Müdürlüğü ile … Üniversitesi Rektörlüğü Yaşam Boyu Öğrenme Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü arasında düzenlenen sözleşmelere ve ihale kararlarına ilişkin damga vergisi hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu ve resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerin olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin; “II.Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde, İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğine haiz kurumların her türlü ihale kararlarının damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere damga vergisi oranları, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlar için binde 8,25; II/2 maddesindeki kağıtlar için binde 4,95 olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, adı geçen Kurumun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz, idari ve mali bakımdan özerk bir kamu kuruluşu olduğu belirtilmiş, anılan Kanunun “Muafiyetler” başlıklı 23 üncü maddesinde, Kurumca yapılan bütün işlemler ve bu işlemler için ilgililere verilmesi veya bunlardan alınması gereken yazı ve belgeler ve bunların suretlerinin, ilgili Kanunlarda Kurumun adı veya kuruluş kanununda yazılı olmasa dahi her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelde özel bütçe kapsamındaki idareler arasında sayılan üniversiteniz ile Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesi hükmüne göre resmi daire kapsamında olmamakla birlikte yapmış olduğu işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar bakımından 4904 Sayılı Kanun uyarınca muafiyeti bulunan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında düzenlenen sözleşmelerden ve alınan ihale kararından dolayı damga vergisi aranılmaması gerekir.

Öte yandan, Yaşam Boyu Öğrenme Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünün                … Üniversitesine bağlı olup ayrı bir tüzel kişiliğinin ve iktisadilik vasfının bulunması halinde ise, Türkiye İş Kurumu … İl Müdürlüğü ile aralarında düzenlenecek sözleşmelerin Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-I fıkrasına göre, ihale kararlarının ise (1) sayılı tablonun II/2 maddesine göre damga vergisine tabi tutulması ve verginin kişi konumunda olan Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünüz tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

                 

Vergi Dairesi Başkanı


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.